Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Zápisnica

Zápisnica z 29. verejného zasadnutia OZ
 Zápisnica z 29. riadneho zasadnutia OZ zo dňa 02.03.2018.docx (26.8 kB) (26.8 kB)

 
Zápisnica z 28. verejného zasadnutia OZ zo dňa 13.12.2017
 28.12.2017.docx (26.8 kB) (26.8 kB)

 
Z Á P I S N I C A z 25. verejného – mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej
 Zápisnica z 25. mimoriadneho zasadnutia OZ.docx (20.6 kB) (20.6 kB)

 
 Zápisnica z 21. verejného-mimoriadneho zasadnutia OZ.docx (17.7 kB) (17.7 kB)

 
 Zápisnica z 20. verejného zasadnutia OZ zo dňa 15.2.2017.docx (25.8 kB) (25.8 kB)

 
 18 oz 26.10.2016.docx (28 kB) (28 kB)

 
 Zápisnica zo 17 verejného-mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 12.9.2016.docx (16.8 kB) (16.8 kB)

 
 Zápisnica zo 16. verejného zasadnutia OZ.docx (20.1 kB) (20.1 kB)

 
 Zápisnica z 15. verejného zasadnutia OZ zo dňa 27.4.2016.docx (26.4 kB) (26.4 kB)

 
Zápisnica zo 14. verejného-mimoriadneho zasadnutia OZ zod dňa 24.2.2016
 zápis OZ 14..docx (15.5 kB) (15.5 kB)

 
 Zápisnica z 13. mimoriadneho zasadnutia OZ.rtf (73 kB) (73 kB)

 
 zapisnica_z_12._verejneho_zasadnutia_oz_zo_dna_27.01.2016.rtf (255.5 kB) (255.5 kB)

 
Zápisnica z 2. verejného zasadnutia OZ
 Zápisnica 10. december.doc (136.5 kB) (136.5 kB)

 

Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 11.8.2017

Pozvánka na 24. verejné zasadnutie OZ v Dolnej Strehovej

Uznesenia z 24. verejného zasadnutia OZ, konaného dňa 11.08.2017

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej

 

 

 

 

Uznesenie č. 41/2017

z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 11. augusta 2017

 

 

K bodu číslo 1

Otvorenie zasadnutia (voľby návrhová komisia, overovatelia, určenie zapisovateľa zápisnice, schválenie programu rokovania)

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/ s ch v a ľ u j e:

 1. Návrhovú komisiu v zložení: Milada Šupicová – predsedníčka komisie a Mgr. Ján Latinák a Bc. Stanislav Babic - členovia komisie

 

       Výsledok hlasovania č 1

               Počet prítomných:  9                                   Počet neprítomných:   0                           Nehlasovalo:  0      

               Za: 9                                                            Proti: 0                                                     Zdržalo sa: 0

 

 1. Overovateľov zápisnice: Ivan Longauer a Imrich Kamenský

 

Výsledok hlasovania č 2

                Počet prítomných:  9                                   Počet neprítomných:   0                           Nehlasovalo:  0      

               Za: 9                                                            Proti: 0                                                     Zdržalo sa: 0

 

 1. Program 24. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej

 

Výsledok hlasovania č 3

                Počet prítomných:  9                                   Počet neprítomných:   0                           Nehlasovalo:  0      

               Za: 9                                                            Proti: 0                                                     Zdržalo sa: 0

 

 

B/ b e r i e  n a  v e d o m i e:

 1. Určenie zapisovateľky zápisnice Ing. Bystrianskej.

 

 

 

                                                                                               Ing. Dušan Mališ

                                                                                                  starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej

 

 

Uznesenie č. 42/2017

z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 11. augusta 2017

 

 

 

 

K bodu číslo 2

Kontrola plnenia uznesení OZ

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/ b e r i e  n a  v e d o m i e:

 1. Kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Dušan Mališ

                                                                                                  starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej

 

 

Uznesenie č. 43/2017

z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 11. augusta 2017

 

 

 

 

 

 

K bodu číslo 3

Návrh VZN č. 1/2017 o určení miesta a podmienkach na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do samosprávy obcí

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/ s ch v a ľ u j e:

 1. VZN č. 1/2017 o určení miesta a podmienkach na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do samosprávy obcí

 

Výsledok hlasovania č. 4

                Počet prítomných:  9                                   Počet neprítomných:   0                           Nehlasovalo:  0       

                Za: 9                                                            Proti: 0                                                     Zdržalo sa: 0

