Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Zápisnica

Zápisnica z 29. verejného zasadnutia OZ
 Zápisnica z 29. riadneho zasadnutia OZ zo dňa 02.03.2018.docx (26.8 kB) (26.8 kB)

 
Zápisnica z 28. verejného zasadnutia OZ zo dňa 13.12.2017
 28.12.2017.docx (26.8 kB) (26.8 kB)

 
Z Á P I S N I C A z 25. verejného – mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej
 Zápisnica z 25. mimoriadneho zasadnutia OZ.docx (20.6 kB) (20.6 kB)

 
 Zápisnica z 21. verejného-mimoriadneho zasadnutia OZ.docx (17.7 kB) (17.7 kB)

 
 Zápisnica z 20. verejného zasadnutia OZ zo dňa 15.2.2017.docx (25.8 kB) (25.8 kB)

 
 18 oz 26.10.2016.docx (28 kB) (28 kB)

 
 Zápisnica zo 17 verejného-mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 12.9.2016.docx (16.8 kB) (16.8 kB)

 
 Zápisnica zo 16. verejného zasadnutia OZ.docx (20.1 kB) (20.1 kB)

 
 Zápisnica z 15. verejného zasadnutia OZ zo dňa 27.4.2016.docx (26.4 kB) (26.4 kB)

 
Zápisnica zo 14. verejného-mimoriadneho zasadnutia OZ zod dňa 24.2.2016
 zápis OZ 14..docx (15.5 kB) (15.5 kB)

 
 Zápisnica z 13. mimoriadneho zasadnutia OZ.rtf (73 kB) (73 kB)

 
 zapisnica_z_12._verejneho_zasadnutia_oz_zo_dna_27.01.2016.rtf (255.5 kB) (255.5 kB)

 
Zápisnica z 2. verejného zasadnutia OZ
 Zápisnica 10. december.doc (136.5 kB) (136.5 kB)

 

Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 22.2.2017

Uznesenia

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej

 

Uznesenie č. 13/2017

z 21.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 22. februára 2017

 

 

 

 

K bodu číslo 1

Otvorenie zasadnutia (voľby návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice, schválenie programu rokovania)

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/ s ch v a ľ u j e:

 1. Návrhovú komisiu v zložení: Milada Šupicová – predsedníčka komisie  a Ivan Longauer  a Bc. Stanislav Babic - členovia komisie

 

Výsledok hlasovania č. 1

Počet prítomných:8Počet neprítomných:1Nehlasovalo:1

Za: 8Proti: 0Zdržalo sa: 0

 

 1. Overovateľov zápisnice: Mgr. Ján Latinák a Ján Makovník

 

Výsledok hlasovania č. 2

Počet prítomných:8Počet neprítomných:1Nehlasovalo:1

Za: 8Proti: 0Zdržalo sa: 0

 

 

 1. Program 21. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej

 

Výsledok hlasovania č. 3

Počet prítomných:8Počet neprítomných:1Nehlasovalo:1

Za: 8Proti: 0Zdržalo sa: 0

 

 

 

B/  b e r i e   n a    v e d o m i e:

 1. Určenie zapisovateľky zápisnice Ing. Bystrianskej

 

 

 

 

                                                                                                            Ing. Dušan Mališ

                                                                                                               starosta obce

                                                                                            

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej

 

Uznesenie č. 14/2017

z 21.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 22. februára 2017

 

 

 

 

K bodu číslo 2

Návrh na rekonštrukciu miestnych komunikácií na osade Bukovec a oprava nádvoria školy – finančné krytie zámer

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/ s ch v a ľ u j e:

 1. Rekonštrukciu miestnych komunikácií na osade Bukovec a Dúbrava a opravu nádvoria školy v zmysle návrhu pána starostu

 

Výsledok hlasovania č. 4

Počet prítomných:8Počet neprítomných:1Nehlasovalo:1

Za: 8Proti: 0Zdržalo sa: 0

 

 1. Financovanie zámeru z viacúčelového úveru vo výške 40000 €

 

 Výsledok hlasovania č. 5

Počet prítomných:8Počet neprítomných:1Nehlasovalo:1

Za: 8Proti: 0Zdržalo sa: 0

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Ing. Dušan Mališ

                                                                                                                starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej

 

Uznesenie č. 15/2017

z 21.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 22. februára 2017

 

 

 

 

K bodu číslo 3

Finančné zabezpečenie Madáčovských dní – 10. ročník

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/ s ch v a ľ u j e:

 1. Rozpočtové opatrenie č. 1/2017, ktorým sa v príjmovej časti rozpočtu navyšuje položka podielové dane o 150000 € a vo výdavkovej časti sa navyšuje položka Madáčovské dni o 5000 €
 2.  

Výsledok hlasovania č. 6

Počet prítomných:8Počet neprítomných:1Nehlasovalo:1

Za: 8Proti: 0Zdržalo sa: 0

 

 

 

                                                                                                            Ing. Dušan Mališ

                                                                                                                starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej

 

Uznesenie č. 16/2017

z 21.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 22. februára 2017

 

 

 

 

K bodu číslo 4

Odvolanie proti Rozhodnutiu Obce Dolná Strehová – Marie Dobrocká

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/  z a m i e t a:

 1. Odvolanie pani Marie Dobrockej proti Rozhodnutiu Obce Dolná Strehová z 29.12.2016 č. 99 

Výsledok hlasovania č.76

Počet prítomných:8Počet neprítomných:1Nehlasovalo:1

Za: 8Proti: 0Zdržalo sa: 0

 

 

 

                                                                                                            Ing. Dušan Mališ

                                                                                                                starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej

 

Uznesenie č. 17/2017

z 21.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 22. februára 2017

 

 

 

 

K bodu číslo 5

Rekapitulácia uznesení z 21. zasadnutia OZ

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

A/  b e r i e   n a   v e d o m i e:

 1. Rekapituláciu uznesení č. 13/2017 až 17/2017 z 21. verejného – mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej. 

