Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Zápisnica

Zápisnica z 29. verejného zasadnutia OZ
 Zápisnica z 29. riadneho zasadnutia OZ zo dňa 02.03.2018.docx (26.8 kB) (26.8 kB)

 
Zápisnica z 28. verejného zasadnutia OZ zo dňa 13.12.2017
 28.12.2017.docx (26.8 kB) (26.8 kB)

 
Z Á P I S N I C A z 25. verejného – mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej
 Zápisnica z 25. mimoriadneho zasadnutia OZ.docx (20.6 kB) (20.6 kB)

 
 Zápisnica z 21. verejného-mimoriadneho zasadnutia OZ.docx (17.7 kB) (17.7 kB)

 
 Zápisnica z 20. verejného zasadnutia OZ zo dňa 15.2.2017.docx (25.8 kB) (25.8 kB)

 
 18 oz 26.10.2016.docx (28 kB) (28 kB)

 
 Zápisnica zo 17 verejného-mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 12.9.2016.docx (16.8 kB) (16.8 kB)

 
 Zápisnica zo 16. verejného zasadnutia OZ.docx (20.1 kB) (20.1 kB)

 
 Zápisnica z 15. verejného zasadnutia OZ zo dňa 27.4.2016.docx (26.4 kB) (26.4 kB)

 
Zápisnica zo 14. verejného-mimoriadneho zasadnutia OZ zod dňa 24.2.2016
 zápis OZ 14..docx (15.5 kB) (15.5 kB)

 
 Zápisnica z 13. mimoriadneho zasadnutia OZ.rtf (73 kB) (73 kB)

 
 zapisnica_z_12._verejneho_zasadnutia_oz_zo_dna_27.01.2016.rtf (255.5 kB) (255.5 kB)

 
Zápisnica z 2. verejného zasadnutia OZ
 Zápisnica 10. december.doc (136.5 kB) (136.5 kB)

 

Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 6.10.2017

Pozvánka

Obec Dolná Strehová 991 02, okres Veľký Krtíš

                                                                                                V Dolnej Strehovej 02.10.2017

P o z v á n k a

na 26. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, ktoré sa bude konať

 

dňa 06.10.2017 (piatok) o 17,00 hod. v zasadačke obecného úradu

 

Návrh programu zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia (voľby návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice, schválenie programu rokovania) - starosta obce
 2. Kontrola plnenia uznesení OZ –

Predkladá: hlavná kontrolórka obce

 1. Rozpočtové opatrenie č. 4/2017 a návrh na použitie rezervného fondu

Predkladá: účtovníčka obce

 1. Návrh na odstúpenie z projektu INTEREG

Predkladá: starosta obce

 1. Opätovné prerokovanie prevádzkového poriadku miestneho fitnescentra

Predkladá: starosta obce

 1. Žiadosti:

a/ Žiadosť o poskytnutie priestorov fitnescentra do užívania – FK FITKO Dolná Strehová

 1. Kúpna zmluva – návrh – Ing. Ján Belák, Malá Maša č. 530
 2. Kúpna zmluva – návrh - Ľubomír Kminiak a manž. Marta, Za Humnami 227/4
 3. Kúpna zmluva – návrh – Miroslav Dobrocký a manž. Monika, Za Humnami 226/6
 4. Kúpna zmluva – návrh – Jozef Bystriansky a manž. Anna, Obchodná 240/14
 5. Kúpna zmluva – návrh – Ing. Ladislav Libovič a manž. Marta, Hlavná 102/21
 6. Informácia o postupe pri legalizácii miestnej komunikácie k obydliam Kamenských a Fajčíkovcov na Dolnom Bukovci

Predkladá: starosta obce

 1. Interpelácie poslancov na starostu obce, členov obecnej rady a riaditeľov organizácií zriadených obcou
 2. Rôzne
 3. Rekapitulácia uznesení z 26. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva

Predkladá: predsedníčka návrhovej komisie

 1. Záver – starosta obce

 

Uznesenia z 26. verejného zasadnutia OZ, konaného dňa 6.10.2017

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

 

 

Uznesenie č. 63/2017

z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 06. októbra 2017

 

 

K bodu číslo 1

Otvorenie zasadnutia (voľby návrhová komisia, overovatelia, určenie zapisovateľa zápisnice, schválenie programu rokovania)

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/ s ch v a ľ u j e:

