Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Názov projektu : Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v Obci Dolná StrehováVytlačiť
 NÁZOV PROJEKTU:

 

Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová

 

 

  
            
                              
ODKAZ NA FOND 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje".


"Investícia do vašej budúcnosti"

MIESTO REALIZÁCIE:   Obec Dolná Strehová
 

CELKOVÉ NÁKLADY:  173 929,03 EUR
 

VÝŠKA NFP:  165 232,58 EUR

OPERAČNÝ PROGRAM:   Ľudské zdroje, Prioritná os 6  -Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, Špecifický cieľ 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom  k zlepšeným podmienkam bývania


POSKYTOVATEĽ : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
 

PRIJÍMATEĽ:   Obec Dolná Strehová
 

SÍDLO PRIJÍMATEĽA:  Obec Dolná Strehová,  Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová    

CIEĽ PROJEKTU:
 

Globálnym cieľom projektu je podporiť rozvoj ľudských zdrojov, ich celoživotného učenia a plnohodnotného začlenenia sa na trh práce a zlepšenie ich sociálnej situácie v obci Dolná Strehová v Banskobystrickom kraji. Ide predovšetkým o podporu sociálnej inklúzie a pozitívnych zmien v komunitách s dôrazom na MRK, prostredníctvom rastu počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania. Globálny cieľ bude naplnený špecifickým cieľom projektu, ktorý môžeme zadefinovať prostredníctvom aktivít projektu ako dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v tejto obci vybudovaním  zberného dvoru a stojík na umiestnenie zberných nádob a obstaranie techniky.OPIS PROJEKTU:

 

Predmetom  stavebných prác je vybudovanie areálu  zberného dvora  a troch zberných miest  - stojísk na umiestnenie zberných nádob a nákup techniky  na podporu triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci.

Zefektívnenie  systému triedeného zberu a odvozu odpadu  pozostáva z vymedzenia časti obecného areálu so spevnenou plochou na dobudovania oceľového prístrešku a troch zberných miest  - t.j. stojísk v obci.  Vymedzený priestor bude  úzko spätý so zbernými miestami, čím tvorí celok určený k nakladaniu s komunálnym  odpadom v obci. Záujmové územie sa nachádza v okrese Veľký Krtíš, v katastri obce Dolná Strehová, v rámci zastavaného územia obce, resp. v blízkosti jeho hranice. Vyčlenená časť areálu na prevádzku zberného dvoru sa nachádza na parcelách číslo CKN 582/3,4,5.  Uvedené pozemky sú vo vlastníctve obce.  Zberný dvor bude umiestnený  vo viacúčelovom areáli obce, s obsahom jestvujúceho komplexu použiteľných budov, ktorý je v súčasnosti  využívaný rôzne činnosti ako aj na parkovanie obecnej techniky.   Prevádzka zariadenia bude zabezpečená prevádzkovým poriadkom, ktorý si zabezpečí budúci prevádzkovateľ diela a ktorý bude odsúhlasený príslušným úradom. Prevádzka zariadenia bude zabezpečená obcou Dolná Strehová.  Prístup do areálu zberného dvora aj k jednotlivým zberným miestam - stojiskám je bezbariérový.

Súčasťou projektu je aj strojné vybavenie zberného dvora a nákup kontajnerov a zberných nádob.

Strojné vybavenie zberného dvora: :  traktor -1ks, čelný nakladač  - 1 ks, traktorový príves- 1ks, štiepkovač  -  1 ks, mulčovač  -1ks, Ramenový nakladač kontajnerov  - 1 ks

Kontajnery a zberné nádoby: 2x kontajner na biologický odpad, 2x kontajner na velkoobjemový odpad, 3x drobný stavebný odpad  t.j 7 ks veľkokapacitných  zberných nádob – kontajnerov a  9 ks zberných nádob - plastových kontajnerov  1100 l

                                                                                                                                           
AKTIVITY PROJEKTU:


Hlavná aktivita projektu: Vybudovanie, resp. dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu

021- Stavby -  výdavky na stavebné práce

022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí - veľkokapacitné zberné nádoby + zberné nádoby 1100 l

023 - Dopravné prostriedky - nákup techniky - traktor + prípojné zariadenia


Podporné aktivity:

518 - Ostatné služby - Výdavky na informačný plagát - zabezpečenie publicity a informovanosti

 

VÝSTUPY PROJEKTU:

Hlavnou prioritou je zlepšenie podmienok bývania rómskych domácností prostredníctvom dobudovania systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová. Zefektívnením systému odpadového hospodárstva v obci sa tak zlepší hygienická situácia a zvýšia sa životné podmienky v MRK a dosiahne sa tak vyššia kvalita bývania pre obyvateľov segregovaných a separovaných rómskych komunít a vytvoria sa podmienky pre plnohodnotnú participáciu v spoločnosti a uplatnenie sa na trhu práce, čím je zabezpečený súlad projektu s princípmi desegregácie, degetonizácie a destigmatizácie.

Merateľné ukazovatele projektu:

  • Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania stojísk - 95
  • Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania zberného dvora - 95
  • Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach -2

Hlavné prínosy pre obyvateľov segregovaných rómskych komunít prostredníctvom realizácie aktivít projektu:

  • zvýšenie kvality života príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít, zvýšenie kvality bývania rómskych rodín v obci, zlepšenie hygieny v rómskych rodinách
  • zavedenie informačných a osvetových aktivít v oblasti odpadového hospodárstva
  • zintenzívnenie a skvalitnenie  zberu  a triedenia komunálneho odpadu v obci, zamedzenie zvyšovania nákladov obce na odpadové hospodárstvo a poplatkov za odpady pre obyvateľov MRK.

ZAČIATOK REALIZÁCIE:   08/2018
UKONČENIE REALIZÁCIE:   02/2020
 

TYP PROJEKTU:   Investičný, dopytovo-orientovaný projekt
 


 

Zverejnené 15.8.2018 -webmaster-


 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu r

Názov projektu : Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v Obci Dolná Strehová

PROJEKT MIKROREGIÓNU STREHOVSKEJ DOLINY

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka