Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN č. 2/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolná Strehová

Schválené: 13.12.2017

Vyhlásené: 14.12.2017

Účinnosť: 1.1.2018

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie

 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 na území obce Dolná Strehová

 

Obec Dolná Strehová v súlade s ustanovením § 6 a § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení vydáva a ustanovuje :

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Strehová č. 2/2017  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

na území obce Dolná Strehová

 

Schválené       : 13.12.2017

Vyhlásené       : 14.12.2017

Účinnosť          : 01.01.2018

 

Ú v o d n é   u s t a n o v e n i e

§ 1

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce.

2. Obec Dolná Strehová ukladá tieto druhy miestnych daní:

a) daň z nehnuteľností

b) daň za psa

c) daň za užívanie verejného priestranstva

d) daň za ubytovanie

e) daň za predajné automaty

f) daň za nevýherné hracie prístroje

g) miestnym poplatkom, ktorý ukladá obec, je miestny poplatok za komunálne odpady a     drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“).

Zdaňovacím obdobím miestnych daní podľa písm. a), b), e) a f) a poplatku je kalendárny rok.

 

Č l á n o k 1

 

Daň z nehnuteľností

Daň z pozemkov

§ 2

Základ dane a sadzba dane

 

1. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu:  orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená  vynásobením výmery pozemku v m2 a hodnoty pôdy za 1 m (uvedenej v prílohe č.1 tohto VZN) pre k. ú. Dolná Strehová a k .ú. Muľa  vynásobená ročnou sadzbou dane  0,35 %.

2. Základom dane z  pozemkov pre pozemky druhu lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy  je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej za  1 m2  podľa zák.č.382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v platnom znení a Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č.492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Ak daňovník hodnotu lesného pozemku nepreukáže, správca dane ustanovuje hodnotu pozemku za 1m2 vo výške 0,0451 €/m2 pre k. ú Dolná Strehová a 0,0305 €/m2 pre k. ú. Muľa vynásobená ročnou sadzbou dane  0,35 %.

3. Základom dane z  pozemkov pre pozemky druhu: záhrady, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy je hodnota  pozemku určená vynásobením  výmery pozemkov  v m2 a hodnoty pozemkov (uvedenej v prílohe č. 2 tohto VZN) vynásobená ročnou sadzbou dane  0,35 %.

4.Základom dane z  pozemkov pre pozemky druhu: stavebné pozemky je hodnota  pozemku určená vynásobením  výmery pozemkov  v m2 a hodnoty pozemkov (uvedenej v prílohe č. 2 tohto VZN) vynásobená ročnou sadzbou dane  0,35 %.

5.Základom dane z pozemkov, na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej energie (fotovoltaická elektráreň)  je hodnota  pozemku určená vynásobením  výmery pozemkov  v m2 a hodnoty pozemkov (uvedenej v prílohe č. 1 a prílohe č. 2 tohto VZN) vynásobená ročnou sadzbou dane  1,75 %.

 

§ 3

Daň zo stavieb

 

 1. Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno, alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom, alebo ukotvené pilótmi. Ročná sadzba dane zo stavieb sa na celom území  obce pre jednotlivé druhy stavieb určuje za každý aj začatý mzastavanej plochy takto:
 1. 0,066 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre      hlavnú stavbu
 2. 0,066 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné      hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej      produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
 3. 0,330 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
 4. 0,198 € za samostatne stojace garáže
 1. 0,396 €  za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátanie        stavieb na vlastnú administratívu
 2. 0,660 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie      a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou.
 3. 0,198  za ostatné stavby neuvedené v bodoch 1. – 6.
 1. V súlade s § 12 ods. 3,  zákona o miestnych daniach  určuje správca dane pri viacpodlažných stavbách príplatok k základnej sadzbe  za podlažie vo výške 0,066 eura/m² za   každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia pri stavbách uvedených v bode : a.), b.), c.), d.), g.), h.), i.).
 2. V prípade podkrovného typu stavby sa podkrovie nezapočítava do počtu nadzemných podlaží a je zdaňované základnou sadzbou dane 0,066 € za každý aj začatý m² úžitkovej plochy podkrovia slúžiaceho na bývanie.

