Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Ako vybaviť

POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ PODĽA ZÁKONA O SLOBODE INFORMÁCIÍ


Podávanie a vybavovanie žiadostí o poskytnutie informácií sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“).
Žiadosti sa prijímajú:
osobne a telefonicky – Obec Dolná Strehová, Hlavná 52, 991 02  Dolná Strehová; 47/4897169
písomne – Obec Dolná Strehová, Hlavná  52, 991 02  Dolná Strehová
elektronickou poštou – obec@dolnastrehova.sk
iným technicky vykonateľným spôsobom


Žiadosť musí obsahovať, v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z, nasledovné:
určenie povinnej osobe (resp. komu je žiadosť určená)
meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa pobytu alebo sídlo žiadateľa ktorých informácií sa žiadosť týka
aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.


Neúplná žiadosť znásobuje administratívu, pretože žiadateľa musí obec Dolná Strehová vyzvať na jej doplnenie. Ak na výzvu žiadateľ údaje nedoplní, žiadosť sa odloží bez odpovede.
Ak obec Dolná Strehová nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím. Postúpenie žiadosti bezodkladne oznámi žiadateľovi.V prípade, že predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, obec Dolná Strehová môže bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich dní od podania žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie.
Žiadosť o sprístupnenie informácií vybaví obec Dolná Strehová bez zbytočného odkladu najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme,ak zákon neustanovuje inak. Zo závažných dôvodov môže obec Dolná Strehová predĺžiť lehotu, najviac však o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme. Ak obec Dolná Strehová poskytne žiadateľovi požadované informácie v stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takému rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.
Ak obec Dolná Strehová žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v lehote 8 pracovných dní písomné rozhodnutie. Písomné rozhodnutie zašle obec Dolná Strehová žiadateľovi doporučene do vlastných rúk.
Obec Dolná Strehová nie je povinná na základe žiadosti o sprístupnenie informácií vytvárať prehľady informácií, tabuľky alebo databázy, ktoré v momente podania žiadosti o informácie nemá k dispozícii, a tiež nie je povinná usporadúvať dostupné informácie podľa kritérií stanovených žiadateľom v žiadosti o informácie, pokiaľ ich v momente podania žiadosti podľa takýchto kritérií sama neeviduje.
Obec Dolná Strehová neposkytuje na základe žiadosti o sprístupnenie informácií právne rady, nespracováva analýzy, referáty ani neposkytuje právne stanoviská. V prípade žiadosti o sprístupnenie informácií, z obsahu ktorej vyplýva, že žiadateľ žiada o poskytnutie právnej rady (prípadne stanoviska alebo analýzy), vydá obec Dolná Strehová rozhodnutie o nesprístupnení informácie z dôvodu, že ide o informáciu nad rámec § 3 zákona o slobode informácií.
Proti rozhodnutiu obce Dolná Strehová o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona č. 211/2000 Z. z.. Odvolanie sa podáva obec Dolná Strehová, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. O odvolaní proti rozhodnutiu obce Dolná Strehová , rozhoduje nadriadený orgán.
Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania obce Dolná Strehová . Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia. 


 

Žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu - tlačivo

Novela zákona o správnych poplatkoch

     V spojitosti s novelou zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa novelizoval zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov /ďalej zákon o „SP“/.

 

Položky

 

VŠEOBECNÁ  SPRÁVA

 

Položka 2

  a)   Vyhotovenie   odpisu   (fotokópie),   listinnej   podoby

      elektronického   dokumentu,   výpisu   alebo   písomnej

      informácie   z   úradných   kníh,   úradných   záznamov,

      evidencií,   registrov   listín   a   zo   spisov   alebo   súkromných

      spisov   v   úradnej   úschove,   za   každú   aj   začatú   stranu                     z    1,50   eura na  2 €

   c)   Osvedčenie   odpisu   (fotokópie),   listinnej   podoby

      elektronického   dokumentu,   výpisu   alebo   písomnej

      informácie   z   úradných   kníh,   úradných   záznamov,   registrov

      listín   a   zo   spisov   alebo   súkromných   spisov   v   úradnej

      úschove,   za   každú   aj   začatú   stranu

      v   slovenskom   jazyku                                                                                         1,50   eura na 2 €

 

Položka 3

1.   Osvedčenie     

a)   podpisu   na   listine   alebo    na   jej   rovnopise,   za   každý   podpis                1,50 eura      na 2 €       

                                             

VNÚTORNÁ SPRÁVA

 

Položka 16

Nahliadnutie   do   matrík,   za   každý   zväzok   matrík                                             1,50   eura na 2 €

 

Nová položka : Položka 17

  a)   Žiadosť   o   zápis   matričnej   udalosti,   ktorá    nastala   v

      cudzine   do   osobitnej   matriky                                                                           10   eur

   b)   Príprava   podkladov   k   uzavretiu   manželstva   pred   orgánom

      registrovanej   cirkvi   alebo   náboženskej   spoločnosti                                       10   eur

 

Položka 18

  a)   Povolenie   uzavrieť   manželstvo   pred   iným   než   príslušným

      matričným   úradom     medzi   štátnymi   občanmi   Slovenskej

      republiky                                                                                                            16,50   eura na 20 €

   b)  Uzavretie   manželstva   pred   iným   než   príslušným   matričným

      úradom    medzi   štátnymi   občanmi   Slovenskej    republiky                         16,50   eura na 20 €

   c)   Povolenie     uzavrieť     manželstvo    mimo    určenej     doby                    16,50   eura  na 20 €

   d)   Povolenie     uzavrieť     manželstvo     mimo   úradne   určenej

      miestnosti                                                                                                                66   eur na 70 €

   e)   Povolenie   uzavrieť   manželstvo   pred   iným   než   príslušným

      matričným   úradom   medzi   štátnym   občanom    Slovenskej

      republiky   a   cudzincom   alebo   medzi   cudzincami                                          33   eur na 35 €

   f)   Uzavretie   manželstva   medzi   štátnym   občanom    Slovenskej

      republiky   a   cudzincom                                                                                        66   eur na 70 €

   g)   Uzavretie   manželstva   medzi   cudzincami                                                      165,50   eura   na 200 €

   h)   Uzavretie   manželstva,   ak   ani   jeden   zo   snúbencov     nemá

      na   území   Slovenskej   republiky   trvalý   pobyt                                                199   eur na 200 €

 

Účinnosť 1. januára 2018

         

 


 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu r

Názov projektu : Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v Obci Dolná Strehová

PROJEKT MIKROREGIÓNU STREHOVSKEJ DOLINY

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka