Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Zápisnica

Zápisnica z 29. verejného zasadnutia OZ
 Zápisnica z 29. riadneho zasadnutia OZ zo dňa 02.03.2018.docx (26.8 kB) (26.8 kB)

 
Zápisnica z 28. verejného zasadnutia OZ zo dňa 13.12.2017
 28.12.2017.docx (26.8 kB) (26.8 kB)

 
Z Á P I S N I C A z 25. verejného – mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej
 Zápisnica z 25. mimoriadneho zasadnutia OZ.docx (20.6 kB) (20.6 kB)

 
 Zápisnica z 21. verejného-mimoriadneho zasadnutia OZ.docx (17.7 kB) (17.7 kB)

 
 Zápisnica z 20. verejného zasadnutia OZ zo dňa 15.2.2017.docx (25.8 kB) (25.8 kB)

 
 18 oz 26.10.2016.docx (28 kB) (28 kB)

 
 Zápisnica zo 17 verejného-mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 12.9.2016.docx (16.8 kB) (16.8 kB)

 
 Zápisnica zo 16. verejného zasadnutia OZ.docx (20.1 kB) (20.1 kB)

 
 Zápisnica z 15. verejného zasadnutia OZ zo dňa 27.4.2016.docx (26.4 kB) (26.4 kB)

 
Zápisnica zo 14. verejného-mimoriadneho zasadnutia OZ zod dňa 24.2.2016
 zápis OZ 14..docx (15.5 kB) (15.5 kB)

 
 Zápisnica z 13. mimoriadneho zasadnutia OZ.rtf (73 kB) (73 kB)

 
 zapisnica_z_12._verejneho_zasadnutia_oz_zo_dna_27.01.2016.rtf (255.5 kB) (255.5 kB)

 
Zápisnica z 2. verejného zasadnutia OZ
 Zápisnica 10. december.doc (136.5 kB) (136.5 kB)

 

Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 16.8.2018

Pozvánka

Starosta obce Dolná Strehová

                                                                                                V Dolnej Strehovej 13.08.2018

P o z v á n k a

v súlade s ustanovením §13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

 

34. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej

ktoré sa uskutoční dňa

 16. augusta 2018 (štvrtok) o 16,00 hod. v zasadačke obecného úradu

 

Návrh programu zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia (voľby návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice, schválenie programu rokovania) - starosta obce
 2. Kontrola plnenia uznesení OZ

Predkladá: hlavná kontrolórka obce

 1. Určenie počtu poslancov OZ a určenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorí sa v nich volia  na funkčné obdobie 2018 – 2022

Predkladá: prednostka OcÚ

 1. Určenie úväzku starostu obce na funkčné obdobie 2018 – 2022

Predkladá: prednostka OcÚ

 1. Výročná správa a konsolidovaná výročná správa za rok 2017 

Predkladá: účtovníčka obce

 1. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2018

Predkladá: hlavná kontrolórka obce

 1. Žiadosti:

a/ Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – Jana Matúšková, Za Humnami 229/1

b/ Žiadosť o finančnú a materiálnu pomoc – MO MS D. Strehová

 1. Interpelácie poslancov na starostu obce, členov obecnej rady a riaditeľov organizácií zriadených obcou
 2. Rôzne
 3. Rekapitulácia uznesení z 34. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva

Predkladá: predseda návrhovej komisie

 1. Záver – starosta obce

 

                                                                                                     Ing. Dušan Mališ

                                                                                                       starosta obce

    Pozvánka

 • doručuje sa poslancom obecného zastupiteľstva
 • zverejnená na úradnej tabuli 13.8.2018

 

Poznámka: Výročná správa a konsolidovaná výročná správa za rok 2017 je zverejnená na webovej stránke obce

Uznesenia z 34. zasadnutia OZ v Dolnej Strehovej

Zápisnica z 34 verejného zasadnutia OZ

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu r

Názov projektu : Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v Obci Dolná Strehová

PROJEKT MIKROREGIÓNU STREHOVSKEJ DOLINY

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

dnes je: 27.5.2019

meniny má: Iveta

webygroup
ÚvodÚvodná stránka