Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Zápisnica

Zápisnica z 29. verejného zasadnutia OZ
 Zápisnica z 29. riadneho zasadnutia OZ zo dňa 02.03.2018.docx (26.8 kB) (26.8 kB)

 
Zápisnica z 28. verejného zasadnutia OZ zo dňa 13.12.2017
 28.12.2017.docx (26.8 kB) (26.8 kB)

 
Z Á P I S N I C A z 25. verejného – mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej
 Zápisnica z 25. mimoriadneho zasadnutia OZ.docx (20.6 kB) (20.6 kB)

 
 Zápisnica z 21. verejného-mimoriadneho zasadnutia OZ.docx (17.7 kB) (17.7 kB)

 
 Zápisnica z 20. verejného zasadnutia OZ zo dňa 15.2.2017.docx (25.8 kB) (25.8 kB)

 
 18 oz 26.10.2016.docx (28 kB) (28 kB)

 
 Zápisnica zo 17 verejného-mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 12.9.2016.docx (16.8 kB) (16.8 kB)

 
 Zápisnica zo 16. verejného zasadnutia OZ.docx (20.1 kB) (20.1 kB)

 
 Zápisnica z 15. verejného zasadnutia OZ zo dňa 27.4.2016.docx (26.4 kB) (26.4 kB)

 
Zápisnica zo 14. verejného-mimoriadneho zasadnutia OZ zod dňa 24.2.2016
 zápis OZ 14..docx (15.5 kB) (15.5 kB)

 
 Zápisnica z 13. mimoriadneho zasadnutia OZ.rtf (73 kB) (73 kB)

 
 zapisnica_z_12._verejneho_zasadnutia_oz_zo_dna_27.01.2016.rtf (255.5 kB) (255.5 kB)

 
Zápisnica z 2. verejného zasadnutia OZ
 Zápisnica 10. december.doc (136.5 kB) (136.5 kB)

 

Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 13.4.2018

Pozvánka na 30. verejné - mimoriadne zasadnutie OZ v Dolnej Strehovej, ktoré sa bude konať dňa 13.04.2018 (piatok) o 16,00 hod. v zasadačke Ocú

        

 

Obec Dolná Strehová,  Hlavná 52/75, 991 02, okres Veľký Krtíš

 

 

 

                                                            V Dolnej Strehovej, dňa 05.04.2018

 

P o z v á n k a

 

na 30. verejné - mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, ktoré sa bude konať

 

 

dňa 13.04.2018 (piatok) o 16,00 hod. v zasadačke obecného úradu

 

 

Návrh programu zasadnutia:

 

 1. Otvorenie zasadnutia (voľby návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice, schválenie programu rokovania) - starosta obce

 

 1. Prerokovanie účelu využitia rezervného fondu

Predkladá: starosta obce

 

 1. Informácia  o schválených projektoch a určenie priorít ich realizácie v súvislosti s plánom činnosti Obce Dolná Strehová pre rok 2018

Predkladá: starosta obce

 

 1. Návrh na riešenie zberu komunálneho zmesového odpadu v obci Dolná Strehová

Predkladá: starosta obce

 

 1. Záver

 

 

 

 

 

                                                                                  Ing. Dušan Mališ

                                                                starosta obce

                                                              

Uznesenia č. 11-17/2018 z 30 verejného - mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 13.04.2018

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

 

 

Uznesenie č. 11/2018

z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 13. apríla 2018

 

 

K bodu číslo 1

Otvorenie zasadnutia (voľby návrhová komisia, overovatelia, určenie zapisovateľa zápisnice, schválenie programu rokovania)

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/ s ch v a ľ u j e:

 1. Návrhovú komisiu v zložení: Iveta Škrabáková – predsedníčka komisie,  Mgr. Ján Latinák, Ivan Longauer - členovia komisie

Výsledok hlasovania č 1

                Počet prítomných:  6                                 Počet neprítomných:   3                          Nehlasovalo:0    

                Za:6                                                           Proti: 0                                                     Zdržalo sa: 0

 

 1. Overovateľov zápisnice:  Ing. Miroslav Matúška a Imrich Kamenský

Výsledok hlasovania č 2

               Počet prítomných:  6                                 Počet neprítomných:   3                         Nehlasovalo:  0

               Za: 6                                                         Proti: 0                                                     Zdržalo sa: 0

 

 1. Program 30. verejného-mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej

Výsledok hlasovania č 3

                Počet prítomných:  6                                  Počet neprítomných:   3                          Nehlasovalo: 0

                Za: 6                                                            Proti: 0                                                     Zdržalo sa: 0

 

 

B/ b e r i e  n a  v e d o m i e:

 1. Určenie zapisovateľky zápisnice - Mgr. Uhliarovú

 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Dušan Mališ

                                                                                                  starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej

 

 

 

 

Uznesenie č. 12/2018

z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 13. apríla  2018

 

 

 

 

K bodu číslo 2

Prerokovanie účelu využitia rezervného fondu

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

zasadnutia OZ

 

A/ s c h v a ľ u j e :

Využitie prostriedkov z minulých rokov vo výške 25 701,02 €   na rekonštrukciu ciest.     