 

 

 

                                                                                                            Ing. Dušan Mališ

                                                                                                                starosta obce

 

Zápisnica z 21. verejného-mimoriadneho zasadnutia OZ ktoré sa konalo dňa 22.02.2017

O b e c  Dolná Strehová 991 02, okres Veľký Krtíš

 

Z Á P I S N I C A

z 21. verejného - mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, ktoré sa konalo 22.02.2017 v kancelárii starostu obce o 16,00 hod.

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva:

 1. Otvorenie zasadnutia (voľby návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice, schválenie programu rokovania) – starosta obce
 2. Návrh na rekonštrukciu miestnych komunikácií na osade Bukovec a oprava nádvoria školy – finančné krytie zámeru

Predkladá: starosta obce

 1. Finančné zabezpečenie Madáčovských dní – 10. ročník

Predkladá: starosta obce

 1. Odvolanie proti Rozhodnutiu Obce Dolná Strehová.... – Marie  Dobrocká

Predkladá: starosta obce

 1. Rekapitulácia uznesení z 21. verejného – mimoriadneho zasadnutia OZ

Predkladajú: predsedníčka návrhovej komisie

 1. Záver - starosta obce

 

K bodu číslo 1

       Pán starosta otvoril a viedol 21. verejné – mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej. Privítal členov zastupiteľstva, konštatoval, že je prítomných osem členov jeden (Ing. Miroslav Matúška) sa ospravedlnil. Vysvetlil dôvod zvolania mimoriadneho zasadnutia OZ. Do návrhovej komisie navrhol Miladu Šupicovú – ako predsedníčku a Ivana Longauera a Bc. Stanislava Babica – ako členov návrhovej komisie. OZ schválilo návrhovú komisiu v zmysle predneseného návrhu (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za). Za overovateľov zápisnice navrhol Mgr. Jána Latináka a Jána Makovníka. OZ schválilo  overovateľov zápisnice v zmysle predneseného návrhu (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za). Následne pán starosta predniesol program 21. zasadnutia OZ, ktorý navrhol doplniť o prerokovanie odvolania Marie Dobrockej proti rozhodnutia č. 99 zo dňa 29.12.2017. OZ schválilo doplnený program rokovania (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za).

 

K bodu číslo 2

       Pán starosta informoval o zámere rekonštruovať miestne komunikácie na osadách a o oprave nádvoria základnej školy. Vysvetlil spôsob realizácie zámeru a predbežnú finančnú čiastku za dielo. K realizácii a financovaniu zámeru sa vyjadrili: Mgr. Ján Latinák, Iveta Škrabáková, Milada Šupicová, Peter Šegľa, Bc. Stanislav Babic, Ján Makovník a Ján Hriň. OZ schválilo realizáciu zámeru rekonštrukcie miestnych komunikácií  na osadách Bukovec a Dúbrava a opravu nádvoria školy a financovanie zámeru z univerzálneho úveru v čiastke do 40000 € a z rozpočtu obce (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za).

 • 1    -

 

K bodu číslo 3

       Pán starosta informoval OZ o príprave 10. ročníka Madáčovských dní. V rozpočte obce máme na tento účel čiastku 5000 €. Vzhľadom na dramaturgiu 10. ročníka MD navrhuje položku v rozpočte navýšiť na 10000 €. Súhlasne sa k návrhu vyjadrili Mgr. Ján Latinák, Ivan Longauer a Imrich Kamenský. OZ prijalo Rozpočtové opatrenie č. 1/2017, ktoré je pripojené k zápisnici. OZ schválilo navýšenie rozpočtu obce v príjmovej časti v položke podielové dane o 15000 € a v časti výdavkovej v položke Madáčovské dni o 5000 € (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za).

 

K bodu číslo 4

       Pán starosta informoval o odvolaní pani Marie Dobrockej voči Rozhodnutiu č. 99 zo dňa 29.12.2017 a zároveň o žiadosti o zníženie dane za užívanie verejného priestranstva. OZ zamietlo odvolanie a zníženie dane za užívanie verejného priestranstva pre pani Marie Dobrockú (všetci prítomní členovia OZ hlasovalo proti zníženiu dane).

 

K bodu číslo 5

       Rekapituláciu uznesení z 21. verejného  - mimoriadneho zasadnutia OZ predniesla Milada Šupicová – predsedníčka návrhovej komisie. OZ vzalo rekapituláciu na vedomie.

 

K bodu číslo 6

       Pán starosta po prerokovaní všetkých bodov programu poďakoval členom OZ za účasť, pozval ich na fašiangovú zakáľačku a o 18,00 hod. ukončil 21. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej.

 

 

 

Ing. Anna Bystrianska                                                                       Ing. Dušan Mališ

prednostka OcÚ                                                                                 starosta obce

 

 

 

                                                       Overovatelia:

                                                       

                                                       Mgr. Ján Latinák

                                                       Ján Makovník

 

 

 

Súčasťou zápisnice sú uznesenia č. 13/2017 až 17/2017 a zvukový záznam z 21. OZ zo dňa 22.02.2017

 

  

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu r

Názov projektu : Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v Obci Dolná Strehová

PROJEKT MIKROREGIÓNU STREHOVSKEJ DOLINY

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

dnes je: 27.5.2019

meniny má: Iveta

webygroup
ÚvodÚvodná stránka