Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Zápisnica

Zápisnica z 29. verejného zasadnutia OZ
 Zápisnica z 29. riadneho zasadnutia OZ zo dňa 02.03.2018.docx (26.8 kB) (26.8 kB)

 
Zápisnica z 28. verejného zasadnutia OZ zo dňa 13.12.2017
 28.12.2017.docx (26.8 kB) (26.8 kB)

 
Z Á P I S N I C A z 25. verejného – mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej
 Zápisnica z 25. mimoriadneho zasadnutia OZ.docx (20.6 kB) (20.6 kB)

 
 Zápisnica z 21. verejného-mimoriadneho zasadnutia OZ.docx (17.7 kB) (17.7 kB)

 
 Zápisnica z 20. verejného zasadnutia OZ zo dňa 15.2.2017.docx (25.8 kB) (25.8 kB)

 
 18 oz 26.10.2016.docx (28 kB) (28 kB)

 
 Zápisnica zo 17 verejného-mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 12.9.2016.docx (16.8 kB) (16.8 kB)

 
 Zápisnica zo 16. verejného zasadnutia OZ.docx (20.1 kB) (20.1 kB)

 
 Zápisnica z 15. verejného zasadnutia OZ zo dňa 27.4.2016.docx (26.4 kB) (26.4 kB)

 
Zápisnica zo 14. verejného-mimoriadneho zasadnutia OZ zod dňa 24.2.2016
 zápis OZ 14..docx (15.5 kB) (15.5 kB)

 
 Zápisnica z 13. mimoriadneho zasadnutia OZ.rtf (73 kB) (73 kB)

 
 zapisnica_z_12._verejneho_zasadnutia_oz_zo_dna_27.01.2016.rtf (255.5 kB) (255.5 kB)

 
Zápisnica z 2. verejného zasadnutia OZ
 Zápisnica 10. december.doc (136.5 kB) (136.5 kB)

 

Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 2.3.2018

Uznesenia

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

 

 

Uznesenie č. 1/2018

z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 2. marca 2018

 

 

K bodu číslo 1

Otvorenie zasadnutia (voľby návrhová komisia, overovatelia, určenie zapisovateľa zápisnice, schválenie programu rokovania)

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/ s ch v a ľ u j e:

 1. Návrhovú komisiu v zložení: Milada Šupicová – predsedníčka komisie,  Bc. Stanislav Babic, Peter Šegľa - členovia komisie

Výsledok hlasovania č 1

                Počet prítomných:  6                                 Počet neprítomných:   3                          Nehlasovalo:0    

                Za:6                                                           Proti: 0                                                     Zdržalo sa: 0

 

 1. Overovateľov zápisnice:  Iveta Škrabáková a Imrich Kamenský

Výsledok hlasovania č 2

               Počet prítomných:  6                                 Počet neprítomných:   3                         Nehlasovalo:  0

               Za: 6                                                         Proti: 0                                                     Zdržalo sa: 0

 

 1. Program 29. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej

Výsledok hlasovania č 3

                Počet prítomných:  6                                  Počet neprítomných:   3                          Nehlasovalo: 0

               Za: 6                                                            Proti: 0                                                     Zdržalo sa: 0

 

 

B/ b e r i e  n a  v e d o m i e:

 1. Určenie zapisovateľky zápisnice - Mgr. Uhliarovú

 

                                                                                               Ing. Dušan Mališ

                                                                                                  starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej

 

 

 

 

Uznesenie č. 2/2018

z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 2. marca 2018

 

 

 

 

K bodu číslo 2

Kontrola plnenia uznesení OZ

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

zasadnutia OZ

 

A/ b e r i e  n a  v e d o m i e:

 1. Kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej                                     

 

                                       

 

 

Ing. Dušan Mališ

              starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

 

 

Uznesenie č. 3/2018

z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 2. marca 2018

 

 

 

K bodu číslo 3

Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce za II. polrok 2017

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/ berie na vedomie :

Správu o činnosti hlavnej kontrolórky obce za II. polrok 2017

 

 

 

 

Ing. Dušan Mališ

starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

 

 

Uznesenie č. 4/2018

z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 2. marca 2018

 

 

 

K bodu číslo 4

Rozpočtové opatrenie č. 1/2018

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/ s ch v a ľ u j e:

 1. Rozpočtové opatrenie č. 1/2018

 

Výsledok hlasovania č 5

Počet prítomných:  6                                 Počet neprítomných:   3                             Nehlasovalo:  0     