 

 

§ 4

Daň z bytov

 

Ročná sadzba dane z bytov sa určuje takto:

1. Ročná sadzba dane je za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového   priestoru:

       a) 0,066 € za byty

       b) 0,066 € za nebytové priestory slúžiace na iný účel (okrem garáže)

       c) 0,198 € za nebytové priestory slúžiace ako garáž

      d) 0,660 € za nebytové priestory slúžiace na podnikanie

2.    Byt alebo časť bytu v bytovom dome, ktorý sa k 1. januáru zdaňovacieho obdobia využíva na iný účel ako bývanie, sa na účely tohto zákona považuje za nebytový priestor.

 

§ 5

Platenie dane a daňové priznanie

 

 1. Správca dane určuje platenie vyrubenej dane nasledovne :

a) v dvoch  splátkach a to:  prvá splátka do 31.mája a  druhá do 30.septembra bežného roka, za ktorý sa daň vyrubuje,

b) ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresahuje 33,00 € a právnickej osobe 330 €,  je splatná naraz do 31.mája bežného roka, za ktorý sa daň vyrubuje. Daňovník môže vyrubenú daň zaplatiť naraz v lehote splatnosti prvej splátky.

2.   Daňovník, u ktorého nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z    

      nehnuteľností je povinný podať daňové priznanie  do 31.januára bežného zdaňovacieho

      obdobia.

 

§ 6

Vymedzenie jednotlivých častí obce pre zdaňovanie nehnuteľností

 

1.obec Dolná Strehová (ulica Hlavná, ulica Hájska, ulica Okružná, ulica I, Madácha, ulica Obchodná, ulica  Pravička, ulica  Za   Humnami, ulica  Lúčna, ulica Topoľová),

2. časti obce Bukovec, Dúbrava (k .ú. Dolná Strehová)

3. časť obce Prieloh (k. ú. Muľa)

 

§ 7

Oslobodenie od dane

 

Správca dane oslobodzuje od dane z pozemkov :

 1. Pozemky, ktoré sú poľnými cestami
 2. Pozemky v k. ú. Dolná Strehová, evidované v registri C pod parcelnými číslami : 3/2, 4/1, 4/2, 4/3, 5, 6, 7, 8, 15, 16/3,24, 1100, 1101, 1102, 1220 na LV č. 212
 3. Pozemok v k. ú. Dolná Strehová, evidovaný v registri C pod parcelným číslom 1097 na LV č. 363
 4. Stavby v k. ú Dolná Strehová, evidované v registri C na parcelných číslach:
 • 3/1 /druh stavby : budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum/  - kaštieľ
 • 1098 /druh stavby : iná budova/ - hrobka a pomník I. Madácha
 •  

 

Č l á n o k 2

 

Daň za psa

§ 8

Predmet dane, správa dane, daňovník a základ dane

 

 1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
 2. Miestne príslušnou je obec Dolná Strehová, na ktorej území sa pes chová..
 3. Daňovníkom je fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá je :
 1. vlastníkom psa
 2. držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
 1. Základom dane je počet psov.

 

§ 9

Sadzba dane

 

1. Sadzba dane sa určuje za jedného psa a kalendárny rok nasledovne:

a) základná sadzba dane za jedného psa chovaného v obci Dolná Strehová je 10 €. Za druhého a každého ďalšieho psa zaplatí daňovník daň vo výške základnej sadzby.

 

§ 10

Oznamovacia povinnosť,  platenie dane a oslobodenie

 

1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Správca dane vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

 2. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane na písomnú žiadosť daňovníka vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za  ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

4. Obec Dolná Strehová zníži daň o 50% daňovníkovi, ktorý je držiteľom preukazu ťažko zdravotne postihnutý a ťažko zdravotne postihnutý so sprievodcom. Zníženie dane sa vzťahuje na jedného psa.

5. Obec Dolná Strehová oslobodzuje od dane psa chovaného v častiach obce  : Prieloh, Bukovec, Dúbrava.

.

 

 

 Č l á n o k 3

 

Daň za užívanie verejného priestranstva

§ 11

Predmet dane

 

1. Verejným priestranstvom pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce. Verejným priestranstvom nie sú pozemky ktoré obec prenajala v zmysle platnej legislatívy.

2.  Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva a to najmä:

a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, predvádzanie tovarov a služieb, predajného zariadenia (s výnimkou predajných zariadení, na ktoré sa vzťahujú trhové poplatky)

b) umiestnenie cirkusu

c) umiestnenie technicko-zábavných atrakcií a iných atrakcií 

d) poskytnutie dočasných reštauračných služieb -  sezónne záhradné sedenie

e) umiestnenie stavebného zariadenia, skládky materiálov všetkého druhu, veľkokapacitných kontajnerov, lešenia a iných zariadení a materiálov

f) dočasné parkovanie vozidla na vyhradenom priestore

3.Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m².

