Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obecný podnik Prameň

Obecný podnik "PRAMEŇ"

OBECNÝ PODNIK „PRAMEŇ“

pri Obecnom úrade v Dolnej Strehovej,

 so sídlom : ulica Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová

IČO : 42011655

DIČ : 2022330178

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej na základe Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov uznesením z 3. verejného zasadnutia č. A/5 zo dňa 26. 2. 2007 podľa § 21 ods. 2 Zák. č. 523/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách verejnej správy zriadilo od 1.3.2007 na dobu neurčitú obecný podnik „Prameň“ ako príspevkovú organizáciu obce.

Hospodárenie príspevkovej organizácie :

Podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu a o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií.

 

PREDMET ČINNOSTI :

  1. Verejnoprospešné činnosti :

Zneškodňovanie odpadu – tuhého komunálneho odpadu, jeho zber a odvoz
Prevádzka čističky odpadových vôd
Prevádzka vodovodov a kanalizácií
Cintorínske služby
Prevádzka športových a rekreačných zariadení
Opravy a údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev
Údržba verejnej zelene

 

    2. Podnikateľské činnosti :

Prevádzkovanie kempingu
Cestná nákladná doprava vnútroštátna
Stavebná činnosť
Predaj stavebného materiálu
 

Štatutárny zástupca príspevkovej organizácie :

Riaditeľ OP „Prameň“ : Ján Hriň

Mobil : 0905 478 274

 

Účtovníčka OP „Prameň“ : Mária Drozdová

Telefón : 047/4897211

email : podnik@dolnastrehova.sk

 

 

 


 

Cenník ubytovania

Ubytovanie

Zrubová chata - 4 lôžka - 44 € / chatka / noc

Turistická ubytovňa - 7,50 € /l ôžko / noc     -  pri ubytovaní zájazdov - 5,60 € / lôžko / noc

Unimobunka - 5€ / lôžko / noc

 

Parkovanie

Auto - 2 € / deň

Auto po 15,00 hodine - 1 €

Autobus - 3,50 € / deň

Motocykel - 1 € / deň

Auto pri bunke (týždenný pobyt) - 1€ / deň

 

Autocamping

Umiestnenie stanu - 3 € / deň

Umiestnenie obytného prívesu - 3,50 € / deň

Umiestnenie obytného automobilu - 4 € / deň

 

Prenocovanie v cempe

Osoba od 5 do 15 rokov - 1 € / noc

Osoba nad 15 rokov - 2 € / noc

 

Ostatné služby

Poplatok za elektrickú prípojku - 3 € / deň

Poplatok za psa - 2 € / deň

 

Zapožičanie ihriska

Tenis pre dve osoby - 5 € / hodinu

Tenis pre štyri osoby - 6,60 € / hodinu

Futbal, nohejbal - 10 € / hodinu

Lopta - 1 € / hodinu

 

Trhovisko

Jedno predajné miesto - 10 € / deň

 

UPOZORNENIE - zmena miestneho poplatku

Vážení hostia,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že na základe schváleného VZN obce Dolná Strehová č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch na území obce Dolná Strehová, sa od 1.1.2016 podľa článku Iv. a paragrafu 16 mení sadzba dane za ubytovanie z doterajších 0,35 € osoba/noc na sadzbu 0,50 €/ osoba/noc.

 


 

Ubytovacie zariadenia

Ubytovňa

Ubytovňa

Ubytovňa - spoločenská miestnosť

Ubytovňa - spoločenská miestnosť

Ubytovňa - lôžka

Ubytovňa - lôžka

Ubytovňa - sociálne zariadenie

Ubytovňa - sociálne zariadenie


 
 
Zrubová chata

Zrubová chata

Ubytovňa  - lôžka

Ubytovňa - lôžka

Ubytovňa - lôžka

Ubytovňa - lôžka

Zrubová chata - kuchynka

Zrubová chata - kuchynka


 
 
Camping - areál

Camping - areál

Camping

Camping

Camping

Camping


 

Pozvánka na 35. riadne zasadnutie OZ ktoré sa uskutoční dňa 23.11.2018

Zvyšovanie energetickej účinnosti polyfunkčnej budovy obecného úradu

EVO - Podlimitná zákazka podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o VO a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová - nákup techniky a zberných nádob

Oficiálne výsledky volieb do orgánov samosprávy Obce Dolná Strehová

Odpis zápisnice miestnej volebnej komisie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu r

Názov projektu : Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v Obci Dolná Strehová

Obec Dolná Strehová, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vyhlasuje Výzvu na predloženie cenovej ponuk

Podmienky predloženia cenovej ponuky, kritériá hodnotenia ponúk, dôležité termíny a ostatné podmienky verejného obstarávania nájdete v priloženom dokumente Výzvy. Súčasťou Výzvy sú i Prílohy č. 1 a č. 2 - Návrh na plnenie kritérií a Zadanie výkaz výmer, ktoré po vyplnení budú súčasťou dokumentácie cenovej ponuky. Lehota na predloženie cenových ponúk uplynie 18. septembra 2018 o 12:00 hodine. Miestom predloženia cenových ponúk je Obecný úrad Dolná Strehová, Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová

Výzva na predloženie cenovej ponuky

v rámci prieskumu trhu na predmet zákazky, ktorým je "VÝMENA OKENNÝCH A DVEROVÝCH VÝPLNÍ BYTOV OcÚ

PROJEKT MIKROREGIÓNU STREHOVSKEJ DOLINY

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Výzva na predloženie cenovej ponuky

v rámci prieskumu trhu na predmet zákazky, ktorým je "ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BYTOV OcÚ ZATEPLENÍM OBVODOVÉHO PLÁŠŤA BUDOVY."

Výzva na predloženie cenovej ponuky

"Dodanie stavebných prác - Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová"

Zrušenie verejného obstarávania

Zrušenie verejného obstarávania na predmet zákazky: „Dodanie stavebných prác – Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová"

webygroup
ÚvodÚvodná stránka