Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obec Dolná Strehová Určenie zápisu žiakov do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2018/ 2019 (narodených od 01. 09. 2011 - 31. 08. 2012 ) Vytlačiť
 

Obec Dolná Strehová

 

Určenie zápisu žiakov

do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2018/ 2019

 (narodených od 01. 09. 2011 - 31. 08. 2012 )

 

Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2018/ 2019 v zmysle zákona

č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a všeobecno-záväzného nariadenia Obce Dolná Strehová č.1/2016  sa uskutoční

v budove Základnej školy s materskou školou, Imre Madácha 3, 991 02 Dolná Strehová,

ktorej zriaďovateľom je Obec Dolná Strehová

13. apríla (v piatok ) 2018 v čase od   08.00  hod. do 17.00 hod.

                  

     V závažných prípadoch možno vopred dohodnúť s riaditeľom školy mimoriadny termín zápisu.

Informáciu o mieste a termíne zápisu a o požadovaných údajoch a dokladoch zverejní aj riaditeľka  školy oznamom na budove školy a na  internetovej stránke školy.

Podmienky a forma zápisu :

  1. Podmienky zápisu upravuje § 19 a 20 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon)v znení neskorších zmien a doplnkov a § 10 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších zmien a doplnkov.
  2. Zapísané môže byť dieťa, ktoré k 31.8.2018  dovŕši vek 6 rokov a školskú spôsobilosť.
  3. Ak  dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne na základe žiadosti zákonného zástupcu o odklade povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok. Súčasťou žiadosti je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Takto rozhodnúť môže riaditeľ školy aj na návrh materskej školy, ak ju dieťa navštevuje, a na základe odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to vždy s informovaným súhlasom zákonného zástupcu.
  4.  Do 1. ročníka ZŠ možno výnimočne prijať aj dieťa, ktoré k 31. 08. 2018 nedovŕši šiesty rok veku, ak o to zákonný zástupca na zápise požiada a k žiadosti doloží súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
  5. Zákonný zástupca dieťaťa predloží na zápise svoj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.
  6. Základná škola pri zápise vyžaduje nasledovné údaje
  1. meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa
  2. meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa a trvalé bydlisko zákonných zástupcov
  1. Formy a obsah overenia školskej spôsobilosti určí riaditeľ školy po prerokovaní v metodickom združení a na základe odporúčania zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

 

 

 V Dolnej Strehovej dňa   12. 03. 2018                                  ………………………………

                                                                                         Ing. Dušan Mališ

                                                                                                              starosta obce


 

Zverejnené 13.3.2018 -webmaster-


 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu r

Názov projektu : Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v Obci Dolná Strehová

EVO - Podlimitná zákazka podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o VO a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová - nákup techniky a zberných nádob

Výzva na predloženie cenovej ponuky

"Dodanie stavebných prác - Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová"

PROJEKT MIKROREGIÓNU STREHOVSKEJ DOLINY

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Zrušenie verejného obstarávania

Zrušenie verejného obstarávania na predmet zákazky: „Dodanie stavebných prác – Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová"

Oficiálne výsledky volieb do orgánov samosprávy Obce Dolná Strehová

Odpis zápisnice miestnej volebnej komisie

webygroup
ÚvodÚvodná stránka