 

§ 12

Daňovník

 

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá užíva verejné priestranstvo na účely uvedené v predmete dane.

 

§ 13

Sadzby dane

 

1. Sadzby dane za užívanie verejného priestranstva na účely uvedené v § 11 sa určujú:

podľa bodov a),b), c),d), e), g) vo výške 0,0365 € za každý aj začatý m² využívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň užívania verejného priestranstva. V prípade konania hromadných akcií bude výška dane za umiestnenie zariadenia stanovená samostatným pokynom starostu obce.

Podľa bodu f),  je sadzba dane za užívanie verejného priestranstva 0,06 € za každý aj začatý m² využívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň užívania verejného priestranstva

 

      § 14

Ohlasovacia povinnosť, platenie dane a oslobodenie

 

1. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.  Nesplnenie tejto povinnosti sa

považuje za neoprávnené užívanie verejného priestranstva.

2. Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

 

 

Č l á n o k  4

 

Daň za ubytovanie

§ 15

Predmet dane a daňovník

 

1.Predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečivých kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, mini kemping, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome, alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely..

2. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

 

§ 16

Základ dane a sadzba dane

 

Základom dane je počet prenocovaní. Sadzba dane je 0,50 € na osobu a prenocovanie.

 

§ 17

Platiteľ dane

 

1. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

2. Platiteľ dane je povinný registrovať sa do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

3. Prevádzkovateľ vedie evidenciu v Knihe ubytovaných, ktorá slúži na preukázanie počtu prenocovaní. Daň za ubytovanie prevádzkovateľ vyberá  v hotovosti a v eurách.

4. O zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše príjmový pokladničný doklad s predpísanými náležitosťami.

5. Platiteľ dane je povinný do 10 dní po skončení každého štvrťroka :

- predložiť správcovi dane na kontrolu knihu ubytovaných a príjmové pokladničné doklady

- vypočítať výšku dane za obdobie predchádzajúceho štvrťroka

 Výšku dane oznámi písomne na tlačive vydanom správcom dane.

 

§ 18

Platenie dane

 

Miestnu daň správca dane vyrubí Rozhodnutím.

 

 

 Č l á n o k  5.

 

Daň za predajné automaty

§ 19

Predmet dane a daňovník

 

1. Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za

odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.

2. Daňovníkom je  fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajný automat prevádzkuje.

 

§ 20

Sadzba dane a základ dane

 

1. Sadzba dane za predajný automat je 33,50 €/rok

2. Sadzba dane za automat ponúkajúci cigarety a alkohol je 150 €/rok

3. Sadzba dane za automat ponúkajúci hygienické a ochranné pomôcky je 20 €/rok

4. Základom dane je počet predajných automatov.

 

 

§ 21

Vznik a zánik daňovej povinnosti

 

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania.

 

 

§ 22

Oznamovacia povinnosť a platenie dane

 

1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Správca dane vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31.januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

2. Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti musí obsahovať, identifikačné údaje daňovníka (prevádzkovateľa), počet prevádzkovaných predajných automatov, názov automatu a ponúkaný sortiment, výrobné číslo každého automatu, osvedčenie, názov a adresa umiestnenia predajného automatu.  

3. Prevádzkovateľ je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto údajov:

            a) obchodné meno

            b) sídlo

            c) IČO

           d) názov prevádzky a adresa umiestnenia automatu

4. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

 

 

 Č l á n o k   6

 

Daň za nevýherné hracie prístroje

§ 23

Predmet dane a daňovník

 

1. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.

2.Nevýherné hracie prístroje sú:

a)   elektronické prístroje na počítačové hry

b)   mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry

3. Daňovníkom je  fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherný hrací prístroj prevádzkuje.

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

 

 

 

§ 24

Sadzba dane

 

 Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj je 120,00 €/rok.

 

 

§ 25

Vznik a zánik daňovej povinnosti

 

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania.

 

§ 26

Oznamovacia povinnosť a platenie dane

 

1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti  správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Správca dane vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31.januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

2. Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti musí obsahovať identifikačné údaje daňovníka (prevádzkovateľa), počet prevádzkovaných nevýherných hracích prístrojov, výrobné číslo každého prístroja, osvedčenie, názov a adresa umiestnenia nevýherného hracieho prístroja.  