Za:6                                                                Proti: 0                                                     Zdržalo sa: 0

 

 

 

Ing. Dušan Mališ

starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej

 

 

 

 

Uznesenie č. 5/2018

z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 2. marca 2018

 

 

 

 

K bodu číslo 5

Plán činnosti obce Dolná Strehová na rok 2018

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/ s ch v a ľ u j e :

Plán činnosti obce Dolná Strehová na rok 2018

 

 

 

Ing. Dušan Mališ

starosta obce

 

 

 

Výsledok hlasovania č 5

Počet prítomných:  6                                  Počet neprítomných:   3                        Nehlasovalo:  0     

Za:6                                                           Proti: 0                                                     Zdržalo sa: 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

 

 

Uznesenie č. 6/2018

z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 2. marca 2018

 

 

 

K bodu číslo 6

Informácia o pripravovanom rozpočtovom opatrení II/2018

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/  b e r i e   n a   v e d o m i e:

Informáciu o pripravovanom rozpočtovom opatrení II/2018

 

 

 

 

Ing. Dušan Mališ

starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

 

 

Uznesenie č. 7/2018

z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 2. marca 2018

 

 

 

K bodu číslo 7

Prerokovanie nevymožiteľných pohľadávok

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/ s ch v a ľ u j e:

Odpísanie nevymožiteľných pohľadávok tak, ako ich predložila účtovníčka obce

 

Výsledok hlasovania č 7

Počet prítomných:  7                                 Počet neprítomných:   2                         Nehlasovalo:  0    

Za:7                                                                Proti: 0                                              Zdržalo sa: 0

 

 

 

Ing. Dušan Mališ

starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

 

 

Uznesenie č. 8/2018

z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 2. marca 2018

 

 

 

K bodu číslo 8 a.)  

Mgr. Jana Paumerová – žiadosť o zrušenie výmeru

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/ s ch v a ľ u j e :

Zrušenie výmeru

Výsledok hlasovania č. 8 a.)

Počet prítomných:  7                                 Počet neprítomných:   2                              Nehlasovalo:  0     

Za:7                                                       Proti: 0                                                            Zdržalo sa: 0

 

 

 

 

Ing. Dušan Mališ

starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

 

 

Uznesenie č. 8/2018

z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 2. marca 2018

 

 

 

K bodu číslo 8 b.)

b.)Ing. Michaela Činčurová – Žiadosť o odkúpenie pozemku

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/  s ch v a ľ u j e  z á me r:

 1. Na predaj pozemku, zapísaného na LV č. 380 C-KN parc. č. 314/2 o výmere 52 m²

 

 

Výsledok hlasovania č. 8b.)

Počet prítomných:  7                               Počet neprítomných:   2                            Nehlasovalo:  0   

Za:7                                                              Proti: 0                                                     Zdržalo sa: 0

 

 

 

 

 

Ing. Dušan Mališ

starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

 

 

Uznesenie č. 8/2018

z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 2. marca 2018

 

 

 

K bodu číslo 8 c

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/ s ch v a ľ u j e:

Kúpna zmluva medzi predávajúcim Obcou Dolná Strehová a kupujúcim Ing. Maroš Uhliar a manželka Kateřina Uhliarová rod. Púpavová na odpredaj pozemku vyčleneného geometrickým plánom z parcely č. E-KN 654/1 na nový pozemok  C KN parcelné číslo 695/3 o výmere 67 m² ako záhrada v 1/1

 

Výsledok hlasovania č. 8c.)

 

Počet prítomných:  7                               Počet neprítomných:   2                            Nehlasovalo:  0   

Za:7                                                              Proti: 0                                                     Zdržalo sa: 0

 

 

 

 

Ing. Dušan Mališ

starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

 

 

Uznesenie č.9/2018

z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 2. marca 2018

 

 

 

K bodu číslo 9

Interpelácie poslancov na starostu obce, členov obecnej rady a riaditeľov organizácií zriadených obcou

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/  u k l a d á :

Riaditeľovi OP Prameň zabezpečenie osvetlenia vchodu do ordinácie MUDr. Ilenčíka

Termín do 15.3.2018    

 

Výsledok hlasovania č. 9

Počet prítomných:  7                                  Počet neprítomných:   2                           Nehlasovalo:  0    

       Za:7                                                            Proti: 0                                                   Zdržalo sa: 0

 

 

 

 

Ing. Dušan Mališ

starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

 

 

Uznesenie č.10/2018

z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 2. marca 2018

 

 