 1. Návrhovú komisiu v zložení: Milada Šupicová – predsedníčka komisie a Bc. Stanislav Babic a Ivan Longauer – členovia komisie

       Výsledok hlasovania č 1

               Počet prítomných:  7                                   Počet neprítomných:   2                           Nehlasovalo:  2      

               Za:7                                                            Proti: 0                                                     Zdržalo sa: 0

 

 1. Overovateľov zápisnice: Imrich Kamenský a Peter Šegľa

Výsledok hlasovania č 2

                Počet prítomných:  9                                   Počet neprítomných:   2                          Nehlasovalo:  2      

               Za: 7                                                            Proti: 0                                                     Zdržalo sa: 0

 

 1. Program 26. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej

Výsledok hlasovania č 3

                Počet prítomných:  9                                   Počet neprítomných:   2                           Nehlasovalo:  2      

               Za: 7                                                            Proti: 0                                                     Zdržalo sa: 0

 

 

B/ b e r i e  n a  v e d o m i e:

 1. Určenie zapisovateľky zápisnice Ing. Bystrianskej.

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Dušan Mališ

                                                                                                  starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej

 

 

 

 

Uznesenie č. 64/2017

z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 06. októbra 2017

 

 

 

 

K bodu číslo 2

Kontrola plnenia uznesení OZ

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/ b e r i e  n a  v e d o m i e:

 1. Kontrolu plnenia uznesení z 23., 24. a 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej                                      

                                                                                             

 

 

Ing. Dušan Mališ

                                                                                                             starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej

 

 

 

 

Uznesenie č. 65/2017

z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 06. októbra 2017

 

 

 

 

K bodu číslo 3

Rozpočtové opatrenie č. 4/2017 a návrh na použitie rezervného fondu

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/ s ch v a ľ u j e:

 1. Rozpočtové opatrenie č. 4/2017 v zmysle predloženého návrhu                                      

Výsledok hlasovania č 4

       Počet prítomných:  8                                   Počet neprítomných:   1                           Nehlasovalo:  1      

               Za: 8                                                            Proti: 0                                                     Zdržalo sa: 0

 

 

 1. Použitie zostatku z rezervného fondu  v čiastke 5424,31 € na rekonštrukciu verejného osvetlenia na osade Prieloh

Výsledok hlasovania č 5

Počet prítomných:8Počet neprítomných:1Nehlasovalo:1

                Za: 8                                                            Proti: 0                                                     Zdržalo sa: 0

 

 

 

                                                                                             

 

 

Ing. Dušan Mališ

                                                                                                             starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej

 

 

 

 

Uznesenie č. 66/2017

z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 06. októbra 2017

 

 

 

 

K bodu číslo 4

Návrh na odstúpenie z projektu INTEREG

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/ o d r o č u j e:

 1. Prerokovanie návrhu na odstúpenie z projektu INTEREG do doby keď bude k dispozícii preložená zmluva                                    

Výsledok hlasovania č 6

       Počet prítomných:  8                                   Počet neprítomných:   1                           Nehlasovalo:  1      

               Za: 8                                                            Proti: 0                                                     Zdržalo sa: 0

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

Ing. Dušan Mališ

                                                                                                             starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej

 

 

 

 

Uznesenie č. 67/2017

z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 06. októbra 2017

 

 

 

 

K bodu číslo 5

Opätovné prerokovanie prevádzkového poriadku miestneho fitnescentra

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/  r u š í :

 1. Uznesenie č. 56/2017 z 24.OZ zo dňa 11.8.2017 stráca platnosť vzhľadom na                                    to, že sa znovu neprerokovalo

Výsledok hlasovania č 7

       Počet prítomných:  8                                   Počet neprítomných:   1                           Nehlasovalo:  1      

               Za: 8                                                            Proti: 0                                                     Zdržalo sa: 0

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

Ing. Dušan Mališ

                                                                                                             starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej

 

 

 

 

Uznesenie č. 68/2017

z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 06. októbra 2017

 

 

 

 

K bodu číslo 6

Žiadosť o poskytnutie priestorov fitnescentra do užívania – ŠK FITKO Dolná Strehová

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/  s ch v a ľ u j e:

 1. Poskytnutie priestorov miestneho fitnescentra do užívania Občianskemu združenia Športový klub FITKO Dolná Strehová                                    

Výsledok hlasovania č 8

       Počet prítomných:  8                                   Počet neprítomných:   1                           Nehlasovalo:  1      