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Dušan Mališ

                                                                                                  starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej

 

 

Uznesenie č. 44/2017

z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 11. augusta 2017

 

 

K bodu číslo 4

Rozpočtové opatrenie č. 3/2017

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/  s ch v a ľ u j e:

 1. Rozpočtové opatrenie č. 3/2017

 

Výsledok hlasovania č. 5

                Počet prítomných:  9                                   Počet neprítomných:   0                           Nehlasovalo:  0      

                Za: 9                                                            Proti: 0                                                     Zdržalo sa: 0

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Dušan Mališ

                                                                                                  starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej

 

Uznesenie č. 45/2017

z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 11. augusta 2017

 

 

K bodu číslo 5

Výročná správa a konsolidovaná výročná správa za rok 2016

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

 A/ b e r i e  n a  v e d o m i e:

 1. Výročnú správu a konsolidovanú výročnú správu za rok 2016

 

 

 

                                                                                               Ing. Dušan Mališ

                                                                                                  starosta obce

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej

 

Uznesenie č. 46/2017

z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 11. augusta 2017

 

 

K bodu číslo 6

Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce za I. polrok 2017

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/ b e r i e  n a  v e d o m i e:

 1. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce za I. polrok 2017

 

 

 

                                                                                               Ing. Dušan Mališ

                                                                                                  starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej

 

 

Uznesenie č. 47/2017

z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 11. augusta 2017

 

 

 

K bodu číslo 7

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2017

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/  s ch v a ľ u j e:

 1. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2017

 

 

Výsledok hlasovania č. 6

                Počet prítomných:  9                                   Počet neprítomných:   0                           Nehlasovalo:  0      

                Za: 9                                                            Proti: 0                                                     Zdržalo sa: 0

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Dušan Mališ

                                                                                                  starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej

 

 

Uznesenie č. 48/2017

z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 11. augusta 2017

 

 

 

 

K bodu číslo 8 a/

Žiadosť o kúpu pozemkov – Ing. Ján Belák, Malá Maša 530

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/ b e r i e  n a  v e d o m i e:

 1. Žiadosť Ing. Jána Beláka,  bytom Malá Maša, 049 32 Štítnik o odkúpenie pozemku C-KN parcelné číslo 1103/16 o výmere 159 m2 a parc č. 1112 o výmere 30 m2 zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Dolná Strehová vedeného na LV č. 380 v celosti

 

B/ k o n š t a t u j e

 1. Že ide o pozemok zastavaný stavbou  vo vlastníctve žiadateľa  vrátane priľahlého pozemku v súlade s  § 9a, ods. 8, písm. b/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 

C/  s ch v a ľ u j e:

 1. Zverejnenie zámeru obce na odpredaj pozemku C.KN parc.č. 1103/16 o výmere 159 m2 a pozemku parc. č. C-KN 1112 o výmere 30 m2 v katastrálnom území Dolná Strehová na LV č. 380 v celosti. Kúpnu cenu stanovuje vo výške 15 €/m2 za pozemok parc.č. 1103/16 a 40 €/m2 za pozemok parc.č. 1112.

 

Výsledok hlasovania č. 7

Počet prítomných:9Počet neprítomných:0Nehlasovalo:0

                Za: 9                                                            Proti: 0                                                     Zdržalo sa: 0

 

D/  u k l a d á

 1. Predložiť obecnému zastupiteľstvu  na schválenie kúpnu zmluvu.

 

Výsledok hlasovania č. 8

Počet prítomných:9Počet neprítomných:0Nehlasovalo:0

Za: 9Proti: 0Zdržalo sa: 0

 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Dušan Mališ

                                                                                                  starosta obce

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej

 

 

Uznesenie č. 49/2017

z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 11. augusta 2017

 

 

 

K bodu číslo 8 b/

Žiadosť o kúpu pozemku –  Jozef Bystriansky a manž. Anna, Obchodná 240/14, D. Strehová

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/ b e r i e  n a  v e d o m i e:

 1. Žiadosť Jozefa Bystrianskeho s manž. Annou, bytom Obchodná240/14, 991 02 Dolná Strehová o odkúpenie pozemku C-KN parcelné číslo 342 o výmere 118 m2 zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Dolná Strehová vedeného na LV č. 380 v celosti.