K bodu číslo 10

Rôzne

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

A/   s c h v a ľ u j e

Vypožičanie stanov s  montážou-demontážou  za poplatok v hodnote 30 eur za stan, 10 eur za pivné sety   

Výsledok hlasovania č. 10 A

Počet prítomných:  7                                                     Počet neprítomných:   2                          Nehlasovalo:  0      

       Za : 7                                                                              Proti: 0                                                   Zdržalo sa: 0

 

                    

B/   s c h v a ľ u j e 

Imricha Kamenského za predsedu kultúrnej komisie do konca volebného obdobia

 

Výsledok hlasovania č. 10 B

Počet prítomných:  7                                                     Počet neprítomných:   2                          Nehlasovalo:  0      

       Za : 6                                                                               Proti: 0                                                   Zdržalo sa: 1 (Kamenský)

 

 

 

C/ s c h v a ľ u j e :

 Komisiu pre určenie významných medzníkov v dejinách obce v zložení : Ján Hriň, Mgr. Latinák, N. Adamove.

 

Výsledok hlasovania č. 10 C

Počet prítomných:  7                                                     Počet neprítomných:   2                          Nehlasovalo:  0      

       Za : 7                                                                               Proti: 0                                                   Zdržalo sa:0

 

 

D/ u k la d á :

Komisii pre určenie významných medzníkov v dejinách obce predložiť návrh OZ v termíne do najbližšieho zasadnutia OZ

 

Výsledok hlasovania č. 10 D

Počet prítomných:  7                                                     Počet neprítomných:   2                          Nehlasovalo:  0      

       Za : 7                                                                               Proti: 0                                                   Zdržalo sa: 0

 

 

 

Ing. Dušan Mališ

starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

 

 

Uznesenie č. 1/2018

z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 2. marca 2018

 

 

K bodu číslo 1

Otvorenie zasadnutia (voľby návrhová komisia, overovatelia, určenie zapisovateľa zápisnice, schválenie programu rokovania)

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/ s ch v a ľ u j e:

 1. Návrhovú komisiu v zložení: Milada Šupicová – predsedníčka komisie,  Bc. Stanislav Babic, Peter Šegľa - členovia komisie

Výsledok hlasovania č 1

                Počet prítomných:  6                                 Počet neprítomných:   3                          Nehlasovalo:0    

                Za:6                                                           Proti: 0                                                     Zdržalo sa: 0

 

 1. Overovateľov zápisnice:  Iveta Škrabáková a Imrich Kamenský

Výsledok hlasovania č 2

               Počet prítomných:  6                                 Počet neprítomných:   3                         Nehlasovalo:  0

               Za: 6                                                         Proti: 0                                                     Zdržalo sa: 0

 

 1. Program 29. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej

Výsledok hlasovania č 3

                Počet prítomných:  6                                  Počet neprítomných:   3                          Nehlasovalo: 0

               Za: 6                                                            Proti: 0                                                     Zdržalo sa: 0

 

 

B/ b e r i e  n a  v e d o m i e:

 1. Určenie zapisovateľky zápisnice - Mgr. Uhliarovú

 

                                                                                               Ing. Dušan Mališ

                                                                                                  starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej

 

 

 

 

Uznesenie č. 2/2018

z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 2. marca 2018

 

 

 

 

K bodu číslo 2

Kontrola plnenia uznesení OZ

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

zasadnutia OZ

 

A/ b e r i e  n a  v e d o m i e:

 1. Kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej                                     

 

                                       

 

 

Ing. Dušan Mališ

              starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

 

 

Uznesenie č. 3/2018

z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 2. marca 2018

 

 

 

K bodu číslo 3

Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce za II. polrok 2017

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/ berie na vedomie :

Správu o činnosti hlavnej kontrolórky obce za II. polrok 2017

 

 

 

 

Ing. Dušan Mališ

starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

 

 

Uznesenie č. 4/2018

z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 2. marca 2018

 

 

 

K bodu číslo 4

Rozpočtové opatrenie č. 1/2018

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/ s ch v a ľ u j e:

 1. Rozpočtové opatrenie č. 1/2018

 

Výsledok hlasovania č 5

Počet prítomných:  6                                 Počet neprítomných:   3                             Nehlasovalo:  0     

Za:6                                                                Proti: 0                                                     Zdržalo sa: 0

 

 

 

Ing. Dušan Mališ

starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej

 

 

 

 

Uznesenie č. 5/2018

z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 2. marca 2018

 

 

 

 