               Za: 8                                                            Proti: 0                                                     Zdržalo sa: 0

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

Ing. Dušan Mališ

                                                                                                             starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej

 

 

 

 

Uznesenie č. 69/2017

z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 06. októbra 2017

 

 

 

 

K bodu číslo 7

Kúpna zmluva – návrh – Ing. Ján Belák, Malá Maša č. 530

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/  s ch v a ľ u j e:

 1. Kúpnu zmluvu podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka uzatvorenú medzi predávajúcim – Obcou Dolná Strehová a kupujúcim Ing. Jánom Belákom na prevod vlastníckeho práva k pozemkom parc.č. C-KN č. 1112 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 30 m2  za cenu 40 € za m2 a parc.č. C-KN 1103/16 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 159 m2 za cenu 15 € za m2. Pozemky sa nachádzajú v k.ú. Dolná Strehová

                                   

Výsledok hlasovania č 9

       Počet prítomných:  8                                   Počet neprítomných:   1                           Nehlasovalo:  1      

               Za: 8                                                            Proti: 0                                                     Zdržalo sa: 0

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

Ing. Dušan Mališ

                                                                                                             starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej

 

 

 

 

Uznesenie č. 70/2017

z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 06. októbra 2017

 

 

 

 

K bodu číslo 8

Kúpna zmluva – návrh –  Ľubomír Kminiak a manž. Marta, Za Humnami 227/4

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/  s ch v a ľ u j e:

 1. Kúpnu zmluvu podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka uzatvorenú medzi predávajúcim – Obcou Dolná Strehová a kupujúcimi Ľubomírom Kminiakom, nar. 02.11.1967 a manž. Mgr. Martou Kminiakovou, rod. Melichovou, nar. 24.07.1970, obaja bytom Dolná Strehová, Za Humnami 227/4 na prevod vlastníckeho práva k pozemku parc.č. C-KN č. 683/2 záhrada o výmere 20 m2 v k.ú. Dolná Strehová za cenu 3,32 €/m2

                                   

Výsledok hlasovania č. 10

       Počet prítomných:  8                                   Počet neprítomných:   1                           Nehlasovalo:  1      

               Za: 8                                                            Proti: 0                                                     Zdržalo sa: 0

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

Ing. Dušan Mališ

                                                                                                             starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej

 

 

 

 

Uznesenie č. 71/2017

z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 06. októbra 2017

 

 

 

 

K bodu číslo 9

Kúpna zmluva – návrh –  Miroslav Dobrocký a manž. Monika, Za Humnami 226/6

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/  s ch v a ľ u j e:

 1. Kúpnu zmluvu podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka uzatvorenú medzi predávajúcim – Obcou Dolná Strehová a kupujúcimi Miroslavom Dobrockým, nar. 14.08.1965 a manž. Monikou Dobrockou, rod. Golianovou, nar. 22.02.1970, obaja bytom Dolná Strehová, Za Humnami 226/6 na prevod vlastníckeho práva k pozemku parc.č. C-KN č. 683/1 záhrada o výmere 138 m2 v k.ú. Dolná Strehová za cenu 3,32 €/m2

                                   

Výsledok hlasovania č. 11

       Počet prítomných:  8                                   Počet neprítomných:   1                           Nehlasovalo:  1      

               Za: 8                                                            Proti: 0                                                     Zdržalo sa: 0

 

 

 

 

          

                                                                             

 

 

Ing. Dušan Mališ

                                                                                                             starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej

 

 

 

 

Uznesenie č. 72/2017

z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 06. októbra 2017

 

 

 

 

K bodu číslo 10

Kúpna zmluva – návrh –  Jozef Bystriansky a manž. Anna, Obchodná 240/14

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/  s ch v a ľ u j e:

 1. Kúpnu zmluvu podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka uzatvorenú medzi predávajúcim – Obcou Dolná Strehová a kupujúcimi Jozefom Bystrianskym, nar. 23.03.1953 a manž. Ing. Annou Bystrianskou, rod. Jaňákovou, nar. 30.05.1959, obaja bytom Dolná Strehová, Obchodná 240/14 na prevod vlastníckeho práva k pozemku parc.č. C-KN č. 342 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 118 m2 v k.ú. Dolná Strehová za cenu 3,32 €/m2

                                   