 

B/ k o n š t a t u j e

 1. Že ide o pozemok s malou výmerou, hraničiaci s pozemkami vo vlastníctve žiadateľov, čo považuje za dôvody hodné osobitného zreteľa v súlade s  § 9a, ods. 8, písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 

C/  s ch v a ľ u j e:

 1. Zverejnenie zámeru obce na odpredaj pozemku C.KN parc.č. 342 o výmere 118 m2 v katastrálnom území Dolná Strehová na LV č. 380 v celosti. Kúpnu cenu stanovuje vo výške 3,32 €/m2.

 

Výsledok hlasovania č. 9

Počet prítomných:9Počet neprítomných:0Nehlasovalo:0

Za: 9Proti: 0Zdržalo sa: 0

 

D/  u k l a d á

 1. Žiadosť opätovne prerokovať po zverejnení zámeru obce na predaj pozemku s dôvodom hodným osobitného zreteľa.

 

Výsledok hlasovania č. 10

Počet prítomných:9Počet neprítomných:0Nehlasovalo:0

Za: 9Proti: 0Zdržalo sa: 0

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Dušan Mališ

                                                                                                  starosta obce

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej

 

 

Uznesenie č. 50/2017

z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 11. augusta 2017

 

 

 

 

 

K bodu číslo 8 c/

Žiadosť o kúpu pozemku –  Ing. Ladislav Libovič a manž. Marta, Hlavná 102/21, D. Strehová

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/ b e r i e  n a  v e d o m i e:

 1. Žiadosť Ing. Ladislava Liboviča s manž. Martou, bytom Hlavná 102/21, 991 02 Dolná Strehová o odkúpenie pozemku C-KN parcelné číslo 345 o výmere 85 m2 zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Dolná Strehová vedeného na LV č. 380 v celosti.

 

B/ k o n š t a t u j e

 1. Že ide o pozemok s malou výmerou, hraničiaci s pozemkom vo vlastníctve žiadateľov, čo považuje za dôvody hodné osobitného zreteľa v súlade s  § 9a, ods. 8, písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 

C/  s ch v a ľ u j e:

 1. Zverejnenie zámeru obce na odpredaj pozemku C.KN parc.č. 345 o výmere 85 m2 v katastrálnom území Dolná Strehová na LV č. 380 v celosti. Kúpnu cenu stanovuje vo výške 3,32 €/m2.

 

Výsledok hlasovania č. 11

Počet prítomných:9Počet neprítomných:0Nehlasovalo:0

Za: 9Proti: 0Zdržalo sa: 0

 

D/  u k l a d á

 1. Žiadosť opätovne prerokovať po zverejnení zámeru obce na predaj pozemku s dôvodom hodným osobitného zreteľa.

 

Výsledok hlasovania č. 12

Počet prítomných:9Počet neprítomných:0Nehlasovalo:0

Za: 9Proti: 0Zdržalo sa: 0

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Dušan Mališ

                                                                                                  starosta obce

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej

 

 

Uznesenie č. 51/2017

z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 11. augusta 2017

 

 

 

 

 

K bodu číslo 8 d/

Návrh kúpnej zmluvy na prevod vlastníckeho práva k pozemku parc.č. C.KN 313/2 na Ing. Michaelu Činčurovú

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/  s ch v a ľ u j e:

 1. Kúpnu zmluvu podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka uzatvorenú medzi predávajúcim - obcou Dolná Strehová a kupujúcou – Ing. Michaelou Činčurovou na prevod vlastníckeho práva k pozemku parc.č. C-KN 313/2 o výmere 95 m2 , orná pôda v k.ú. Dolná Strehová, za cenu 3,32 €/m2.

 

Výsledok hlasovania č. 13

Počet prítomných:9Počet neprítomných:0Nehlasovalo:0

Za: 9Proti: 0Zdržalo sa: 0

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Dušan Mališ

                                                                                                  starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej

 

 

Uznesenie č. 52/2017

z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 11. augusta 2017

 

 

 

 

K bodu číslo 8 e/

Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Ľubomír Kminiak a manž. Marta, Za Humnami227, D. Strehová

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/ b e r i e  n a  v e d o m i e:

 1. Žiadosť Ľubomíra Kminiaka s manž. Martou,  bytom Za Humnami 227, 991 02 Dolná Strehová o odkúpenie pozemku C-KN parcelné číslo 683/2 o výmere 20 m2  v katastrálnom území Dolná Strehová vedeného na LV č. 380 v celosti.