K bodu číslo 5

Plán činnosti obce Dolná Strehová na rok 2018

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/ s ch v a ľ u j e :

Plán činnosti obce Dolná Strehová na rok 2018

 

 

 

Ing. Dušan Mališ

starosta obce

 

 

 

Výsledok hlasovania č 5

Počet prítomných:  6                                  Počet neprítomných:   3                        Nehlasovalo:  0     

Za:6                                                           Proti: 0                                                     Zdržalo sa: 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

 

 

Uznesenie č. 6/2018

z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 2. marca 2018

 

 

 

K bodu číslo 6

Informácia o pripravovanom rozpočtovom opatrení II/2018

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/  b e r i e   n a   v e d o m i e:

Informáciu o pripravovanom rozpočtovom opatrení II/2018

 

 

 

 

Ing. Dušan Mališ

starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

 

 

Uznesenie č. 7/2018

z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 2. marca 2018

 

 

 

K bodu číslo 7

Prerokovanie nevymožiteľných pohľadávok

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/ s ch v a ľ u j e:

Odpísanie nevymožiteľných pohľadávok tak, ako ich predložila účtovníčka obce

 

Výsledok hlasovania č 7

Počet prítomných:  7                                 Počet neprítomných:   2                         Nehlasovalo:  0    

Za:7                                                                Proti: 0                                              Zdržalo sa: 0

 

 

 

Ing. Dušan Mališ

starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

 

 

Uznesenie č. 8/2018

z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 2. marca 2018

 

 

 

K bodu číslo 8 a.)  

Mgr. Jana Paumerová – žiadosť o zrušenie výmeru

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/ s ch v a ľ u j e :

Zrušenie výmeru

Výsledok hlasovania č. 8 a.)

Počet prítomných:  7                                 Počet neprítomných:   2                              Nehlasovalo:  0     

Za:7                                                       Proti: 0                                                            Zdržalo sa: 0

 

 

 

 

Ing. Dušan Mališ

starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

 

 

Uznesenie č. 8/2018

z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 2. marca 2018

 

 

 

K bodu číslo 8 b.)

b.)Ing. Michaela Činčurová – Žiadosť o odkúpenie pozemku

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/  s ch v a ľ u j e  z á me r:

 1. Na predaj pozemku, zapísaného na LV č. 380 C-KN parc. č. 314/2 o výmere 52 m²

 

 

Výsledok hlasovania č. 8b.)

Počet prítomných:  7                               Počet neprítomných:   2                            Nehlasovalo:  0   

Za:7                                                              Proti: 0                                                     Zdržalo sa: 0

 

 

 

 

 

Ing. Dušan Mališ

starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

 

 

Uznesenie č. 8/2018

z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 2. marca 2018

 

 

 

K bodu číslo 8 c

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/ s ch v a ľ u j e:

Kúpna zmluva medzi predávajúcim Obcou Dolná Strehová a kupujúcim Ing. Maroš Uhliar a manželka Kateřina Uhliarová rod. Púpavová na odpredaj pozemku vyčleneného geometrickým plánom z parcely č. E-KN 654/1 na nový pozemok  C KN parcelné číslo 695/3 o výmere 67 m² ako záhrada v 1/1

 

Výsledok hlasovania č. 8c.)

 

Počet prítomných:  7                               Počet neprítomných:   2                            Nehlasovalo:  0   

Za:7                                                              Proti: 0                                                     Zdržalo sa: 0

 

 

 

 

Ing. Dušan Mališ

starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

 

 

Uznesenie č.9/2018

z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 2. marca 2018

 

 

 

K bodu číslo 9

Interpelácie poslancov na starostu obce, členov obecnej rady a riaditeľov organizácií zriadených obcou

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/  u k l a d á :

Riaditeľovi OP Prameň zabezpečenie osvetlenia vchodu do ordinácie MUDr. Ilenčíka

Termín do 15.3.2018    

 

Výsledok hlasovania č. 9

Počet prítomných:  7                                  Počet neprítomných:   2                           Nehlasovalo:  0    

       Za:7                                                            Proti: 0                                                   Zdržalo sa: 0

 

 

 

 

Ing. Dušan Mališ

starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

 

 

Uznesenie č.10/2018

z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 2. marca 2018

 

 

K bodu číslo 10

Rôzne

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

A/   s c h v a ľ u j e

Vypožičanie stanov s  montážou-demontážou  za poplatok v hodnote 30 eur za stan, 10 eur za pivné sety   