Výsledok hlasovania č. 12

       Počet prítomných:  8                                   Počet neprítomných:   1                           Nehlasovalo:  1      

               Za: 8                                                            Proti: 0                                                     Zdržalo sa: 0

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

Ing. Dušan Mališ

                                                                                                             starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej

 

 

 

 

Uznesenie č. 73/2017

z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 06. októbra 2017

 

 

 

 

K bodu číslo 11

Kúpna zmluva – návrh –  Ing. Ladislav Libovič a manž. Marta, Hlavná 102/21

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/  s ch v a ľ u j e:

 1. Kúpnu zmluvu podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka uzatvorenú medzi predávajúcim – Obcou Dolná Strehová a kupujúcimi Ing. Ladislavom Libovičom, nar. 27.07.1956 a manž. Ing. Martou Libovičovou, rod. Jaňákovou, nar. 07.05.1956, obaja bytom Dolná Strehová, Hlavná 102/21 na prevod vlastníckeho práva k pozemku parc.č. C-KN č. 345 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 85 m2 v k.ú. Dolná Strehová za cenu 3,32 €/m2

                                   

Výsledok hlasovania č. 13

       Počet prítomných:  8                                   Počet neprítomných:   1                           Nehlasovalo:  1      

               Za: 8                                                            Proti: 0                                                     Zdržalo sa: 0

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

Ing. Dušan Mališ

                                                                                                             starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej

 

 

Uznesenie č. 74/2017

z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 06. októbra 2017

 

 

K bodu číslo 12

Informácia o postupe pri legalizácií miestnej komunikácie k obydliam Kamenských a Fajčíkovcov na Dolnom Bukovci

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/  b e r i e  n a  v e d o m i e:

 1. Informáciu o postupe pri legalizácii miestnej komunikácie k obydliam Kamenských a Fajčíkovcov na Dolnom Bukovci

                                                                                     

 

 

Ing. Dušan Mališ

                                                                                                             starosta obce

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej

 

Uznesenie č. 75/2017

z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 06. októbra 2017

 

K bodu číslo 13

Interpelácie poslancov na starostu obce, členov obecnej rady a riaditeľov organizácií zriadených obcou

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/  b e r i e  n a  v e d o m i e:

 1. Interpelácie poslancov Ivana Longauera, Petra Šegľu, Ivety Škrabákovej a Imricha Kamenského na starostu obce

                                                                                      

 

 

Ing. Dušan Mališ

                                                                                                             starosta obce

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej

 

 

 

Uznesenie č. 76/2017

z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 06. októbra 2017

 

 

K bodu číslo 14 a

Návrh na výstavbu plota pri pozemku Petra Dobrockého na ulici Za Humnami

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/  s ch v a ľ u j e:

 1. Výstavbu plota na obecnom pozemku pri obydlí Petra Dobrockého v dĺžke cca 12 bm

                                                                                      

 

 

 

 

Ing. Dušan Mališ

                                                                                                             starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej

 

 

 

Uznesenie č. 77/2017

z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 06. októbra 2017

 

 

K bodu číslo 14 b

Návrh  JUDr. Ľudovíta Pauloviča na mimosúdnu dohodu

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/ r u š í:

 1. Uznesenie č. 63/2016 A/1 z 26.10.2016
 2. Uznesenie č. 57/2017 A/4 zo dňa 11.8.2017

 

B/  s ch v a ľ u j e:

 1. Mimosúdnu dohodu medzi Obcou Dolná Strehová a JUDr. Ľudovítom Paulovičom v zmysle predloženého návrhu

                                                                                      

 

 

 

 

Ing. Dušan Mališ

                                                                                                             starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej

 

 

 

 

Uznesenie č. 78/2017

z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 06. október 2017

 

 

 

 

K bodu číslo 15

Rekapitulácia uznesení z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/ b e r i e  n a  v e d o m i e:

 1. Rekapituláciu uznesení z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej                                      

                                                                                              

 

 

Ing. Dušan Mališ

                                                                                                             starosta obce

 

 

 

Zápisnica z 26. verejného zasadnutia OZ, konaného dňa 6.10.2017

Obec Dolná Strehová 991 02, okres Veľký Krtíš

 

Z Á P I S N I C A

z 26. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, ktoré sa konalo 06.10.2017 v zasadačke obecného úradu o 17,00 hod.

