Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Zápisnica

Zápisnica z 29. verejného zasadnutia OZ
 Zápisnica z 29. riadneho zasadnutia OZ zo dňa 02.03.2018.docx (26.8 kB) (26.8 kB)

 
Zápisnica z 28. verejného zasadnutia OZ zo dňa 13.12.2017
 28.12.2017.docx (26.8 kB) (26.8 kB)

 
Z Á P I S N I C A z 25. verejného – mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej
 Zápisnica z 25. mimoriadneho zasadnutia OZ.docx (20.6 kB) (20.6 kB)

 
 Zápisnica z 21. verejného-mimoriadneho zasadnutia OZ.docx (17.7 kB) (17.7 kB)

 
 Zápisnica z 20. verejného zasadnutia OZ zo dňa 15.2.2017.docx (25.8 kB) (25.8 kB)

 
 18 oz 26.10.2016.docx (28 kB) (28 kB)

 
 Zápisnica zo 17 verejného-mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 12.9.2016.docx (16.8 kB) (16.8 kB)

 
 Zápisnica zo 16. verejného zasadnutia OZ.docx (20.1 kB) (20.1 kB)

 
 Zápisnica z 15. verejného zasadnutia OZ zo dňa 27.4.2016.docx (26.4 kB) (26.4 kB)

 
Zápisnica zo 14. verejného-mimoriadneho zasadnutia OZ zod dňa 24.2.2016
 zápis OZ 14..docx (15.5 kB) (15.5 kB)

 
 Zápisnica z 13. mimoriadneho zasadnutia OZ.rtf (73 kB) (73 kB)

 
 zapisnica_z_12._verejneho_zasadnutia_oz_zo_dna_27.01.2016.rtf (255.5 kB) (255.5 kB)

 
Zápisnica z 2. verejného zasadnutia OZ
 Zápisnica 10. december.doc (136.5 kB) (136.5 kB)

 

Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 25.10.2017

Pozvánka na 27. verejné - mimoriadne zasadnutie OZ

Obec Dolná Strehová 991 02, okres Veľký Krtíš

 

 

 

                                                              V Dolnej Strehovej 24.10.2017

P o z v á n k a

na 27. verejné- mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, ktoré sa bude konať

 

 

dňa 25.10.2017 (streda) o 17,00 hod. v zasadačke obecného úradu

 

Návrh programu zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia (voľby návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice, schválenie programu rokovania) - starosta obce
 2. Návrh na odstúpenie z projektu INTEREG

Predkladá: starosta obce

 1. Rekapitulácia uznesení z 27. verejného – mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

Predkladá: predsedníčka návrhovej komisie

 1. Záver – starosta obce

 

 

 

 

                                                              Ing. Dušan Mališ

                                                                starosta obce

                                                              

Uznesenia z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, ktoré sa konalo 25. októbra 2017

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

 

 

Uznesenie č. 79/2017

z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 25. októbra 2017

 

 

K bodu číslo 1

Otvorenie zasadnutia (voľby návrhová komisia, overovatelia, určenie zapisovateľa zápisnice, schválenie programu rokovania)

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/ s ch v a ľ u j e:

 1. Návrhovú komisiu v zložení: Milada Šupicová – predsedníčka komisie a Iveta Škrabáková a Ján Makovník - členovia komisie

       Výsledok hlasovania č 1

               Počet prítomných:  9                                   Počet neprítomných:   0                           Nehlasovalo:  0      

               Za:9                                                            Proti: 0                                                     Zdržalo sa: 0

 

 1. Overovateľov zápisnice: Ing. Miroslav Matúška a Mgr. Ján Latinák

Výsledok hlasovania č 2

                Počet prítomných:  9                                   Počet neprítomných:   0                          Nehlasovalo:  0      

               Za: 9                                                            Proti: 0                                                     Zdržalo sa: 0

 

 1. Program 27. verejného - mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej

Výsledok hlasovania č 3

                Počet prítomných:  9                                   Počet neprítomných:   0                           Nehlasovalo: 0      

               Za: 9                                                            Proti: 0                                                     Zdržalo sa: 0

 

 

B/ b e r i e  n a  v e d o m i e:

 1. Určenie zapisovateľky zápisnice Ing. Bystrianskej.

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Dušan Mališ

                                                                                                  starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej

 

 

 

Uznesenie č. 80/2017

z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 25. októbra 2017

 

 

K bodu číslo 2

Návrh  na odstúpenie z projektu INTEREG

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

 

A/  s ch v a ľ u j e:

 1. Odstúpenie Obce Dolná Strehová z euro projektu INTEREG – Medzinárodná spolupráca v prospech projektu Slovenského národného múzea, Múzea kultúry Maďarov žijúcich na Slovensku.

                                                                                   

Výsledok hlasovania č 4

                Počet prítomných:  9                                   Počet neprítomných:   0                           Nehlasovalo: 0      

               Za: 7                                                            Proti: 1                                                     Zdržalo sa: 1

 

 

 

 

 

Ing. Dušan Mališ

                                                                                                             starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej

 

 

 

 

Uznesenie č. 81/2017

z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 25. október 2017

 

 

 

 

K bodu číslo 3

Rekapitulácia uznesení z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/ b e r i e  n a  v e d o m i e:

 1. Rekapituláciu uznesení z 27. verejného - mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej                                     

                                                                                             

 

 

Ing. Dušan Mališ

                                                                                                             starosta obce

 

 

 

 

 

Zápisnica z 27. verejného-mimoriadneho zasadnutia OZ v Dolnej Strehovej, ktoré sa konalo 25.10.2017 v zasadačke obecného úradu.