Výsledok hlasovania č. 10 A

Počet prítomných:  7                                                     Počet neprítomných:   2                          Nehlasovalo:  0      

       Za : 7                                                                              Proti: 0                                                   Zdržalo sa: 0

 

                    

B/   s c h v a ľ u j e 

Imricha Kamenského za predsedu kultúrnej komisie do konca volebného obdobia

 

Výsledok hlasovania č. 10 B

Počet prítomných:  7                                                     Počet neprítomných:   2                          Nehlasovalo:  0      

       Za : 6                                                                               Proti: 0                                                   Zdržalo sa: 1 (Kamenský)

 

 

 

C/ s c h v a ľ u j e :

 Komisiu pre určenie významných medzníkov v dejinách obce v zložení : Ján Hriň, Mgr. Latinák, N. Adamove.

 

Výsledok hlasovania č. 10 C

Počet prítomných:  7                                                     Počet neprítomných:   2                          Nehlasovalo:  0      

       Za : 7                                                                               Proti: 0                                                   Zdržalo sa:0

 

 

D/ u k la d á :

Komisii pre určenie významných medzníkov v dejinách obce predložiť návrh OZ v termíne do najbližšieho zasadnutia OZ

 

Výsledok hlasovania č. 10 D

Počet prítomných:  7                                                     Počet neprítomných:   2                          Nehlasovalo:  0      

       Za : 7                                                                               Proti: 0                                                   Zdržalo sa: 0

 

 

 

Ing. Dušan Mališ

starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica

Obec Dolná Strehová 991 02, okres Veľký Krtíš

Z Á P I S N I C A

z 29. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, ktoré sa konalo 02.03.2018 v zasadačke obecného úradu o 16,00 hod.

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program 29. zasadnutia obecného zastupiteľstva:

Návrh programu zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia (voľby návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice, schválenie programu rokovania) – predsedajúci
 2. Kontrola plnenia uznesení OZ

Predkladá - hlavná kontrolórka obce

 1. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce za II. polrok 2017

Predkladá: hlavná kontrolórka obce

 1. Rozpočtové opatrenie č. 1/2018

Predkladá – účtovníčka obce

 1. Plán činnosti obce Dolná Strehová na rok 2018

Predkladá – starosta obce

 1. Informácia o pripravovanom rozpočtovom opatrení II/2018

Predkladá – starosta obce

 1. Prerokovanie nevymožiteľných pohľadávok

Predkladá – účtovníčka obce

 1. Žiadosti :
 1. Mgr. Jana Paumerová – žiadosť o zrušenie výmeru
 2. Ing. Michaela Činčurová – Žiadosť o odkúpenie pozemku
 3. Kúpna zmluva medzi predávajúcim Obcou Dolná Strehová a kupujúcim Ing. Maroš Uhliar a manželka Mgr. Kateřina Uhliarová rod. Púpavová na odpredaj pozemku vyčleneného geometrickým plánom  č. 40447499-6/2016 č. 36/2016 z parcely č. E-KN 654/1 bol odčlenený diel  o výmere 67 m² a bol vytvorený nový pozemok  C KN parcelné číslo 695/3 o výmere 67 m² ako záhrada v 1/1
 1. Interpelácie poslancov na starostu obce, členov obecnej rady a riaditeľov organizácií zriadených obcou
 2. Rôzne
 3. Rekapitulácia uznesení z 29. verejného zasadnutia OZ – predsedníčka návrhovej komisie
 4. Záver - predsedajúci

 

K bodu číslo 1

       Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej  viedol starosta obce Ing. Dušan Mališ. Privítal prítomných na 29. verejnom zasadnutí a konštatoval, že je prítomných 6 členov zastupiteľstva, jeden / Ivan Longauer a Ján Makovník  sa ospravedlnili,/ a p. poslankyňa Šupicová bude meškať, zastupiteľstvo je uznášania schopné. Do návrhovej komisie navrhol p. Miladu Šupicovú ako predsedníčku komisie, Bc. Stanislava Babica, Petra Šegľu ako členov návrhovej komisie. OZ schválilo zloženie návrhovej komisie v zmysle predneseného návrhu, všetci prítomní členovia OZ hlasovali za. Za overovateľov zápisnice navrhol p. Ivetu Škrabákovú a p.  Imricha Kamenského. OZ schválilo overovateľov zápisnice v zmysle predneseného návrhu (všetci členovia OZ hlasovali za). Za zapisovateľku zápisnice určil Mgr. Uhliarovú. Následne  predniesol návrh programu 29. verejného zasadnutia OZ, ktorý OZ doplnilo o bod 8 c.).