 

Výsledok hlasovania č 4

                Počet prítomných:  7                                 Počet neprítomných:   2                         Nehlasovalo: 0

                Za: 7                                                        Proti: 0                                                     Zdržalo sa: 0

 

 

 

 

Ing. Dušan Mališ

                                                                          starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

 

 

Uznesenie č. 13/2018

z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 13. apríla 2018

 

 

 

K bodu číslo 3 :

Informácia  o schválených projektoch a určenie priorít ich realizácie v súvislosti s plánom činnosti Obce Dolná Strehová pre rok 2018

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/ s c h v a ľ u j e :

Čerpanie z univerzálneho úveru vo výške 105 000 € za účelom spolufinancovania projektov.

 

Výsledok hlasovania č 5

                Počet prítomných:  7                                 Počet neprítomných:   2                              Nehlasovalo: 0

                Za: 7                                                          Proti: 0                                                     Zdržalo sa: 0

 

 

 

 

Ing. Dušan Mališ

starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

 

 

Uznesenie č. 14/2018

z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 13. apríla 2018

 

 

 

K bodu číslo 4 :

Návrh na riešenie zberu komunálneho zmesového odpadu v obci Dolná Strehová

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/ u k l a d á  :

V októbrovom  zasadnutí OZ prerokovať zmeny VZN obce Dolná Strehová v oblasti poplatku za komunálny odpad

Výsledok hlasovania č 6

                Počet prítomných:  7                               Počet neprítomných:  2                          Nehlasovalo:  0     

                Za:7                                                         Proti: 0                                                   Zdržalo sa: 0

 

 

 

Ing. Dušan Mališ

starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej

 

 

 

 

Uznesenie č.15/2018

z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 13. apríla 2018

 

 

 

 

K bodu číslo 5

Zmluva o dielo s firmou Bitunova, spol. s.r.o.

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

  

A/ s ch v a ľ u j e :

Zmluvu o dielo s firmou Bitunova, spol. s.r.o.

 

Výsledok hlasovania č 7

       Počet prítomných:  7                                 Počet neprítomných:   2                                   Nehlasovalo:  0     

       Za: 7                                                         Proti: 0                                                             Zdržalo sa: 0

 

 

 

Ing. Dušan Mališ

    starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

 

 

Uznesenie č. 16/2018

z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 13. apríla  2018

 

 

 

K bodu číslo 6

Dodatok č. 1 k Zmluve o službách č. 1/2017

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/   n e s c h v a ľ u j e  :

Dodatok č. 1 k Zmluve o službách č. 1/2017

 

 

Výsledok hlasovania č 8

       Počet prítomných:  7                                 Počet neprítomných:   2                                   Nehlasovalo:  0     

       Za: 7                                                          Proti: 0                                                            Zdržalo sa: 0

 

 

 

 

 

Ing. Dušan Mališ

starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

 

 

Uznesenie č. 17/2018

z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 13.apríla 2018

 

 

 

K bodu číslo 7

Text zápisu do kroniky obce Dolná Strehová za roky 2015, 2016, 2017

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/ s ch v a ľ u j e:

Text zápisu do kroniky obce Dolná Strehová za roky 2015, 2016, 2017

 

Výsledok hlasovania č 9

        Počet prítomných:  7                                 Počet neprítomných:   2                         Nehlasovalo:  0    

        Za:7                                                          Proti: 0                                                   Zdržalo sa: 0

 

 

 

Ing. Dušan Mališ

starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica z 30. verejného - mimoriadneho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa 13. 04.2018

Obec Dolná Strehová, Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová


 

Z Á P I S N I C A

z 30. verejného – mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, ktoré sa konalo 13.04.2018 o 16,00 hod.v zasadačke OcÚ .

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva:

 1. Otvorenie zasadnutia (voľby návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice, schválenie programu rokovania) - starosta obce
 2. Prerokovanie účelu využitia rezervného fondu

Predkladá: starosta obce

 1. Informácia  o schválených projektoch a určenie priorít ich realizácie v súvislosti s plánom činnosti Obce Dolná Strehová pre rok 2018

Predkladá: starosta obce

 1. Návrh na riešenie zberu komunálneho zmesového odpadu v obci Dolná Strehová

Predkladá: starosta obce

 1. Záver

 

 

K bodu 1 :