 3. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

 

 

 Č l á n o k 7

 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

§ 27

Poplatok

 

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za :

 1. činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom
 2. činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným biologickým odpadom
 3. triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov
 4. náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov
 5. náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu

1.Poplatok platí poplatník, ktorým je:

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku, a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha.

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie.

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

2. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v bode 1. a zaniká so zánikom vlastníctva nehnuteľnosti alebo odhlásením pobytu.

3. Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.

4. Toto VZN upravuje :

a. pri množstvovom zbere spôsob a lehotu zaplatenia poplatku

b. podmienky na vrátenie poplatku

c. podmienky, ktorých splnenie má poplatník preukázať a podklady, ktoré má poplatník   predložiť pri znížení, alebo odpustení poplatku.

 

§ 28

Určenie poplatku

 

1.V súlade s § 79, ods. 1 zákona  O miestnych daniach a miestnom poplatku obec určila poplatok za množstvový zber ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.

2.Správca dane určuje poplatok v zmysle § 79 ods. 2 pre fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý pobyt, prechodný pobyt, alebo užíva nehnuteľnosť alebo je oprávnená ju užívať ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní, počas ktorých má poplatník TP a PP alebo právo užívať nehnuteľnosť.

 

§ 29

Určené obdobie

Obdobím, za ktoré obec vyberá poplatok, je kalendárny rok.

 

§ 30

Sadzba poplatku

Sadzba poplatku je nasledovná:

1.Fyzické osoby, ktorá nevyužívajú množstvový zber :

a) 0,0274 € (za osobu a kalendárny deň) pre poplatníka, ktorým je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť,  alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku, a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha.

2.Množstvový zber :

2.1 Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia :

a.) pri množstvovom zbere zaplatí poplatník 0,05 €/ 1 liter v jednej odpadovej nádobe s objemom 110 litrov t. j.  (5,50 €) za jeden vývoz.

b.)pri množstvovom zbere zaplatí poplatník 0,05 €/ 1 liter v jednej veľkokapacitnej odpadovej nádobe ( kontajner) s objemom 9 000 litrov t. j.  (9 m3) – 450 €.

2.2 Fyzické osoby s TP, PP, vlastníci a oprávnení užívatelia nehnuteľností, ktorí využívajú množstvový zber  :

a.) pri množstvovom zbere na zbernom dvore v obci zaplatí poplatník 0,05 €/ 1 liter komunálnych odpadov ( kontajner s objemom 6000 litrov).

 

3. pri množstvovom zbere drobných stavebných odpadov bez škodlivín je sadzba 0,02 €/kg.

 

§ 31

Oznamovacia povinnosť a vyrubenie poplatku

 

1. Poplatník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva, zriadil si trvalý alebo prechodný pobyt, začne užívať nehnuteľnosť, odsťahuje sa z trvalého pobytu, zriadil alebo zrušil prevádzku a pod., je povinný splniť si ohlasovaciu povinnosť v lehote do 30 dní odo dňa:

     - vzniku poplatkovej povinnosti

     - zániku poplatkovej povinnosti

     - zmeny rozhodujúcich na vyrubenie poplatku

a) svoje meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu a ak je poplatníkom osoba podľa § 29 ods.1 b), c) názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo

     b) identifikačné údaje iných osôb, ak za nich  plní povinnosti poplatníka

c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 32. Spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje a  ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa §  35 aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.

 1. Miestny poplatok správca dane vyrubí  Rozhodnutím.
 2. Pre poplatníkov, ktorí využívajú množstvový zber, obec poplatok nevyrubí Rozhodnutím.

 

§ 32

Splatnosť poplatku

 

 1. Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa doručenia Rozhodnutia.
 2. Poplatníkom u ktorých je zavedený množstvový zber, sa vyrubuje pomerná časť poplatku Platobným výmerom, kde splatnosť je uvedená vo výmere.
 3. Poplatok je možné uhradiť bezhotovostným prevodom, alebo hotovostným vkladom na účet správcu dane v peňažnom ústave alebo hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu v Dolnej Strehovej na základe identifikačných údajov jednorázovo, alebo v splátkach uvedených na Platobnom výmere.

