Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obecné zastupiteľstvo

Zástupca starostu

Iveta Škrabáková

 Iveta  Škrabáková

Poslankyňa OZ a zástupkyňa starostu obce. Členka Obecnej rady pri Obecnom zastupiteľstve. Predsedkyňa Komisie ochrany životného prostredia pri OZ


 

 

 

Obecné zastupiteľstvo

Ing. Miroslav Matúška

Ing.  Miroslav  Matúška

Poslanec OZ
Predseda Komisie výstavby, územného plánu a ochrany verejného poriadku


 

Peter Šegľa

 Peter Šegľa

Poslanec OZ
Člen Obecnej rady pri OZ
Predseda Komisie vo verejnom záujme pri Obecnom zastupiteľstve


 

Bc. Stanislav Babic

Bc.  Stanislav Babic

Poslanec OZ
Člen OR pri OZ


 

Mgr. Ján Latinák

Mgr. Ján Latinák

Poslanec OZ
Predseda Športovej komisie pri OZ


 

Ján Makovník

 Ján Makovník

Poslanec OZ


 

Milada Šupicová

 Milada  Šupicová

Poslankyňa OZ
Predsedkyňa Finančnej a bytovej komisie pri OZ


 

Imrich Kamenský

 Imrich Kamenský

Poslanec OZ
Predseda Kultúrnej komisie pri OZ


 

Ivan Longauer

 Ivan Longauer

poslanec OZ


 

 

 

Pozvánka na 35. riadne zasadnutie OZ ktoré sa uskutoční dňa 23.11.2018

Zvyšovanie energetickej účinnosti polyfunkčnej budovy obecného úradu

EVO - Podlimitná zákazka podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o VO a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová - nákup techniky a zberných nádob

Oficiálne výsledky volieb do orgánov samosprávy Obce Dolná Strehová

Odpis zápisnice miestnej volebnej komisie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu r

Názov projektu : Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v Obci Dolná Strehová

Obec Dolná Strehová, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vyhlasuje Výzvu na predloženie cenovej ponuk

Podmienky predloženia cenovej ponuky, kritériá hodnotenia ponúk, dôležité termíny a ostatné podmienky verejného obstarávania nájdete v priloženom dokumente Výzvy. Súčasťou Výzvy sú i Prílohy č. 1 a č. 2 - Návrh na plnenie kritérií a Zadanie výkaz výmer, ktoré po vyplnení budú súčasťou dokumentácie cenovej ponuky. Lehota na predloženie cenových ponúk uplynie 18. septembra 2018 o 12:00 hodine. Miestom predloženia cenových ponúk je Obecný úrad Dolná Strehová, Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová

Výzva na predloženie cenovej ponuky

v rámci prieskumu trhu na predmet zákazky, ktorým je "VÝMENA OKENNÝCH A DVEROVÝCH VÝPLNÍ BYTOV OcÚ

PROJEKT MIKROREGIÓNU STREHOVSKEJ DOLINY

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Výzva na predloženie cenovej ponuky

v rámci prieskumu trhu na predmet zákazky, ktorým je "ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BYTOV OcÚ ZATEPLENÍM OBVODOVÉHO PLÁŠŤA BUDOVY."

Výzva na predloženie cenovej ponuky

"Dodanie stavebných prác - Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová"

Zrušenie verejného obstarávania

Zrušenie verejného obstarávania na predmet zákazky: „Dodanie stavebných prác – Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová"

webygroup
ÚvodÚvodná stránka