       Pán starosta otvoril a viedol 30. verejné – mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej. Privítal členov zastupiteľstva, konštatoval, že je prítomných šesť členov dvaja (Milada Šupicová, Ján Makovník) sa ospravedlnili. P. Peter Šegľa bude chvíľu z pracovných dôvodov meškať. Vysvetlil dôvod zvolania mimoriadneho zasadnutia OZ. Do návrhovej komisie navrhol Ivetu Škrabákovú ako predsedníčku a Ivana Longauera a Mgr. Jána Latináka – ako členov návrhovej komisie. OZ schválilo návrhovú komisiu v zmysle predneseného návrhu (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za). Za overovateľov zápisnice navrhol Ing. Miroslava Matúšku a Imricha Kamenského. OZ schválilo  overovateľov zápisnice v zmysle predneseného návrhu (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za). Následne pán starosta predniesol program 30. zasadnutia OZ, ktorý navrhol doplniť o prerokovanie nasledovných bodov :  Zmluva o dielo s BITUNOVA, spol s.r.o. so sídlom vo Zvolene – prejednanie; Dodatok k Zmluve s firmou CS Consulting – Ing. Peter Baran, Šaľa (zberný dvor);Kronikársky zápis do Kroniky obce za roky 2015, 2016, 2017 OZ schválilo doplnený program rokovania (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za).

 

K bodu č. 2 :

K tomuto bodu sa vyjadrila p. Ing. Slávka Čerpáková, ktorá podala vysvetlenie k tomuto bodu; rezervný fond vznikne až po schválení ZÚ obce za rok 2017, dovtedy sú to prostriedky z minulých rokov. OZ schválilo 25.701,02 € z prostriedkov z minulých rokov na rekonštrukciu MK.

 

K bodu č. 3 :

P. starosta informoval poslancov OZ, že Obec bola úspešná pri podávaní projektov; v priebehu dvoch týždňov sme dostali oznámenie o schválení projektu Zateplenie KD vo výške 318 414,19 €,projekt Zberný dvor  s výškou nenávratných finančných prostriedkov v sume 165 232,58 € ( so spoluúčasťou sa suma navýši na 173 929,03 €) a projekt Rekonštrukcia ČOV, výška NFP 150 0000 €.) P. starosta si pre poslancov k čerpaniu týchto projektov ohľadne spoluúčasti obce pripravil konkrétny, presný rozbor, kde vysvetlil k projektu zateplenia KD : spoluúčasť je vo výške 14 758,19 € (neuznali nám 4 kotly na výmenu, ktoré sa musia meniť, lebo sú zahrnuté v projekte), finančné prostriedky v projekte sú len na budovu bez obecných nájomných bytov, ktoré musíme zrekonštruovať z vlastných prostriedkov, p. starosta urobil orientačný prieskum trhu, aby sme mali predstavu o výške nákladov : výmena okien obecné byty – 15 000 €, zateplenie bytov – 30 000 €, spolufinancovanie tohto projektu je odhadnuté na 79 560 ,99 €.

Projekt rekonštrukcie ČOV – spoluúčasť obce je vo výške 5 % - 7 500 €. Pri projekte Zberný dvor je spoluúčasť obce 8 596 € plus náklady na externý manažment vo výške 6 000 €. Spolu za všetky tri projekty je spoluúčasť obce cca 101 000 €. Tieto finančné prostriedky nie sú zahrnuté v rozpočte obce, obec počítala len so sumou 60 000 € na opravu miestnych komunikácií a s ušetrenými finančnými prostriedkami z minulých rokov (bod 2) vo výške 20 000 €. Spolu je to 80 000 € . (jednanie s firmou BITUNOVA spol. s.r.o., ponuka na opravu MK vo výške 72 761 €). Otázka znie : kde vziať financie na spoluúčasť na projektoch, na ktoré projekty ich využiť. Ak OZ schváli úver na spoluúčasť, dlh obce sa zvýši na 150 000 €, na druhej strane, ak tieto finančné prostriedky, ktoré obec získala, nevyužijeme, je tu riziko, že do budúcnosti obec nebude úspešná, ak sa rozhodne znovu uchádzať o tieto projekty. P. starosta potom, ako oboznámil poslancov OZ s problematikou, uviedol, že je potrebné rozhodnúť čo je pre obec lepšie  - nebrať úver a vrátiť finančné prostriedky, alebo vziať úver a realizovať projekty, prípadne vybrať z projektov tie, ktoré sa budú realizovať. Možnosťou je aj nerealizovať rekonštrukciu ciest, v tom prípade by obci stačil úver vo výške 20 000 €. Treba sa pozrieť aj na to, aký bol v minulosti najvyšší dlh obce ( účt.. 240 000 €, úver 370 000 €) a splatilo sa to. Neobáva sa toho, že sa úver nesplatí. Úver je splatný do r. 2024. Chce dať poslanom OZ čas, aby sa porozprávali s občanmi a potom sa rozhodli.

