Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Zápisnica

Zápisnica z 29. verejného zasadnutia OZ
 Zápisnica z 29. riadneho zasadnutia OZ zo dňa 02.03.2018.docx (26.8 kB) (26.8 kB)

 
Zápisnica z 28. verejného zasadnutia OZ zo dňa 13.12.2017
 28.12.2017.docx (26.8 kB) (26.8 kB)

 
Z Á P I S N I C A z 25. verejného – mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej
 Zápisnica z 25. mimoriadneho zasadnutia OZ.docx (20.6 kB) (20.6 kB)

 
 Zápisnica z 21. verejného-mimoriadneho zasadnutia OZ.docx (17.7 kB) (17.7 kB)

 
 Zápisnica z 20. verejného zasadnutia OZ zo dňa 15.2.2017.docx (25.8 kB) (25.8 kB)

 
 18 oz 26.10.2016.docx (28 kB) (28 kB)

 
 Zápisnica zo 17 verejného-mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 12.9.2016.docx (16.8 kB) (16.8 kB)

 
 Zápisnica zo 16. verejného zasadnutia OZ.docx (20.1 kB) (20.1 kB)

 
 Zápisnica z 15. verejného zasadnutia OZ zo dňa 27.4.2016.docx (26.4 kB) (26.4 kB)

 
Zápisnica zo 14. verejného-mimoriadneho zasadnutia OZ zod dňa 24.2.2016
 zápis OZ 14..docx (15.5 kB) (15.5 kB)

 
 Zápisnica z 13. mimoriadneho zasadnutia OZ.rtf (73 kB) (73 kB)

 
 zapisnica_z_12._verejneho_zasadnutia_oz_zo_dna_27.01.2016.rtf (255.5 kB) (255.5 kB)

 
Zápisnica z 2. verejného zasadnutia OZ
 Zápisnica 10. december.doc (136.5 kB) (136.5 kB)

 

Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 6.6.2018

Pozvánka

 

 

Obec Dolná Strehová,  Hlavná 52/75, 991 02, okres Veľký Krtíš

 

                                              V Dolnej Strehovej, dňa 04.06.2018

 

P o z v á n k a

 

na 32. verejné - mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, ktoré sa bude konať

dňa 06.06. 2018 (streda) o 16,00 hod. v zasadačke obecného úradu

 

Návrh programu zasadnutia:

 

  1. Prejednanie  : Upozornenie prokurátora za účelom odstránenia porušovania ust. § 6 ods 3, ods. 8 a ods. 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v postupe obce Dolná Strehová pri zverejňovaní návrhov a prijatých VZN a vyhlasovaní VZN zo dňa 04.04.2018.

Predkladá starosta obce

 

  1. Návrh dokumentu  „Priority rozvoja sociálnych služieb v obci“

Návrh dokumentu  „Komunitný plán obce Dolná Strehová“

Predkladá starosta obce

 

  1. Žiadosť o prenájom pozemku –  nájomná zmluva na prenájom parcely C KN 896 vedenej na LV č. 380 pre MO MS v Dolnej Strehovej.

Predkladá starosta obce

 

  1. Návrh prísediacich pre Okresný súd Veľký Krtíš na ďalšie volebné obdobie podľa zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predkladá starosta obce

 

  1. Prejednanie žiadosti : Peter Bíro :Ohlásenie drobnej stavby

Predkladá starosta obce

 

 

 

 

 

                                                           Ing. Dušan Mališ

                                                           starosta obce

 

 

 

                                                          

 

Uznesenia z 32. verejného - mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 06.06.2018

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

 

 

Uznesenie č. 19/2018

z 32. verejného – mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 6. júna 2018

 

 

 

Otvorenie zasadnutia (voľby návrhová komisia, overovatelia, schválenie programu rokovania)

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/ s ch v a ľ u j e:

  1. Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Ján Latinák – predseda komisie,  Milada Šupicová,  Bc. Ján Babic - členovia komisie

Výsledok hlasovania č 1

 Počet prítomných:  5                                Počet neprítomných:   4                         Nehlasovalo:0    

 Za:5                                                          Proti: 0                                                     Zdržalo sa: 0

 

  1. Overovateľov zápisnice: Iveta Škrabáková, Peter Šegľa

Výsledok hlasovania č 2

Počet prítomných:  6                                 Počet neprítomných:   3                         Nehlasovalo:  0

 Za: 6                                                         Proti: 0                                                     Zdržalo sa: 0

 

  1. Program 32. verejného-mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej

Výsledok hlasovania č 3

 Počet prítomných:  6                                  Počet neprítomných:   3                          Nehlasovalo: 0

 Za: 6                                                            Proti: 0                                                     Zdržalo sa: 0

 

 

B/ b e r i e  n a  v e d o m i e:

Určenie zapisovateľky zápisnice - Mgr. Uhliarová

 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Dušan Mališ

                                                                                                  starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej

                                                                                                                        

 

 

 

Uznesenie č. 20/2018

z 32. verejného – mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 6. júna  2018

 

 

 

 

K bodu číslo 1

Prejednanie  : Upozornenie prokurátora za účelom odstránenia porušovania ust. § 6 ods 3, ods. 8 a ods. 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v postupe obce Dolná Strehová pri zverejňovaní návrhov a prijatých VZN a vyhlasovaní VZN zo dňa 04.04.2018.