 

B/ k o n š t a t u j e

 1. Že ide o pozemok s malou výmerou, hraničiaci s pozemkom vo vlastníctve žiadateľov, čo považuje za dôvody hodné osobitného zreteľa v súlade s  § 9a, ods. 8, písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 

C/  s ch v a ľ u j e:

 1. Zverejnenie zámeru obce na odpredaj pozemku C.KN parc.č. 683/2 o výmere 20 m2 v katastrálnom území Dolná Strehová na LV č. 380 v celosti. Kúpnu cenu stanovuje vo výške 3,32 €/m2.

 

        Výsledok hlasovania č. 14

Počet prítomných:9Počet neprítomných:0Nehlasovalo:0

Za: 9Proti: 0Zdržalo sa: 0

 

D/  u k l a d á

 1. Žiadosť opätovne prerokovať po zverejnení zámeru obce na predaj pozemku s dôvodom hodným osobitného zreteľa.

 

        Výsledok hlasovania č. 15

Počet prítomných:9Počet neprítomných:0Nehlasovalo:0

Za: 9Proti: 0Zdržalo sa: 0

 

 

 

                                                                                               Ing. Dušan Mališ

                                                                                                  starosta obce

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej

 

 

Uznesenie č. 53/2017

z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 11. augusta 2017

 

 

 

 

K bodu číslo 8 f/

Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Miroslav Dobrocký a manž. Monika, Za Humnami 226, D. Strehová

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/ b e r i e  n a  v e d o m i e:

 1. Žiadosť Miroslava Dobrockého s manž. Monikou,  bytom Za Humnami 226, 991 02 Dolná Strehová o odkúpenie pozemku C-KN parcelné číslo 683/1 o výmere 138 m2  v katastrálnom území Dolná Strehová vedeného na LV č. 380 v celosti.

 

B/ k o n š t a t u j e

 1. Že ide o pozemok s malou výmerou, hraničiaci s pozemkom vo vlastníctve žiadateľov, čo považuje za dôvody hodné osobitného zreteľa v súlade s  § 9a, ods. 8, písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 

C/  s ch v a ľ u j e:

 1. Zverejnenie zámeru obce na odpredaj pozemku C.KN parc.č. 683/1 o výmere 138 m2 v katastrálnom území Dolná Strehová na LV č. 380 v celosti. Kúpnu cenu stanovuje vo výške 3,32 €/m2.

 

        Výsledok hlasovania č. 16

Počet prítomných:9Počet neprítomných:0Nehlasovalo:0

Za: 9Proti: 0Zdržalo sa: 0

 

D/  u k l a d á

 1. Žiadosť opätovne prerokovať po zverejnení zámeru obce na predaj pozemku s dôvodom hodným osobitného zreteľa.

 

       Výsledok hlasovania č. 17

Počet prítomných:9Počet neprítomných:0Nehlasovalo:0

Za: 9Proti: 0Zdržalo sa: 0

 

                                                                  

 

 

                                                                                               Ing. Dušan Mališ

                                                                                                  starosta obce

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej

 

 

Uznesenie č. 54/2017

z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 11. augusta 2017

 

 

 

 

K bodu číslo 8 g/

Žiadosť o spoluprácu pri výstavbe plota – Peter Dobrocký

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/  n e s ch v a ľ u j e:

 1.  Žiadosť Petra Dobrockého o spoluprácu pri výstavbe plota. 

 

       Výsledok hlasovania č. 17

Počet prítomných:9Počet neprítomných:0Nehlasovalo:0

Za: 6(Longauer, Proti: 0Zdržalo sa: 3 (Ing. Matúška, Kamenský,

 1.  

 

 

 

                                                                                               Ing. Dušan Mališ

                                                                                                  starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej

 

 

Uznesenie č. 55/2017

z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 11. augusta 2017

 

 

 

 

 

K bodu číslo 9

Interpelácie poslancov na starostu obce a členov obecnej rady a riaditeľov organizácií zriadených obcou

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/ b e r i e  n a  v e d o m i e:

 1. Interpelácie  poslancov Imricha Kamenského, Ing. Miroslava Matúšku a Mgr. Jána Latináka na starostu obce.

 

 

 

 

                                                                                                  Ing. Dušan Mališ

                                                                                                      starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej

 

 

Uznesenie č. 56/2017

z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 11. augusta 2017

 

 

 

K bodu číslo 10

Rôzne:

Prerokovanie prevádzkového poriadku miestneho fitnescentra

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/ p o v e r u j e:

 1. Starostu obce, aby vyzval Mgr. Pavla Ferenca, PhD., aby z priestorov fitnescentra zobral svoje zariadenie v zmysle súpisného zoznamu nachádzajúceho sa na obecnom úrade a u Mgr. Pavla Ferenca, PhD..