K problematike sa vyjadrili všetci prítomní poslanci OZ:

p. Mgr. Latinák sa zaujímal o výšku súčasného úveru obce. Odpovedala mu p. Kalamárová, účtovníčka – súčasná výška úveru  ktorý obec spláca, je 54 000 €.

p. Ing. Čerpáková – obec na plnenie svojich úloh zo zákona môže použiť úver vo výške 60 % zo svojich príjmov, ak zrealizujeme všetky tri projekty, budeme na úrovni 30 % .

Bc. Babic – túto šancu je potrebné využiť.

p. Kamenský – je potrebné zrealizovať všetky projekty bola by škoda prísť o tieto finančné prostriedky, občania to uvítajú.

p. Hriň informoval poslancov, v akom stave je technológia ČOV a vyjadril sa i k ostatným projektom.

p. Škrabáková – všetky projekty sú potrebné, ako i oprava ciest, každý súdny človek bude rád, že sa tieto veci urobia.

p. Kamenský – či  po rekonštrukcii ČOV bude možnosť aj pre občanov osád vyvážať do ČOV splašky.

Odpovedal mu p. starosta v zmysle, že sa to bude riešiť po ukončení projektu.

Mgr. Latinák – podporuje všetky projekty i názor, že obec už nemusí mať takúto šancu.

p. Šegľa – podporuje všetky projekty, navrhuje prostredníctvom obecných novín – Dolnostrehovského spravodajcu vysvetliť občanom, prečo sa obec rozhodla pre čerpanie úveru.

Ing. Matúška – je za realizáciu všetkých projektov, vrátane opravy MK, konštatoval, že úver nie je až taký vysoký.

p. starosta – ako dobrý klient banky má obec nárok na tzv,. „prolongáciu „ t. z. predĺženie splácania úveru až na obdobie 10 rokov.

p. Longauer – súhlasí so všetkými projektami, je za to, aby obec do toho išla.

 

K bodu č. 4 :

Problematiku otvoril  p. starosta ; nepomáha osveta, ani vytvorené podmienky na separovaný zber , navrhol  určiť počet kuka nádob pre domácnosti podľa počtu osôb, tak by mali byť občania motivovaní separovať, v prípade, že zmesový odpad prekročí tento počet, domácnosť si bude musieť zakúpiť žetón na vývoz (doplatiť si).

K tomuto bodu diskutovala p. Škrabáková,p. Mgr. Latinák, vyjadril sa i riaditeľ OP Prameň p. Hriň.

 

K bodu č. 5 :

p. starosta oboznámil poslancov OZ s návrhom Zmluvy o dielo s firmou BITUNOVA, spol s.r.o. na rekonštrukciu miestnych komunikácií. Jedná sa o nasledovné úseky :

MK Prieloh ( pri Babicovi)                4 215 €

MK Bukovec „MLYN“                     15 449 €

MK Križan-Nosáľ                             42 318 €

MK Kamenský                                  10 778 €

Spolu sa jedná o sumu 72 760 €. Na výber firmy bolo uskutočnené výberové konanie. OZ Zmluvu o dielo s firmou BITUNOVA, spol. s.r.o. schválilo.

 

K bodu č. 6 :

P. starosta vysvetlil, že firma CS Consulting – Ing. Peter Baran žiada o zmenu článku 3 pôvodnej zmluvy Dodatkom z dôvodu, že sa stala platcom DPH, čo by pre obec znamenalo navýšenie nákladov o 20 % . Zmluva s touto firmou bola podpísaná na základe výberového konania, kde bola vyhodnotená ako najlacnejšia ponuka.

K problematike sa vyjadrili : Bc. Babic, Ing. Matúška, p. Longauer. OZ podpísanie Dodatku zamietlo.

 

K bodu č. 7 :

Kronikársky zápis odprezentoval p. Hriň – obecný kronikár, poslanci mali možnosť nahliadnuť do zápisov z rokov 2015, 2016, 2017 v tradičnej skladbe, akú si obecný kronikársky zápis vyžaduje. OZ texty zápisov do Obecnej kroniky na roky 2015, 2016, 2017 schválilo.

 

 

                                                                     Ing. Dušan Mališ

                                                                         starosta obce

 

                                                            Overovatelia:

                                                        Ing. Miroslav Matúška

                                                            Imrich Kamenský

 

 

 

Súčasťou zápisnice sú uznesenia č. 12/2018 až 17/2018

a zvukový záznam z 30 .verejného-mimoriadneho zasadnutia  OZ zo dňa 13.04.2018

 

  

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu r

Názov projektu : Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v Obci Dolná Strehová

PROJEKT MIKROREGIÓNU STREHOVSKEJ DOLINY

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

dnes je: 27.5.2019

meniny má: Iveta

webygroup
ÚvodÚvodná stránka