Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Folklórny súbor Prameň

Folklórny súbor Prameň Dolná Strehová
Významným prejavom duchovného života každého národa sú ľudové piesne. Vznikli od najstarších čias a pri rôznych príležitostiach. Spája sa v nich poézia s hudbou. Sú citovou výpoveďou autora. Ľudia ukryli do nich ťažkú prácu, starosti, ale i radosti a túžby, ktoré denne sprevádzali.
     FS v Dolnej Strehovej, ktorý sa snaží uchovávať a šíriť prekrásny podpoliansky folklór svojich predkov/ ovplyvnený novohradskou  kultúrou /, vznikla r. 1995. Pri jej zrode a prvých krokoch stála vedúca p. Anna Šusteková, od roku 2001 je vedúcim Ing. Dušan Mališ.
    FS realizuje svoju činnosť hlavne v mieste svojho pôsobenia, kde sa podieľa na organizovaní rôznych kultúrnych podujatí. Počas svojej desaťročnej existencie sa môže pochváliť mnohými úspešnými vystúpeniami, napr. na Hontianskej paráde v Hrušove, Podpolianskych folklórnych slávnostiach v Detve, Gemerských folklórnych slávnostiach v Rejdovej, na Novohradskom festivale v Lučenci, na Slovenských dionýziách v Sebechleboch, na  folklórnych slávnostiach  v Heľpe a na iných podujatiach v rámci okresu, kraja, či celého Slovenska. So svojím programom pozdravili aj Slovákov žijúcich v zahraničí ( v obci Vanyarc v Maďarsku, v Juhoslávii – v Aradáči, Novom Sade, Kovačici a vo Francúzsku v Paríži). Výsledkom dobrej práce dolnostrehovských folkloristov sú aj audionahrávky a CD nahrávka.

     Stará ľudová múdrosť hovorí, že čas nikto nezastaví. Čas ako voda plynie a strehovský FS sa v ňom tiež mení. Zmenilo sa jednak jej zloženie – niektorí folkloristi odišli, iní prišli, je však dosť aj takých, ktorí desať rokov svojho života zasvätili práci v tomto kolektíve. Je dobré, že sa zloženie FS omladzuje. Zásluhu na tom má sčasti aj podujatie Hľadáme talenty. Mení sa aj kvalita programu, resp. repertoár FS. K spevu sa postupne pridávali i tanečné prvky a dnes sa už strehovskí folkloristi môžu pochváliť okrem spevu ľudových piesní aj prekrásnymi tancami. Ku svojej extstencii potrebuje FS nevyhnutne aj dobrú ľudovú hudbu. Mení sa aj zloženie strehovskej muzičky, no jej srdcom je však stále trojica hudobníkov – Ing. M. Nagy, V. Krištofík, Ing. K. Zaviačič. FS Prameň z Dolnej Strehovej už urobil a zaiste i v budúcnosti urobí mnoho pre zachovanie ľudového umenia, ktoré je základom kultúry každého národa.

 

Pozvánka na 35. riadne zasadnutie OZ ktoré sa uskutoční dňa 23.11.2018

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu r

Názov projektu : Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v Obci Dolná Strehová

EVO - Podlimitná zákazka podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o VO a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová - nákup techniky a zberných nádob

Oficiálne výsledky volieb do orgánov samosprávy Obce Dolná Strehová

Odpis zápisnice miestnej volebnej komisie

Obec Dolná Strehová, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vyhlasuje Výzvu na predloženie cenovej ponuk

Podmienky predloženia cenovej ponuky, kritériá hodnotenia ponúk, dôležité termíny a ostatné podmienky verejného obstarávania nájdete v priloženom dokumente Výzvy. Súčasťou Výzvy sú i Prílohy č. 1 a č. 2 - Návrh na plnenie kritérií a Zadanie výkaz výmer, ktoré po vyplnení budú súčasťou dokumentácie cenovej ponuky. Lehota na predloženie cenových ponúk uplynie 18. septembra 2018 o 12:00 hodine. Miestom predloženia cenových ponúk je Obecný úrad Dolná Strehová, Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová

PROJEKT MIKROREGIÓNU STREHOVSKEJ DOLINY

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Výzva na predloženie cenovej ponuky

v rámci prieskumu trhu na predmet zákazky, ktorým je "VÝMENA OKENNÝCH A DVEROVÝCH VÝPLNÍ BYTOV OcÚ

Výzva na predloženie cenovej ponuky

v rámci prieskumu trhu na predmet zákazky, ktorým je "ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BYTOV OcÚ ZATEPLENÍM OBVODOVÉHO PLÁŠŤA BUDOVY."

Výzva na predloženie cenovej ponuky

"Dodanie stavebných prác - Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová"

Zrušenie verejného obstarávania

Zrušenie verejného obstarávania na predmet zákazky: „Dodanie stavebných prác – Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová"

webygroup
ÚvodÚvodná stránka