 

       Výsledok hlasovania č. 18

Počet prítomných:9Počet neprítomných:0Nehlasovalo:0

Za: 9Proti: 0Zdržalo sa: 0

 

B/ u k l a d á:

 1. Do doby kým bude v priestoroch fitnescentra zariadenie patriace Mgr. Pavlovi Ferencovi, PhD.  fitnescentrum  pre celú verejnosť uzavrieť a zapečatiť.

 

 1. Na splnenie bodov A/1 a B/1 OZ stanovuje termín do 1.9.2017. Pokiaľ do tohto termínu nebude zariadenie vysťahované, bude komisionálne prevezené do priestorov starého obecného úradu, bude uzamknuté a zapečatené do jeho prevzatia majiteľom.

 

            Výsledok hlasovania č. 19

              Počet prítomných:  9                                   Počet neprítomných:   0                           Nehlasovalo:  0                         

              Za: 9                                                            Proti: 0                                                     Zdržalo sa: 0

 

C/ s ch v a ľ u j e:

 1. Nákup chýbajúceho zariadenia

 

Výsledok hlasovania č. 20

               Počet prítomných:  9                                   Počet neprítomných:   0                           Nehlasovalo:  0                         

              Za: 9                                                            Proti: 0                                                     Zdržalo sa: 0

 

 

 

                                                                                               Ing. Dušan Mališ

                                                                                                  starosta obce

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej

 

 

Uznesenie č. 57/2017

z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 11. augusta 2017

 

 

 

 

K bodu číslo 11

Prerokovanie návrhu na vysporiadanie záväzkov JUDr. Pavloviča voči obci Dolná Strehová

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/  s ch v a ľ u j e:

 1. Odpustenie dane za užívanie verejného priestranstva JUDr. Ľudovítovi Pavlovičovi za roky 2014, 2015 a 2016 v zmysle návrhu pána starostu.         

 

 

       Výsledok hlasovania č. 21

Počet prítomných:9Počet neprítomných:0Nehlasovalo:0

Za: 8Proti: 0Zdržalo sa: 1 (bc.Babic)

 

                                                                   

 

 

 

                                                                                               Ing. Dušan Mališ

                                                                                                  starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej

 

 

Uznesenie č. 58/2017

z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 11. augusta 2017

 

 

 

 

K bodu číslo 12

Rekapitulácia uznesení z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/ b e r i e  n a  v e d o m i e:

 1. Rekapituláciu uznesení z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej                                      

                                                                                             

 

 

Ing. Dušan Mališ

                                                                                                             starosta obce

 

 

 

Zápisnica z 24. verejného zasadnutia oz, konaného dňa 11.08.2017

Obec Dolná Strehová 991 02, okres Veľký Krtíš

Z Á P I S N I C A

z 24. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, ktoré sa konalo 11.08.2017 v zasadačke obecného úradu o 17,00 hod.

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva:

 1. Otvorenie zasadnutia (voľby návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice, schválenie programu rokovania) - starosta obce
 2. Kontrola plnenia uznesení OZ

     Predkladá: hlavná kontrolórka obce

 1. VZN č. 1/2017 o určení miesta a podmienkach na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do samosprávy obcí

Predkladá: prednostka OcÚ

 1. Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 

     Predkladá: účtovníčka obce

 1. Výročná správa a konsolidovaná výročná správa za rok 2016

     Predkladá: účtovníčka obce

 1. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce za I. polrok 2017

Predkladá: hlavná kontrolórka obce

 1. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2017

Prekladá: hlavná kontrolórka obce

 1. Žiadosti:

   a/ Žiadosť o kúpu pozemku – Ing. Ján Belák, Malá Maša 530

   b/ Žiadosť o kúpu pozemku – Jozef Bystriansky a manž. Anna

   c/ Žiadosť o kúpu pozemku – Ing. Ladislav Libovič a manž. Marta

   d/ Kúpna zmluva – návrh – Ing. Michaela Činčurová

   e/ Žiadosť o spoluprácu pri výstavbe plota - Peter Dobrocký

   f/ Žiadosť o kúpu pozemku – Miroslav Dobrocký a manž. Monika

   g/ Žiadosť o kúpu pozemku – Ľubomír Kminiak a manž. Marta

 1. Interpelácie poslancov na starostu obce, členov obecnej rady a riaditeľov organizácií zriadených obcou
 2. Rôzne:
 3. Prerokovanie návrhu na vysporiadanie záväzkov JUDr. Pauloviča voči obci Dolná Strehová