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/ p r e j e d n a l o  :

Upozornenie prokurátora za účelom odstránenia porušovania ust. § 6 ods 3, ods. 8 a ods. 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v postupe obce Dolná Strehová pri zverejňovaní návrhov a prijatých VZN a vyhlasovaní VZN zo dňa 04.04.2018.

 

 

 

 

 

 

                                                                       Ing. Dušan Mališ

                                                                          starosta obce

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

 

 

Uznesenie č. 21/2018

z 32.verejného – mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 6. júna 2018

 

 

 

K bodu číslo 2 :

Návrh dokumentu  „Komunitný plán obce Dolná Strehová na roky 2018 – 2022“

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/ s c h v a ľ u j e :

Komunitný plán obce Dolná Strehová na roky 2018 - 2022

 

Výsledok hlasovania č 4

Počet prítomných:  7                                 Počet neprítomných:   2                            Nehlasovalo: 0

Za: 7                                                          Proti: 0                                                       Zdržalo sa: 0

 

 

 

 

Ing. Dušan Mališ

starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

 

 

Uznesenie č. 22/2018

z 32. verejného – mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 6. júna 2018

 

 

 

K bodu číslo 3 :

Žiadosť o prenájom pozemku –  nájomná zmluva na prenájom parcely C KN 896 vedenej na LV č. 380 pre MO MS v Dolnej Strehovej.

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/ s c h v a ľ u j e   :

Žiadosť o prenájom pozemku –  nájomná zmluva na prenájom parcely C KN 896 vedenej na LV č. 380 pre MO MS v Dolnej Strehovej.

 

Výsledok hlasovania č 6

Počet prítomných:  7                               Počet neprítomných:  2                          Nehlasovalo:  0     

Za:6                                                         Proti: 0                                                   Zdržalo sa: 1

 

 

 

 

 

Ing. Dušan Mališ

starosta obce

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej

 

 

 

 

Uznesenie č.23/2018

z 32. verejného – mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 6. júna 2018

 

 

 

 

K bodu číslo 4

Návrh prísediacich pre Okresný súd Veľký Krtíš na ďalšie volebné obdobie podľa zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

A/ s ch v a ľ u j e :

Za  prísediacich pre Okresný súd Veľký Krtíš na ďalšie volebné obdobie podľa zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov p. Ing. Martu Libovičovú a p. Ing. Dušana Mališa.

 

Výsledok hlasovania č 7

 Počet prítomných:  7                                 Počet neprítomných:   2                            Nehlasovalo: 0     

 Za: 7                                                         Proti: 0                                                       Zdržalo sa: 0

 

 

 

Ing. Dušan Mališ

    starosta obce

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

 

 

Uznesenie č. 24/2018

z 32.verejného – mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 6. júna   2018

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

Prejednanie žiadosti : Peter Bíro :Ohlásenie drobnej stavby

 

A/ p r e j e d n a l o :

žiadosť : Peter Bíro : Ohlásenie drobnej stavby

 

B/ p o v e r u je :

starostu obce nájsť zhotoviteľa na vypracovanie Územného plánu obytnej zóny areálu TK Dolná Strehová.

 

 

Výsledok hlasovania č 3

 Počet prítomných:  7                               Počet neprítomných:   2                         Nehlasovalo: 0

Za: 7                                                        Proti: 0                                                     Zdržalo sa: 0

 

 

 

 

 

                                                           Ing. Dušan Mališ

                                                           starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica z 32. verejného - mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 06.06.2018 na OcÚ v Dolnej Strehovej

Obec Dolná Strehová, Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová


 

Z Á P I S N I C A

z 32. verejného – mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, ktoré sa konalo 06.06. 2018o 16,00 hod.v zasadačke OcÚ .

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva:

Otvorenie zasadnutia (voľby návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice, schválenie programu rokovania) - starosta obce

  1. Prejednanie  : Upozornenie prokurátora za účelom odstránenia porušovania ust. § 6 ods 3, ods. 8 a ods. 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v postupe obce Dolná Strehová pri zverejňovaní návrhov a prijatých VZN a vyhlasovaní VZN zo dňa    04.04.2018.

