Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obecný úrad

Prednostka Obecného úradu
Ing. Anna Bystrianska

Prednosta OcÚ riadi a zodpovedá za činnosť OcÚ a plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením jeho činnosti. Prednostu vymenúva a odvoláva starosta obce. Za svoju činnosť zodpovedá starostovi obce. Prednosta je oprávnený vykonávať činnosti štatutárneho orgánu na základe písomného poverenia starostom obce v zmysle zákona o obecnom zriadení.
V zmysle Štatútu Obce Dolná Strehová vedie a organizuje prácu obecného úradu, zabezpečuje hospodársky a správny chod obecného úradu,  zúčastňuje sa na zasadnutí obecnej rady a obecného zastupiteľstva s hlasom poradným. Prednosta obecného úradu  plní ďalšie úlohy, ktoré mu uloží starosta.


 

Hlavná účtovníčka obce
Eva Kalamárová

Stavebný úrad
Ján Greguš

Matričný úrad, Evidencia obyvateľstva, Miestne dane a poplatky, Sociálne veci, Kultúra
Mgr. Oľga Uhliarová

OZNAM Uznesenie vlády SR k Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019

emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie : obec@dolnastrehova.sk

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu r

Názov projektu : Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v Obci Dolná Strehová

EVO - Podlimitná zákazka podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o VO a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová - nákup techniky a zberných nádob

Výzva na predloženie cenovej ponuky

"Dodanie stavebných prác - Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová"

PROJEKT MIKROREGIÓNU STREHOVSKEJ DOLINY

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Zrušenie verejného obstarávania

Zrušenie verejného obstarávania na predmet zákazky: „Dodanie stavebných prác – Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová"

Rozhodnutie predsedu NR SR

o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

Rozhodnutie predsedu NR SR z 10. januára 2019

o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky

Zrušenie Verejného obstarávania na predmet zákazky Dodanie stavebných prác : Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová

webygroup
ÚvodÚvodná stránka