Predkladá: starosta obce

 1. Rekapitulácia uznesení z 24. zasadnutia OZ

     Predkladá: predsedníčka návrhovej komisie

 1. Záver – starosta obce

 

K bodu číslo 1

           Pán starosta Ing. Dušan Mališ otvoril a viedol 24. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej. Privítal členov OZ a ostatných prítomných.  Konštatoval, že sú prítomní všetci členovia OZ. Do návrhovej komisie navrhol Miladu Šupicovú – ako predsedníčku a Mgr. Jána Latináka a Bc. Stanislava Babica – ako členov návrhovej komisie. OZ schválilo návrhovú komisiu v zmysle predneseného návrhu (všetci členovia OZ hlasovali za). Za overovateľov zápisnice pán starosta navrhol

 • 1     -

 

Ivana Longauera a Imricha Kamenského. OZ schválilo overovateľov zápisnice v zmysle predneseného návrhu (všetci členovia OZ hlasovali za). Za zapisovateľku zápisnice pán starosta určil prednostku OcÚ.

Následne pán starosta predniesol program rokovania 24. OZ, ktorý navrhol doplniť o body 8 e/, 8 f/ a 8 g/.  OZ schválilo doplnený program rokovania (všetci členovia OZ hlasovali za).

 

K bodu číslo 2

      Kontrolu plnenia uznesení OZ predniesla Ing. Slávka  Čerpáková – hlavná kontrolórka obce. OZ vzalo kontrolu plnenia uznesení na vedomie. Písomný záznam je priložený k zápisnici.

 

K bodu číslo 3

      Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Dolná Strehová č. 1/2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území Obce Dolná Strehová predniesla prednostka OcÚ. OZ schválilo VZN č. 1/2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území Obce Dolná Strehová (všetci členovia OZ hlasovali za).

 

K bodu číslo 4

       Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 predniesla Eva Kalamárová – účtovníčka obce. OZ schválilo Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 (všetci členovia OZ hlasovali za). Rozpočtové opatrenie je priložené k zápisnici.

 

K bodu číslo 5

      Výročnú správu a konsolidovanú výročnú správu za rok 2016 vypracovala a predniesla Eva Kalamárová – účtovníčka obce.  OZ vzalo správu na vedomie a je priložená k zápisnici.

 

K bodu číslo 6

      Správu o činnosti hlavnej kontrolórky za I. polrok 2017 preniesla Ing. Slávka Čerpáková – hlavná kontrolórka obce. OZ vzalo správu na vedomie a je priložená k zápisnici.

 

K bodu číslo 7

      Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2017 predniesla hlavná kontrolórka obce. OZ schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2017 (všetci členovia OZ hlasovali za). Plán je priložený k zápisnici.

 

K bodu číslo 8 a/

      Žiadosť Ing. Jána Beláka z Malej Maše č. 530 - pán starosta informoval o spôsobe nadobudnutia chatky v areáli kempingu pri termálnom kúpalisku žiadateľom a odporučil OZ odpredaj pozemkov  C-KN parcelné číslo 1103/16 o výmere 159 m2 a parc č. 1112 o výmere 30 m2 zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Dolná Strehová vedených na LV č. 380 v celosti žiadateľovi.

OZ konštatovalo, že  ide o pozemok zastavaný stavbou  vo vlastníctve žiadateľa  vrátane priľahlého pozemku v súlade s  § 9a, ods. 8, písm. b/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a schválilo zverejnenie zámeru obce na odpredaj predmetných pozemkov. Kúpnu cenu OZ stanovilo vo výške 15 €/m2 za pozemok parc.č. 1103/16 a 40 €/m2 za pozemok parc.č. 1112 (všetci členovia OZ hlasovali za).

Následne OZ uložilo predložiť obecnému zastupiteľstvu na schválenie kúpnu zmluvu.

 

K bodu číslo 8 b/

      Žiadosť Jozefa Bystrianskeho s manželkou Annou, Obchodná 240/14, Dolná Strehová  o odkúpenie pozemku C-KN parcelné číslo 342 o výmere 118 m2 zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Dolná Strehová vedeného na LV č. 380 v celosti. OZ  konštatovalo, že

 • 2    -

ide o pozemok s malou výmerou, hraničiaci s pozemkami vo vlastníctve žiadateľov, čo považuje  za dôvody hodné osobitného zreteľa v súlade s  § 9a, ods. 8, písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a schválilo zverejnenie zámeru obce na odpredaj pozemku C.KN parc.č. 342 o výmere 118 m2 v katastrálnom území Dolná Strehová na LV č. 380 v celosti. Kúpnu cenu OZ stanovilo vo výške 3,32 €/m2 (všetci členovia OZ hlasovali za). OZ uložilo žiadosť opätovne prerokovať po zverejnení zámeru obce na predaj pozemku s dôvodom hodným osobitného zreteľa.