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program 26. zasadnutia obecného zastupiteľstva:

 1. Otvorenie zasadnutia (voľby návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice, schválenie programu rokovania) - starosta obce
 2. Kontrola plnenia uznesení OZ

Predkladá: hlavná kontrolórka obce

 1. Rozpočtové opatrenie č. 4/2017 a návrh na použitie rezervného fondu

Predkladá: účtovníčka obce

 1. Návrh na odstúpenie z projektu INTEREG

Predkladá: starosta obce

 1. Opätovné prerokovanie prevádzkového poriadku miestneho fitnescentra
 2.  
 3. Žiadosti:

a/ Žiadosť o poskytnutie priestorov fitnescentra do užívania – ŠK FITKO Dolná Strehová

 1. Kúpna zmluva – návrh Ing. Ján Belák, Malá Maša č. 530
 2. Kúpna zmluva – návrh – Ľubomír Kminiak a manž. Marta, Za Humnami 227/4
 3. Kúpna zmluva – návrh – Miroslav Dobrocký a manž. Monika, Za Humnami 226/6
 4. Kúpna zmluva – návrh – Jozef Bystriansky a manž. Anna, Obchodná 240/14
 5. Kúpna zmluva – návrh -  Ing. Ladislav Libovič a manž. Marta, Hlavná 102/21
 6.  Informácia o postupe pri legalizácii miestnej komunikácie k obydliam Kamenských a Fajčíkovcov na Dolnom Bukovci

Predkladá: starosta obce

 1. Interpelácie poslancov na starostu obce, členov obecnej rady a riaditeľov organizácií zriadených obcou
 2. Rôzne
 3. Rekapitulácia uznesení z 26. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva

Predkladá: predsedníčka návrhovej komisie

 1. Záver – starosta obce

 

 

K bodu číslo 1

      Rokovanie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Dušan Mališ – starosta obce. Privítal všetkých prítomných na 26. verejnom zasadnutí. Konštatoval, že  sú prítomní siedmi členovia OZ a teda zastupiteľstvo je uznášania schopné.  Chýbajú Ing. Miroslav Matúška a Mgr. Ján Latinák. Do návrhovej komisie navrhol Miladu Šupicovú ako predsedníčku návrhovej komisie a Bc. Stanislava Babica a Ivana Longauera ako členov návrhovej komisie. OZ schválilo návrhovú komisiu v zmysle predneseného návrhu (všetci prítomní členovia OZ /7/ hlasovali za). Za overovateľov zápisnice pán starosta navrhol Imricha Kamenského a Petra Šegľu. OZ schválilo overovateľov zápisnice v zmysle predneseného návrhu (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za). Za zapisovateľku zápisnice určil prednostku OcÚ. Následne pán starosta predniesol program 26. verejného zasadnutia OZ tak, ako bol navrhnutý v pozvánke.  OZ schválilo program 26. OZ (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za).

 • 1     -

K bodu číslo 2

      Kontrolu plnenia uznesení z 23., 24. a 25. zasadnutia OZ predniesla hlavná kontrolórka obce Ing. Slávka Čerpáková. OZ vzalo plnenie uznesení na vedomie. Písomný záznam je priložený k zápisnici.

 

K bodu číslo 5

      Pán starosta navrhol presunúť poradie bodov rokovania 5 a 6 ako tretie v poradí. OZ schválilo presunutie poradia bodov rokovania.

Pán starosta vysvetlil dôvod prečo nepodpísal uznesenie č. 56/2017 z 24. zasadnutia OZ zo dňa 11.08.2017, týkajúce sa miestneho fitnescentra. K téme sa vyjadrili Ivan Longauer a Peter Šegľa. OZ sa zdržalo hlasovania a tak uznesenie č. 56/2017 stratilo platnosť.

 

K bodu číslo 6 a

         Žiadosť o poskytnutie fitnescentra do užívania predložili členovia športového klubu ŠK FITKO Dolná Strehová Jozef Bartek a Jaroslav Kalmár. K žiadosti sa vyjadrili Ivan Longauer a Ján Hriň. OZ schválilo poskytnutie priestorov do užívania športovému klubu v zmysle žiadosti (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za).

 

K bodu číslo 3

        Rozpočtové opatrenie č. 4/2017 predložila Eva Kalamárová – účtovníčka obce. OZ schválilo Rozpočtové opatrenie č. 4/2017 v zmysle predloženého návrhu (všetci prítomní členovia OZ /8/ hlasovali za /na rokovanie OZ sa dostavil aj Ing. Miroslav Matúška/). RO je priložené k zápisnici.

