Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Komisie pri OZ

Komisie pri OZ

 

Kultúrna komisia pri OZ :

Imrich Kamenský - predseda

Členovia :

PaedDr. Anna Malatincová,

Bc. Stanislava Kubišová

Milan Košičiar,

Ing. Ľuboslav Dobrocký, 

Mgr. Oľga Uhliarová

 

Komisia  ochrany verejného záujmu pri OZ :

Peter Šegľa - predseda

Členovia :

Milada Šupicová 

Imrich Kamenský

 

Komisia výstavby, územného plánovania a ochrany verejného poriadku pri OZ :

Ing. Miroslav Matúška - predseda

Členovia :

Peter Šegľa

Imrich Kamenský

Ing. Ľuboslav Dobrocký

Matúš Bystriansky

 

Športová komisia pri OZ:

Mgr. Ján Latinák - predseda

Členovia :

Ivan Longauer

Mgr. Miroslav Sokol

Ján Hriň 

Jozef Kunka

 

Finančná a bytová komisia pri OZ  :

Milada Šupicová   - predsedkyňa

Členovia :                                                  

Ing. Marian Nagy                                                    

Bc. Stanislav Babic                                                 

Eva Pupavová                                                        

Zlatica Švantnerová                                              

Peter Šegľa                                                            

Ján  Jaso 

 

Komisia ochrany životného prostredia pri OZ :

Iveta Škrabáková - predsedkyňa

Členovia :

Oľga Priatková

Jozef Galbavý 

 

  


 

Pozvánka na 35. riadne zasadnutie OZ ktoré sa uskutoční dňa 23.11.2018

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu r

Názov projektu : Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v Obci Dolná Strehová

EVO - Podlimitná zákazka podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o VO a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová - nákup techniky a zberných nádob

Oficiálne výsledky volieb do orgánov samosprávy Obce Dolná Strehová

Odpis zápisnice miestnej volebnej komisie

Obec Dolná Strehová, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vyhlasuje Výzvu na predloženie cenovej ponuk

Podmienky predloženia cenovej ponuky, kritériá hodnotenia ponúk, dôležité termíny a ostatné podmienky verejného obstarávania nájdete v priloženom dokumente Výzvy. Súčasťou Výzvy sú i Prílohy č. 1 a č. 2 - Návrh na plnenie kritérií a Zadanie výkaz výmer, ktoré po vyplnení budú súčasťou dokumentácie cenovej ponuky. Lehota na predloženie cenových ponúk uplynie 18. septembra 2018 o 12:00 hodine. Miestom predloženia cenových ponúk je Obecný úrad Dolná Strehová, Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová

PROJEKT MIKROREGIÓNU STREHOVSKEJ DOLINY

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Výzva na predloženie cenovej ponuky

v rámci prieskumu trhu na predmet zákazky, ktorým je "VÝMENA OKENNÝCH A DVEROVÝCH VÝPLNÍ BYTOV OcÚ

Výzva na predloženie cenovej ponuky

v rámci prieskumu trhu na predmet zákazky, ktorým je "ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BYTOV OcÚ ZATEPLENÍM OBVODOVÉHO PLÁŠŤA BUDOVY."

Výzva na predloženie cenovej ponuky

"Dodanie stavebných prác - Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová"

Zrušenie verejného obstarávania

Zrušenie verejného obstarávania na predmet zákazky: „Dodanie stavebných prác – Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová"

webygroup
ÚvodÚvodná stránka