Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Zápisnica

Zápisnica z 29. verejného zasadnutia OZ
 Zápisnica z 29. riadneho zasadnutia OZ zo dňa 02.03.2018.docx (26.8 kB) (26.8 kB)

 
Zápisnica z 28. verejného zasadnutia OZ zo dňa 13.12.2017
 28.12.2017.docx (26.8 kB) (26.8 kB)

 
Z Á P I S N I C A z 25. verejného – mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej
 Zápisnica z 25. mimoriadneho zasadnutia OZ.docx (20.6 kB) (20.6 kB)

 
 Zápisnica z 21. verejného-mimoriadneho zasadnutia OZ.docx (17.7 kB) (17.7 kB)

 
 Zápisnica z 20. verejného zasadnutia OZ zo dňa 15.2.2017.docx (25.8 kB) (25.8 kB)

 
 18 oz 26.10.2016.docx (28 kB) (28 kB)

 
 Zápisnica zo 17 verejného-mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 12.9.2016.docx (16.8 kB) (16.8 kB)

 
 Zápisnica zo 16. verejného zasadnutia OZ.docx (20.1 kB) (20.1 kB)

 
 Zápisnica z 15. verejného zasadnutia OZ zo dňa 27.4.2016.docx (26.4 kB) (26.4 kB)

 
Zápisnica zo 14. verejného-mimoriadneho zasadnutia OZ zod dňa 24.2.2016
 zápis OZ 14..docx (15.5 kB) (15.5 kB)

 
 Zápisnica z 13. mimoriadneho zasadnutia OZ.rtf (73 kB) (73 kB)

 
 zapisnica_z_12._verejneho_zasadnutia_oz_zo_dna_27.01.2016.rtf (255.5 kB) (255.5 kB)

 
Zápisnica z 2. verejného zasadnutia OZ
 Zápisnica 10. december.doc (136.5 kB) (136.5 kB)

 

Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 13.9.2017

Zápisnica z 25. zasadnutia OZ

Obec Dolná Strehová 991 02, okres Veľký Krtíš

Z Á P I S N I C A

z 25. verejného – mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, ktoré sa konalo 13.09.2017 v zasadačke obecného úradu o 17,00 hod.

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program 25. zasadnutia obecného zastupiteľstva:

 1. Otvorenie zasadnutia (voľby návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice, schválenie programu rokovania) - starosta obce
 2. Návrh na odpredaj nákladného automobilu LIAZ  a na kúpu iného zánovného auta

Predkladá: starosta obce

 1. Návrh na financovanie kúpy nákladného auta

Predkladá: starosta obce

 1. Prerokovanie Zmluvy o dielo č. 05/2017

Predkladá: starosta obce

 1. Rekapitulácia uznesení z 25. verejného – mimoriadneho zasadnutia

Predkladá: predsedníčka návrhovej komisie

 1. Záver – starosta obce

 

 

K bodu číslo 1

      Pán starosta privítal všetkých prítomných na 25. verejnom  - mimoriadnom zasadnutí. Konštatoval, že  sú prítomní všetci členovia OZ a vysvetlil dôvod zvolania mimoriadneho zasadnutia OZ. Do návrhovej komisie navrhol Miladu Šupicovú ako predsedníčku návrhovej komisie a Ivetu Škrabákovú a Petra Šegľu ako členov návrhovej komisie. OZ schválilo návrhovú komisiu v zmysle predneseného návrhu (všetci členovia OZ hlasovali za). Za overovateľov zápisnice pán starosta navrhol Mgr. Jána Latináka a Bc. Stanislava Babica. OZ schválilo overovateľov zápisnice v zmy le predneseného návrhu (všetci členovia OZ hlasovali za). Za zapisovateľku zápisnice určil prednostku OcÚ. Následne pán starosta predniesol program 25. verejného – mimoriadneho zasadnutia OZ, ktorý navrhol doplniť o prerokovanie Zmluvy o dielo čí. 05/2017. OZ schválilo program 25. OZ (všetci členovia OZ hlasovali za).

 

K bodu číslo 2

       Návrh na odpredaj nákladného auta LIAZ a na kúpu iného ojazdeného auta s podobnými parametrami predniesol pán starosta. Podrobne informoval o technickom stave auta a o finančných nákladoch, ktoré boli vynaložené na jeho opravu.  Slová pána starostu potvrdil Ján Hriň – riaditeľ obecného podniku. Zároveň informoval o využívaní auta. K téme sa vyjadril Ivan Longauer, Peter Šegľa, Mgr. Ján Latinák, Ján Makovník, Ing. Miroslav Matúška, Iveta Škrabáková a Ing. Slávka Čerpáková. V rozprave odznelo viacero návrhov. Pán starosta dal hlasovať o jednotlivých návrhoch:

 1. Opraviť prevodovku na LIAZ – OZ neschválilo (všetci sa zdržali hlasovania)
 2. Neriešiť nič, ostať bez auta a služby si zabezpečiť dodávateľsky – tento návrh OZ opäť neschválilo (8 členov OZ hlasovalo proti, jeden /Peter Šegľa/ sa zdržal hlasovania)
 3. Kúpiť LIAZ, ktorú nám ponúka pán Nociar – návrh OZ neschválilo (všetci sa zdržali hlasovania)
 4. Opraviť starú LIAZ výmenou prevodovky a odpredať ju ako pojazdnú a na lízing do 30000 € kúpiť ojazdené auto s požadovanými parametrami – OZ tento návrh schválilo (8 členov OZ hlasovali za, jedna /Škrabáková / sa zdržala hlasovania).

