Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Výberové konanieVytlačiť
 

Obec Dolná Strehová, Hlavná 52, 991 02 Dolná Strehová,

v zastúpení jej starostom Ing. Dušanom Mališom

ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Dolná Strehová

 

podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

 

VÝBEROVÉ KONANIE

 

na obsadenie funkcie

riaditeľa  Základnej školy s materskou školou Dolná Strehová,

Imre Madácha 3, 991 02 Dolná Strehová

 

 

Požadované kvalifikačné predpoklady uchádzačov:

 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,

 vykonanie prvej atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,

 znalosť príslušnej legislatívy,

 bezúhonnosť,

 zdravotná spôsobilosť.

 

Iné požiadavky:

 ovládanie štátneho jazyka,

 práca s PC (Windows, Word, Excel, Internet a iné),

 komunikačné, riadiace a organizačné schopnosti,

 flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť,

 praktické skúsenosti s prípravou a realizáciou projektov,

 osobnostné a morálne predpoklady.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 prihláška - písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

 overené kópie dokladov o vzdelaní,

 overený doklad o absolvovaní prvej atestácie alebo jej náhrady,

 profesijný životopis,

 doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace),

 doklad o potvrdení dĺžky pedagogickej činnosti,

 návrh koncepcie rozvoja základnej školy,

 lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti na výkon funkcie vedúceho pedagogického zamestnanca,

 písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov podľa § 11 zákona č. 122/2013     Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

Prihlášku a ďalšie požadované doklady je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie - riaditeľ ZŠ s MŠ – NEOTVÁRAŤ“ osobne alebo zašlite poštou najneskôr do  20. februára 2018  do 14:00 hod., na adresu: Obec Dolná Strehová, Obecný úrad, Hlavná 52, 991 02 Dolná Strehová.

 

Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámený prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady, najneskôr 7 dní pred jeho uskutočnením.

 

 

 

 

V Dolnej Strehovej  dňa 29. 01. 2018

 

 

 

 

 

 

                                                                                               …………………………..

                                                                                                            starosta obce

 


 

Zverejnené 29.1.2018 -webmaster-
Aktualizované: 20.2.2018 -webmaster-


 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu r

Názov projektu : Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v Obci Dolná Strehová

EVO - Podlimitná zákazka podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o VO a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová - nákup techniky a zberných nádob

Výzva na predloženie cenovej ponuky

"Dodanie stavebných prác - Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová"

Rozhodnutie predsedu NR SR

o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

PROJEKT MIKROREGIÓNU STREHOVSKEJ DOLINY

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Zrušenie verejného obstarávania

Zrušenie verejného obstarávania na predmet zákazky: „Dodanie stavebných prác – Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová"

Rozhodnutie predsedu NR SR z 10. januára 2019

o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky

Zrušenie Verejného obstarávania na predmet zákazky Dodanie stavebných prác : Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová

webygroup
ÚvodÚvodná stránka