Predkladá starosta obce

  1. Návrh dokumentu  „Priority rozvoja sociálnych služieb v obci“

   Návrh dokumentu  „Komunitný plán obce Dolná Strehová“

   Predkladá starosta obce

  1. Žiadosť o prenájom pozemku –  nájomná zmluva na prenájom parcely C KN 896 vedenej na LV č. 380 pre MO MS v Dolnej Strehovej.

Predkladá starosta obce

  1. Návrh prísediacich pre Okresný súd Veľký Krtíš na ďalšie volebné obdobie podľa zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predkladá starosta obce

  1. Prejednanie žiadosti : Peter Bíro :Ohlásenie drobnej stavby

Predkladá starosta obce

 

 

 

       Pán starosta otvoril a viedol 32. verejné – mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej. Privítal členov obecného zastupiteľstva, konštatoval, že je prítomných päť členov jeden (Ján Makovník) sa ospravedlnil.  Vysvetlil dôvod zvolania mimoriadneho zasadnutia OZ. Do návrhovej komisie navrhol Mgr. Jána Latinák ako predsedu a Miladu Šupicovú a Bc. Stanislava Babica – ako členov návrhovej komisie. OZ schválilo návrhovú komisiu v zmysle predneseného návrhu (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za). Za overovateľov zápisnice navrhol Ivetu Škrabákovú a Petra Šegľu.. OZ schválilo  overovateľov zápisnice v zmysle predneseného návrhu (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za). Následne pán starosta predniesol program 32. zasadnutia. OZ schválilo program rokovania (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za).

 

K bodu 1 :

     Pán starosta oboznámil poslancov OZ s Upozornením prokurátora za účelom odstránenia porušovania § 6 ods. 3, ods. 8 a ods. 9 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v postupe obce Dolná Strehová pri zverejňovaní návrhov a prijatých VZN zo dňa 04.04.2018 a s opatreniami, ktoré boli na základe Upozornenia prokurátora prijaté. OZ Upozornenie prokurátora v zmysle vyššie uvedeného prejednalo.

 

 

K bodu č. 2 :

   Pán starosta  OZ predložil návrh Komunitného plánu obce Dolná Strehová na roky 2018 – 2022. S hlavnými prioritami KP obce Dolná Strehová poslancov OZ oboznámila Mgr. Uhliarová. K tomuto bodu sa vyjadrili : p. Šegľa, p. Mgr. Latinák. OZ Komunitný plán obce Dolná Strehová na roky 2018 – 2022 schválilo.

 

K bodu č. 3 :

     Pán starosta predložil OZ žiadosť MO MS o prenájom parcely v katastrálnom území obce Dolná Strehová č. C KN 896, vedenej na LV č. 380 za účelom vybudovania altánku. Bez právneho vzťahu k pozemku príslušný stavebný úrad nevydá stavebné povolenie. K tomuto bodu diskutovali p. Ing. Matúška, Mgr. Latinák, Ing. Čerpáková, p. Longauer. OZ prenájom pozemku pre MO MS schválilo.

 

K bodu č. 4 :

     Návrh prísediacich pre Okresný súd Veľký Krtíš na ďalšie volebné obdobie podľa zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predniesol OZ pán starosta. OZ schválilo za  prísediacich pre Okresný súd Veľký Krtíš na ďalšie volebné obdobie p. Ing. Martu Libovičovú a p. Ing. Dušana Mališa.

 

K bodu č. 5 :

     Pán starosta oboznámil poslancov OZ so žiadosťou p. Petra Bíra o povolenie drobnej stavby – prístrešku pre auto v areáli TK. V súvislosti s touto žiadosťou p. starosta navrhuje vypracovať návrh územného plánu obytnej zóny areálu TK, ktorý by bol pre všetkých potenciálnych stavebníkov záväzný. K tomuto bodu diskutovali p. Mgr. Latinák, p. Škrabáková, p. Šegľa, OZ poverilo starostu obce nájsť zhotoviteľa na vypracovanie Územného plánu obytnej zóny areálu TK Dolná Strehová.

 

 

                                                                       Ing. Dušan Mališ

                                                                         starosta obce

 

                                                            Overovatelia:

                                                        Iveta Škrabáková

                                                            Peter Šegľa

 

 

 

Súčasťou zápisnice sú uznesenia č. 19/2018 až 24/2018

a zvukový záznam z 32 .verejného-mimoriadneho zasadnutia  OZ zo dňa 06.06.2018

 

  

 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu r

Názov projektu : Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v Obci Dolná Strehová

PROJEKT MIKROREGIÓNU STREHOVSKEJ DOLINY

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

dnes je: 27.5.2019

meniny má: Iveta

webygroup
ÚvodÚvodná stránka