 

K bodu číslo 8 c/

Žiadosť  Ing. Ladislava Liboviča s manž. Martou, bytom Hlavná 102/21, 991 02 Dolná Strehová o odkúpenie pozemku C-KN parcelné číslo 345 o výmere 85 m2 zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Dolná Strehová vedeného na LV č. 380 v celosti. OZ konštatovalo, že ide o pozemok s malou výmerou, hraničiaci s pozemkom vo vlastníctve žiadateľov, čo považuje za dôvody hodné osobitného zreteľa v súlade s  § 9a, ods. 8, písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a schválilo zverejnenie zámeru obce na odpredaj pozemku C.KN parc.č. 345 o výmere 85 m2 v katastrálnom území Dolná Strehová na LV č. 380 v celosti. Kúpnu cenu stanovilo vo výške 3,32 €/m2 (všetci členovia OZ hlasovali za). OZ uložilo žiadosť opätovne prerokovať po zverejnení zámeru obce na predaj pozemku s dôvodom hodným osobitného zreteľa.

 

K bodu číslo 8 d/

      Návrh kúpnej zmluvy na prevod vlastníckeho práva k pozemku parc.č. C.KN 313/2 na Ing. Michaelu Činčurovú predniesla prednostka OcÚ. Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej schválilo Kúpnu zmluvu podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka uzatvorenú medzi predávajúcim - obcou Dolná Strehová a kupujúcou – Ing. Michaelou Činčurovou na prevod vlastníckeho práva k pozemku parc.č. C-KN 313/2 o výmere 95 m2 , orná pôda v k.ú. Dolná Strehová, za cenu 3,32 €/m2 (všetci členovia OZ hlasovali za).

 

K bodu číslo 8 e/

      K žiadosti Petra Dobrockého, Za Humnami 325/16, Dolná Strehová o spoluprácu pri výstavbe plota sa vyjadrili poslankyne Milada Šupicová, Iveta Škrabáková a Ing. Slávka Čerpáková – hlavná kontrolórka obce. Pán starosta dal hlasovať o návrhu, aby žiadateľ predložil rozpočet stavby oplotenia. Všetci členovia OZ sa zdržali hlasovania. Následne pán starosta dal hlasovať o zamietnutí spolupráce pri financovaní výstavby plota. Za zamietnutie hlasovali Ján Makovník, Iveta Škrabáková, Milada Šupicová, Mgr. Ján Latinák, Bc. Stanislav Babic a Ivan Longauer. Hlasovania sa zdržali: Imrich Kamenský, Ing. Miroslav Matúška a Peter Šegľa. OZ neschválilo spoluprácu pri financovaní plota pre pána Petra Dobrockého. 

 

K bodu číslo 8 f/

      Žiadosť Ľubomíra Kminiaka s manž. Martou,  bytom Za Humnami 227, 991 02 Dolná Strehová o odkúpenie pozemku C-KN parcelné číslo 683/2 o výmere 20 m2  v katastrálnom území Dolná Strehová vedeného na LV č. 380 v celosti. OZ konštatovalo že ide o pozemok s malou výmerou, hraničiaci s pozemkom vo vlastníctve žiadateľov, čo považuje za dôvody hodné osobitného zreteľa v súlade s  § 9a, ods. 8, písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a schválilo zverejnenie zámeru obce na odpredaj pozemku C.KN parc.č. 683/2 o výmere 20 m2 v katastrálnom území Dolná Strehová na LV č. 380 v celosti. Kúpnu cenu stanovilo vo výške 3,32 €/m2 (všetci členovia OZ hlasovali za). OZ uložilo žiadosť opätovne prerokovať po zverejnení zámeru obce na predaj pozemku s dôvodom hodným osobitného zreteľa.