 

 • 1     -

K bodu číslo 3

       Tento bod vzhľadom na prijatie uznesenia k bodu číslo 2 sa stal bezpredmetný.

 

K bodu číslo 4

       Návrh Zmluvy o dielo č. 05/2017 na prípravu a realizáciu prác – opravu verejného osvetlenia v obci Dolná Strehová časť Prieloh, medzi Obcou Dolná Strehová a spoločnosťou KOVLER, s.r.o. Bušince predniesol pán starosta. OZ schválilo zmluvu o dielo č. 05/2017 (všetci členovia OZ hlasovali za).

 

K bodu číslo 5

       Rekapituláciu uznesení OZ predniesla Milada Šupicová – predsedníčka návrhovej komisie. OZ vzalo rekapituláciu uznesení z 25. verejného – mimoriadneho zasadnutia zo dňa 13.09.2017 na vedomie.

 

K bodu číslo 6

       Na záver pán starosta poďakoval členom OZ za účasť a o 18,45 ukončil 25. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej.

 

 

 

Ing. Anna Bystrianska                                                                          Ing. Dušan Mališ

prednostka OcÚ                                                                                    starosta obce

 

 

 

                                                   Overovatelia:

 

                                                   Mgr. Ján Latinák

                                                   Bc. Stanislav Babic  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

 

 

Uznesenie č. 59/2017

z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 13. septembra 2017

 

 

K bodu číslo 1

Otvorenie zasadnutia (voľby návrhová komisia, overovatelia, určenie zapisovateľa zápisnice, schválenie programu rokovania)

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/ s ch v a ľ u j e:

 1. Návrhovú komisiu v zložení: Milada Šupicová – predsedníčka komisie a Iveta Škrabáková a Peter Šegľa – členovia komisie

 

       Výsledok hlasovania č 1

               Počet prítomných:  9                                   Počet neprítomných:   0                           Nehlasovalo:  0      

               Za: 9                                                            Proti: 0                                                     Zdržalo sa: 0

 

 1. Overovateľov zápisnice: Mgr. Ján Latinák a Bc. Stanislav Babic

 

Výsledok hlasovania č 2

                Počet prítomných:  9                                   Počet neprítomných:   0                           Nehlasovalo:  0      

               Za: 9                                                            Proti: 0                                                     Zdržalo sa: 0

 

 1. Program 25. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej

 

Výsledok hlasovania č 3

                Počet prítomných:  9                                   Počet neprítomných:   0                           Nehlasovalo:  0      

               Za: 9                                                            Proti: 0                                                     Zdržalo sa: 0

 

 

B/ b e r i e  n a  v e d o m i e:

 1. Určenie zapisovateľky zápisnice Ing. Bystrianskej.

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Dušan Mališ

                                                                                                  starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

 

 

Uznesenie č. 60/2017

z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 13. septembra 2017

 

 

K bodu číslo 2

Návrh na odpredaj nákladného automobilu LIAZ a na kúpu iného ojazdeného auta

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/ s ch v a ľ u j e:

 1. Zakúpenie prevodovky do auta LIAZ a zároveň hľadať možnosti zakúpenia ojazdeného automobilu do 30000 € na kontajnery, nad 3,5 tony                                                                                    

 

Výsledok hlasovania č 4

                Počet prítomných:  9                                   Počet neprítomných:   0                           Nehlasovalo:  0      

               Za: 8                                                            Proti: 0                                                     Zdržalo sa: 1 /Škrabáková/

 

 

 

 

 

                                                                                                  Ing. Dušan Mališ

                                                                                                  starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

 

 

Uznesenie č. 61/2017

z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 13. septembra 2017

 

 

K bodu číslo 4

Prerokovanie zmluvy o dielo č. 5/2017

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/ s ch v a ľ u j e:

 1. Zmluvu o dielo č. 05/2017 na prípravu a realizáciu prác opravy verejného osvetlenia v obci Dolná Strehová časť Prieloh medzi Obcou Dolná Strehová a firmou KOVLER, s.r.o. Bušince                                                                                    

 

Výsledok hlasovania č 4

                Počet prítomných:  9                                   Počet neprítomných:   0                           Nehlasovalo:  0      

               Za: 9                                                            Proti: 0                                                     Zdržalo sa: 0

 

 

 

 

 

                                                                                                  Ing. Dušan Mališ

                                                                                                  starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej

 

 

Uznesenie č. 62/2017

z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 13. sobota 2017

 

 

 

 

K bodu číslo 12

Rekapitulácia uznesení z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/ b e r i e  n a  v e d o m i e:

 1. Rekapituláciu uznesení z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej                                      

                                                                                             

 

 

Ing. Dušan Mališ

                                                                                                             starosta obce

 

 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu r

Názov projektu : Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v Obci Dolná Strehová

PROJEKT MIKROREGIÓNU STREHOVSKEJ DOLINY

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

dnes je: 27.5.2019

meniny má: Iveta

webygroup
ÚvodÚvodná stránka