 

§ 33

Podmienky na vrátenie poplatku, alebo jeho pomernej časti

 

 1. Správca dane  vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla poplatková povinnosť v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia za podmienky, že túto skutočnosť oznámi správcovi dane a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti. Ak má poplatník ku dňu zániku poplatkovej povinnosti daňový nedoplatok na poplatku za predchádzajúce zdaňovacie obdobia, použije sa poplatok, alebo jeho pomerná časť na úhradu nedoplatkov.
 2. Podkladom preukazujúcim splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo pomernej časti poplatku sú : potvrdenie o zmene trvalého pobytu, potvrdenie o ukončení prechodného pobytu na území obce, doklad o predaji nehnuteľnosti a doklad o prenájme nehnuteľnosti inej osobe, úmrtný list.
 3. Obec vráti zaplatený poplatok, alebo jeho pomernú časť do 31. decembra príslušného kalendárneho roka formou určenou poplatníkom pri oznámení zániku poplatkovej povinnosti, t. j. v hotovosti z pokladne Obecného úradu v Dolnej Strehovej, alebo prevodom na poplatníkom nahlásený účet v banke.

 

§ 34

Podmienky a podklady na zníženie, alebo odpustenie poplatku

 1. Správca dane na základe žiadosti poplatníka poplatok v príslušnom zdaňovacom období zníži, alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac, ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Dolná Strehová.
 2. Podkladom na preukázanie dôvodov zníženia alebo odpustenia poplatku v príslušnom zdaňovacom období je :
 • potvrdenie z inej obce, že poplatník jej zaplatil poplatok
 • potvrdenie nápravno-výchovného nariadenia o výkone väzby alebo trestu odňatia slobody
 • potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou
 • potvrdenie o ubytovaní študenta mimo mesta v aktuálnom školskom roku (75 % zníženie poplatku)
 • potvrdenie alebo iný doklad (pracovná zmluva) o existencii, alebo trvaní pracovného vzťahu alebo obdobného vzťahu s určením miesta výkonu práce mimo územia obce a doklad o ubytovaní (50 % zníženie poplatku)
 • potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru.

       Podklad je daňovník povinný predložiť v zdaňovacom období, za ktoré si poplatník       uplatňuje nárok na odpustenie poplatku. Uvedené doklady nie je možné nahradiť           čestným vyhlásením.

 1. Správca dane poplatok zníži poplatníkovi, ktorý je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľovi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom (50 %).
 2. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 31. decembra príslušného kalendárneho roka a nepredloží príslušné doklady, nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká.
 3. Odpustenie poplatku si môže uplatniť poplatník, ktorý nemá nedoplatky na poplatku za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

 

§ 35

Splnomocňovacie a záverečné ustanovenia

Pri uplatňovaní tohto nariadenia v ďalších prípadoch platia ustanovenia zák. NR SR č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné  stavebné odpady v znení neskorších predpisov a ustanovenia zák. NR SR č. 563/2009 Z. z. o     správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Dolná Strehová dňa 13. decembra 2017 uznesením č. 84/2017A/1 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli obce Dolná Strehová.

 

Nadobudnutím účinnosti tohto VZN stráca účinnosť VZN č.4/2016.

 

 

Ing. Dušan Mališ

starosta obce

 

 

 

 

 

Vyvesené : 14.12.2017

Zvesené :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1

k  zákonu č. 582/2004 Z .z. v znení zákona č. 460/2011 Z. z.

Hodnoty pozemkov podľa prílohy č.1 zák.č.582/2004 Z. z. v platnom znení

 

 

Katastrálne územie

Hodnota or. pôdy v €/m2

Hodnota TTP v €/m2

Dolná Strehová

0,3266

0,0687

Muľa

0,3860

0,0853

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 2

k zákonu č. 582/2004 Z. z. v znení zákona č. 460/2011 z. z.

Hodnoty pozemkov podľa prílohy č. 2 zák. č. 582/2004 Z. z. v platnom znení

 

 

Počet obyvateľov k 1.1. príslušného zdaňovacieho obdobia

Záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy

( v eurách/m²)

Stavebné pozemky

( v eurách/m²)

od 1001 do 6000

1,85

18,58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu r

Názov projektu : Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v Obci Dolná Strehová

PROJEKT MIKROREGIÓNU STREHOVSKEJ DOLINY

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

dnes je: 26.8.2019

meniny má: Samuel

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka