Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ s MŠVytlačiť
 

                                                                                         

Obec Dolná Strehová

v zastúpení jej  starostom Ing. Dušanom Mališom

 

 oznamuje,

 že v súlade so zákonom č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zápis detí do 1. ročníka základnej školy  pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční 

v budove Základnej školy s materskou školou, Imre Madácha 3, 991 02 Dolná Strehová, ktorej zriaďovateľom je  Obec Dolná Strehová,

 

v piatok   13. apríla  2018 v čase od 8.00 hod. do 17.00 hod.

 

            Zapísané môže byť dieťa, ktoré k 31. 8. 2018 dovŕši vek 6 rokov ( dieťa s dátumom narodenia od 01. 09. 2011 do 31. 08. 2012) a školskú spôsobilosť, ako aj dieťa, ktorému bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok. Zákonným zástupcom detí, ktorí uvažujú o predčasnom zaškolení, t.j. o nástupe svojho dieťaťa na povinnú školskú dochádzku pred dovŕšením šiesteho roku, poskytne  škola  informácie o úradnom postupe. 

Na zápise rodičia musia predložiť:

- rodný list dieťaťa a osobné údaje jeho zákonných zástupcov (občiansky preukaz),

- podľa potreby i doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa.

        O prijatí dieťaťa do základnej školy rozhoduje riaditeľ školy po zápise podľa zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 Bližšie informácie podá zákonnému zástupcovi riaditeľstvo základnej školy.

 Priestupku sa dopustí zákonný zástupca dieťaťa, najmä ak dieťa neprihlási na povinnú školskú dochádzku podľa § 37 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

                                                                             ............................................................

                                                                                                Ing. Dušan Mališ

                                                                                                   starosta obce


 

Zverejnené 13.3.2018 -webmaster-


 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu r

Názov projektu : Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v Obci Dolná Strehová

EVO - Podlimitná zákazka podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o VO a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová - nákup techniky a zberných nádob

Výzva na predloženie cenovej ponuky

"Dodanie stavebných prác - Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová"

PROJEKT MIKROREGIÓNU STREHOVSKEJ DOLINY

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Zrušenie verejného obstarávania

Zrušenie verejného obstarávania na predmet zákazky: „Dodanie stavebných prác – Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová"

Oficiálne výsledky volieb do orgánov samosprávy Obce Dolná Strehová

Odpis zápisnice miestnej volebnej komisie

webygroup
ÚvodÚvodná stránka