 • 3    -

K bodu číslo 8 g/

      Žiadosť Miroslava Dobrockého s manž. Monikou,  bytom Za Humnami 226, 991 02 Dolná Strehová o odkúpenie pozemku C-KN parcelné číslo 683/1 o výmere 138 m2  v katastrálnom území Dolná Strehová vedeného na LV č. 380 v celosti. OZ konštatuje, že ide o pozemok s malou výmerou, hraničiaci s pozemkom vo vlastníctve žiadateľov, čo považuje za dôvody hodné osobitného zreteľa v súlade s  § 9a, ods. 8, písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a schválilo zverejnenie zámeru obce na odpredaj pozemku C.KN parc.č. 683/1 o výmere 138 m2 v katastrálnom území Dolná Strehová na LV č. 380 v celosti.

Kúpnu cenu stanovilo vo výške 3,32 €/m2 (všetci členovia OZ hlasovali za). OZ uložilo žiadosť opätovne prerokovať po zverejnení zámeru obce na predaj pozemku s dôvodom hodným osobitného zreteľa.

 

K bodu číslo 9

      V tomto bode poslanci Imrich Kamenský, Ing. Miroslav Matúška a Mgr. Ján Latinák  položili starostovi obce otázky súvisiace s vybavením kuchyne v kultúrnom dome, s výstavbou zastávok na osade Prieloh a s výškou finančných prostriedkov použitých na rekonštrukciu miestnych komunikácií a školského dvora. Pán starosta odpovedal na všetky otázky. PaedDr. Anna Malatincová poďakovala členom zastupiteľstva  a starostovi obce za vyčlenenie finančných prostriedkov na opravu školského dvora a za zrealizovanie opravy.

 

K bodu číslo 10

      Pán starosta informoval o fungovaní miestneho fitnescentra, ktoré prevádzkuje obec. K téme sa vyjadrili Peter Šegľa, Iveta Škrabáková, Bc. Stanislav Babic,  Ing. Slávka Čerpáková a Erika Klapáčová. OZ konštatovalo, že dochádza k porušovaniu prevádzkového poriadku fitnescentra a prijalo nasledovné uznesenie:

 1. Poverilo starostu obce aby vyzval Mgr. Pavla Ferenca, PhD. aby z priestorov fitnescentra zobral svoje zariadenie v zmysle spísaného zoznamu nachádzajúceho sa na  obecnom úrade a u Mgr. Pavla Ferenca, PhD.
 2. Do doby, kým zariadenie v bode 1 bude v priestoroch fitnescentra bude toto zatvorené pre celú verejnosť a bude zapečatené.
 3. Na splnenie bodov 1 a 2 OZ stanovuje termín do 1.9.2017. Pokiaľ do tohto termínu nebude zariadenie vysťahované, bude komisionálne prevezené do priestorov starého obecného úradu, bude uzamknuté a zapečatené do jeho prevzatia majiteľom.

OZ zároveň schválilo nákup chýbajúceho zariadenia (všetci členovia OZ hlasovali za prijatie uvedeného uznesenia).

 

K bodu číslo 11

      Návrh na vysporiadanie záväzkov JUDr. Pauloviča  voči obci Dolná Strehová predniesol pán starosta. Vysvetlil aké záväzky má JUDr. Paulovič voči obci. K návrhu na vysporiadanie sa súhlasne vyjadrili Ing. Miroslav Matúška, Iveta Škrabáková a Mgr. Ján Latinák. Nesúhlasne Bc. Stanislav Babic. OZ schválilo odpustenie nájomného za pozemok v areáli kempingu pre JUDr. Pauloviča za roky 2014, 2015 a 2016 (8 členov OZ hlasovalo za, 1 /Bc. Babic/ sa zdržal hlasovania).

 

K bodu číslo 12

     Rekapituláciu uznesení z 24. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej predniesla Milada Šupicová – predsedníčka návrhovej komisie. OZ vzalo rekapituláciu na vedomie.

 

 • 4    -

 K bodu číslo 13

      Po prerokovaní všetkých bodov programu pán starosta poďakoval členom OZ za aktívnu účasť, zaželal všetkým príjemný víkend a o 19,30 hod. ukončil 24. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej.

 

 

 

Ing. Anna Bystrianska                                                                        Ing. Dušan Mališ

prednostka OcÚ                                                                                  starosta obce   

 

 

 

 

                                                     Overovatelia:

             

                                                     Ivan Longauer

                                                     Imrich Kamenský

 

 

 

 

                                                               

 

 

                                                              

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu r

Názov projektu : Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v Obci Dolná Strehová

PROJEKT MIKROREGIÓNU STREHOVSKEJ DOLINY

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

dnes je: 27.5.2019

meniny má: Iveta

webygroup
ÚvodÚvodná stránka