Obec Dolná Strehová 991 02, okres Veľký Krtíš

 

Z Á P I S N I C A

z 27. verejného - mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, ktoré sa konalo 25.10.2017 v zasadačke obecného úradu o 17,00 hod.

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program 27. zasadnutia obecného zastupiteľstva:

 1. Otvorenie zasadnutia (voľby návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice, schválenie programu rokovania) - starosta obce
 2. Návrh na odstúpenie z projektu INTEREG

Predkladá: starosta obce

 1. Rekapitulácia uznesení z 27. verejného – mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

Predkladá: predsedníčka návrhovej komisie

 1. Záver – starosta obce

 

K bodu číslo 1

      Pán starosta privítal prítomných a konštatoval, že sú prítomní všetci členovia obecného zastupiteľstva. Ospravedlnil sa, že tak náhle zvolal zasadnutie zastupiteľstva, ale vec, ktorú už predrokovali je neodkladná. Do návrhovej komisie navrhol Miladu Šupicovú ako predsedníčku a Ivetu Škrabákovú a Jána Makovníka ako členov návrhovej komisie. OZ schválilo návrhovú komisiu v zmysle návrhu pána starostu (všetci členovia OZ hlasovali za). Za overovateľov zápisnice navrhol Ing. Miroslava Matúšku a Mgr. Jána Latináka. OZ schválilo overovateľov zápisnice v zmysle predneseného návrhu (všetci členovia OZ hlasovali za). Následne pán starosta predniesol návrh program 27. verejného – mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorý bol totožný s návrhom zaslaným v pozvánke. OZ schválilo program 27. zasadnutia v zmysle predloženého návrh (všetci členovia OZ hlasovali za). Za zapisovateľku zápisnice určil prednostku OcÚ.

 

K bodu číslo 2

       Návrh na odstúpenie z projektu INTEREG predniesol pán starosta. Opätovne vysvetlil čo zapojenie do projektu pre obec prináša. Hovoril s riaditeľkou SNM, Múzea kultúry Maďarov na Slovensku Mgr. Gabrielou Jarábikovou. Múzeum má záujem uchádzať sa o finančné prostriedky z projektu v prípade nášho odstúpenia.

Mgr. Ján Latinák bol od začiatku zainteresovaný do projektu a niektoré veci sa dozvedel až neskôr. Finančné prostriedky sú účelovo viazané na vybudovanie a kúpu objektov, ktoré obci až tak nepomôžu. Víta záujem múzea. Je za odstúpenie z projektu cezhraničnej spolupráce a navrhuje prikloniť sa k ďalším projektom ako zberný dvor a pod.

Pán starosta hovoril, že nie je isté, že v projekte bude pokračovať SNM. Obec sa uchádza o finančné prostriedky s ďalšími dvomi projektami, kde v prípade úspechu budeme musieť využiť úver.

Iveta Škrabáková sa pýtala, či už máme preloženú zmluvu a či nám nehrozia sankcie. Pán starosta odpovedal, že preklad zmluvy ešte nemáme a sankcie nám nehrozia, keďže sme nič nečerpali.

Ing. Miroslav Matúška trvá na názore, že sme sa nemali do projektu zapájať a ak je šanca, že bude SNM pokračovať trvá na odstúpení.

Milada Šupicová sa prikláňa k odstúpeniu a je za posunutie projektu v prospech SNM.

Bc. Stanislav Babic hovoril, že máme šancu niečo vybudovať, sme tu aby sme zveľaďovali obec, nepáči sa mu že odmietame toľko peňazí. Čo ak ďalšie projekty nebudú úspešné. Je za zotrvanie v projekte. 

Tibor Nagy je taktiež za odstúpenie z projektu

 • 1      -

Pán starosta dal hlasovať o odstúpení z euro projektu INTEREG. OZ schválilo odstúpenie z projektu (7 členov OZ hlasovalo za, 1 /Bc. Stanislav Babic/ proti a 1 /Peter Šegľa/ sa zdržal hlasovania).

 

K bodu číslo 3

       Rekapituláciu uznesení z 27. verejného – mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej predniesla Milada Šupicová – predsedníčka návrhovej komisie. OZ vzalo rekapituláciu na vedomie

 

K bodu číslo 4

       Pán starosta poďakoval členom OZ za účasť a o 18,00 hodine ukončil 27. verejné – mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej.

 

 

 

Ing. Anna Bystrianska                                                                         Ing. Dušan Mališ

prednostka OcÚ                                                                                   starosta obce

 

 

 

 

                                                  Overovatelia:

 

                                                  Ing. Miroslav Matúška

                                                  Mgr. Ján Latinák

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súčasťou zápisnice sú uznesenia č. 79/2017 až 81/2017 a zvukový záznam z 27. OZ zo dňa 25.10.2017

 

 

 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu r

Názov projektu : Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v Obci Dolná Strehová

PROJEKT MIKROREGIÓNU STREHOVSKEJ DOLINY

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

dnes je: 27.5.2019

meniny má: Iveta

webygroup
ÚvodÚvodná stránka