Následne účtovníčka obce predniesla návrh na použitie zostatku rezervného fondu v čiastke 5424,31 € na rekonštrukciu verejného osvetlenie na osade Prieloh. OZ schválilo použitie zostatku rezervného fondu v zmysle návrhu (všetci prítomní členovia OZ /8/ hlasovali za).

 

K bodu číslo 4

       Návrh na odstúpenie z projektu INTEREG predložil pán starosta. Podrobne vysvetlil prečo uvažuje o odstúpení z projektu. Obci je z projektu priznaných 320000 € na výstavbu chodníka od križovatky na ulicu Hájska po križovatku na ulicu I. Madácha a od obydlia rodiny Kolečkovcov po obydlie Markovcov na ulici I.Madácha. Ďalej oprava miestnej komunikácie od štátnej cesty po bránu do kaštieľa a zakúpenie prenosného pódia s osvetlením a ozvučením.

K téme sa vyjadril Peter Šegľa a Iveta Škrabáková. Bc. Stanislav Babic navrhol počkať na preklad zmluvy. Ing. Miroslavovi Matúškovi sa nepozdáva spôsob financovania.

Pán starosta dal hlasovať o návrhu Bc. Stanislava Babica, aby sa rozhodnutie odročilo do doby, keď  budeme mať preklad zmluvy. OZ schválilo odročenie rozhodnutia o odstúpení z projektu INTEREG (všetci prítomní /8/ hlasovali za).

 

K bodu číslo 7

       Návrh kúpnej zmluvy – Ing. Ján Belák, Malá Maša č. 530. OZ  schválilo Kúpnu zmluvu podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka uzatvorenú medzi predávajúcim – Obcou Dolná Strehová a kupujúcim Ing. Jánom Belákom na prevod vlastníckeho práva k pozemkov parc.č. C-KN č. 1112 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 30 m2 za cenu 40 € za m2 a parc.č. C-KN č. 1103/16 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 159 m2 za cenu 15 € za m2. Pozemky sa nachádzajú v k.ú. Dolná Strehová (všetci prítomní členovia /8/ OZ hlasovali za).

 

K bodu číslo 8

       Návrh kúpnej zmluvy – Ľubomír Kminiak a manž. Marta, Za Humnami 227/4. 

 • 2    -

OZ    schválilo Kúpnu zmluvu podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka uzatvorenú medzi

predávajúcim – Obcou Dolná Strehová a kupujúcimi Ľubomírom Kminiakom, nar. 02.11.1967 a manž. Mgr. Martou Kminiakovou, rod. Melichovou, nar. 24.07.1970, obaja bytom Dolná Strehová, Za Humnami 227/4 na prevod vlastníckeho práva k pozemku parc.č. C-KN č. 683/2 záhrada o výmere 20 m2 v k.ú. Dolná Strehová za cenu 3,32 €/m2 (všetci prítomní členovia OZ /8/ hlasovali za).

 

K bodu číslo 9

      Návrh kúpnej zmluvy – Miroslav Dobrocký a manž. Monika, Za Humnami 226/6. OZ  schválilo Kúpnu zmluvu podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka uzatvorenú medzi predávajúcim – Obcou Dolná Strehová a kupujúcimi Miroslavom Dobrockým, nar. 14.08.1965 a manž. Monikou Dobrockou, rod. Golianovou, nar. 22.02.1970, obaja bytom Dolná Strehová, Za Humnami 226/6 na prevod vlastníckeho práva k pozemku parc.č. C-KN č. 683/1 záhrada o výmere 138 m2 v k.ú. Dolná Strehová za cenu 3,32 €/m2 (všetci prítomní členovia OZ /8/ hlasovali za).

 

K bodu číslo 10

      Návrh kúpnej zmluvy – Jozef Bystriansky a manž. Anna, Obchodná 240/14. OZ schvaľuje  Kúpnu zmluvu podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka uzatvorenú medzi predávajúcim – Obcou Dolná Strehová a kupujúcimi Jozefom Bystrianskym, nar. 23.03.1953 a manž. Ing. Annou Bystrianskou, rod. Jaňákovou, nar. 30.05.1959, obaja bytom Dolná Strehová, Obchodná 240/14 na prevod vlastníckeho práva k pozemku parc.č. C-KN č. 342 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 118 m2 v k.ú. Dolná Strehová za cenu 3,32 €/m2 (všetci prítomní členovia OZ /8/ hlasovali za).