 (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za).

 

K bodu číslo 2

 Kontrolu plnenia uznesení OZ predniesla Ing. Slávka Čerpáková – hlavná kontrolórka obce. OZ vzalo kontrolu plnenia uznesení na vedomie a písomný záznam je priložený k zápisnici.

 

K bodu číslo 3

Správu o činnosti hlavnej kontrolórky obce za II. polrok 2017 predniesla hlavná kontrolórka obce. Písomný záznam je priložený k zápisnici.

 

K bodu číslo 4

 Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 predniesla Eva Kalamárová – účtovníčka obce, OZ schválilo Rozpočtové opatrenie č.1/2018, písomný záznam je priložený k zápisnici (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za). 

 

K bodu číslo 5

Plán činnosti obce Dolná Strehová na rok 2018 predniesol  starosta obce Ing. Dušan Mališ. OZ Plán činnosti obce na rok 2018 schválilo. (všetci prítomní  členovia OZ hlasovali za). 

 

 

K bodu číslo 6

Informáciu o pripravovanom rozpočtovom opatrení II/2018 predložil OZ starosta obce Ing. Dušan Mališ. OZ vzalo informáciu na vedomie.

 

K bodu číslo 7

Návrh na prerokovanie nevymožiteľných pohľadávok predložila účtovníčka obce p. Kalamárová. K návrhu sa vyjadrila p. poslankyňa Škrabáková – súhlasí s návrhom, odbúra sa administratívna záťaž.

(všetci prítomní  členovia OZ hlasovali za).

 

 

K bodu číslo 8 a.)

Mgr. Jana Paumerová – žiadosť o zrušenie výmeru – so žiadosťou členov OZ oboznámil p. starosta, výmer bol vystavený za zariadenie, ktoré bolo odstránené, ale nebola splnená oznamovacia povinnosť o ukončení prenájmu VP. (všetci prítomní  členovia OZ hlasovali za).

K bodu číslo 8 b.)

 Ing. Michaela Činčurová – žiadosť o odkúpenie pozemku . Zámer odpredaja pozemku bude zverejnený na webovej stránke obce (všetci prítomní  členovia OZ hlasovali za).

K bodu č. 8 c.)

Kúpna zmluva medzi predávajúcim Obcou Dolná Strehová a kupujúcim Ing. Maroš Uhliar a manželka Mgr. Kateřina Uhliarová rod. Púpavová na odpredaj pozemku vyčleneného geometrickým plánom  č. 40447499-6/2016 č. 36/2016 z parcely č. E-KN 654/1 bol odčlenený diel  o výmere 67 m² a bol vytvorený nový pozemok  C KN parcelné číslo 695/3 o výmere 67 m² ako záhrada v 1/1.

(všetci prítomní  členovia OZ hlasovali za).

 

K bodu číslo 9.)

Interpelácie poslancov na starostu obce, členov obecnej rady a riaditeľov organizácií zriadených obcou

 

K bodu číslo 10

Rôzne

10 a.) p. poslankyňa Škrabáková predniesla požiadavku nájomcov bytov nad KD na osvetlenie vchodu od ambulancií

10 b.) p. Hriň – podal návrh na určenie poplatku za prenájom stanov

10 c.) p. starosta vyzval členov OZ, aby si zvolili predsedu Kultúrnej komisie, vzhľadom na úlohy , ktoré táto komisia má plniť pri organizácii kultúrneho diania v obci, navrhol p. Kamenského alebo p. Bc. Babica.

 

K bodu číslo 11

     Rekapituláciu uznesení z 29. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva predniesla Milada Šupicová – predsedníčka návrhovej komisie. OZ vzalo rekapituláciu na vedomie.

 

K bodu číslo 12

       Pán starosta v závere poďakoval členom OZ za účasť a o 17,11. hodine ukončil 29. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej

 

 

 

 

                                                                                                         Ing. Dušan Mališ

                                                                                                      starosta obce

 

 

 

 

                                                  Overovatelia:

 

....................

 

                                               .................

 

 

 

 

 

Súčasťou zápisnice sú uznesenia č.1/2018 až 10/2018

 

 

 

 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu r

Názov projektu : Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v Obci Dolná Strehová

PROJEKT MIKROREGIÓNU STREHOVSKEJ DOLINY

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

dnes je: 27.5.2019

meniny má: Iveta

webygroup
ÚvodÚvodná stránka