 

K bodu číslo 11

      Návrh kúpnej zmluvy – Ing. Ladislav Libovič a manž. Marta, Hlavná 102/21. OZ schválilo  Kúpnu zmluvu podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka uzatvorenú medzi predávajúcim – Obcou Dolná Strehová a kupujúcimi Ing. Ladislavom Libovičom, nar. 27.07.1956 a manž. Ing. Martou Libovičovou, rod. Jaňákovou, nar. 07.05.1956, obaja bytom Dolná Strehová, Hlavná 102/21 na prevod vlastníckeho práva k pozemku parc.č. C-KN č. 345 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 85 m2 v k.ú. Dolná Strehová za cenu 3,32 €/m2 (všetci prítomní členovia OZ /8/ hlasovali za).

 

K bodu číslo 12

       Pán starosta informoval OZ o postupe pri legalizácii miestnej komunikácie k obydliam Kamneských a Fajčíkovcov na osade Dolný Bukovec. Zo všetkých vlastníkov jedna vlastníčka pani Perenčajová, resp. jej dcéra požaduje zámenu pozemku pod miestnou komunikáciou za pozemok v areáli kempingu pri termálnom kúpalisku. Ing. Miroslav Matúška a Peter Šegľa sa vyjadrili k požiadavke vlastníčky, že je neadekvátna.  OZ navrhuje predať pozemok za 40 €/m2 a odkúpiť pozemok pod cestou za cenu 3 €/m2. OZ informáciu o postupe pri legalizácii miestnej komunikácie vzalo na vedomie.

 

K bodu číslo 13

       Interpelácie na starostu obce predniesli: Ivan Longauer  upozornil na prekopanú miestnu komunikáciu smerom na Dúbravu. Peter Šegľa upozornil, že už dlhšiu dobu nesvieti verejné osvetlenie na niektorých uliciach. Iveta Škrabáková sa pýtala v akom štádiu je projekt na zberný dvor a Imrich Kamenský na technický stav nákladného auta LIAZ. Pán starosta všetkým odpovedal.

 • 3     -

K bodu číslo 14

Rôzne:

a/ Návrh na oddelenie obecného pozemku od pozemku Petra Dobrockého na ulici Za Humnami predniesol pán starosta. Navrhol financovať plot na pozemku obce v dĺžke 12 bežných metrov. OZ schválilo vybudovanie plota v zmysle návrhu pána starostu.

 

b/ Pán starosta informoval o návrhu na mimosúdnu dohodu – vyrovnanie dlhu JUDr. Ľudovíta Pauloviča voči obci Dolná Strehová. Návrh je priložený k zápisnici. Iveta Škrabáková, Milada Šupicová a Ivan Longauer súhlasia so schválením návrhu. Bc. Stanislav Babic trvá na rešpektovaní pôvodného uznesenia.

OZ zrušilo Uznesenie č. 63/2016 A/1 zo dňa 26.10.2016 a Uznesenie č. 57/2017 A/4 zo dňa 11.8.2017 (7 členov OZ hlasovalo za, 1 /Bc.Stanislav Babic/ sa zdržal hlasovania).

OZ schválilo mimosúdne vyrovnanie s JUDr. Ľudovítom Paulovičov v zmysle jeho návrhu (7 členov OZ hlasovalo za, 1 /Bc.Stanislav Babic/ sa zdržal hlasovania). 

 

K bodu číslo 15

      Rekapituláciu uznesení z 26. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej. OZ vzalo rekapituláciu uznesení na vedomie.

 

K bodu číslo 16

       Pán starosta na záver poďakoval členom zastupiteľstva za účasť a o 19,25 hod. ukončil 26. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej.

 

 

 

Ing. Anna Bystrianska                                                                          Ing. Dušan Mališ

prednostka OcÚ                                                                                    starosta obce

 

 

 

                                                        Overovatelia:

 

                                                        Imrich Kamenský

                                                        Peter Šegľa            

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu r

Názov projektu : Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v Obci Dolná Strehová

PROJEKT MIKROREGIÓNU STREHOVSKEJ DOLINY

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

dnes je: 27.5.2019

meniny má: Iveta

webygroup
ÚvodÚvodná stránka