Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Zápisnica

Zápisnica z 29. verejného zasadnutia OZ
 Zápisnica z 29. riadneho zasadnutia OZ zo dňa 02.03.2018.docx (26.8 kB) (26.8 kB)

 
Zápisnica z 28. verejného zasadnutia OZ zo dňa 13.12.2017
 28.12.2017.docx (26.8 kB) (26.8 kB)

 
Z Á P I S N I C A z 25. verejného – mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej
 Zápisnica z 25. mimoriadneho zasadnutia OZ.docx (20.6 kB) (20.6 kB)

 
 Zápisnica z 21. verejného-mimoriadneho zasadnutia OZ.docx (17.7 kB) (17.7 kB)

 
 Zápisnica z 20. verejného zasadnutia OZ zo dňa 15.2.2017.docx (25.8 kB) (25.8 kB)

 
 18 oz 26.10.2016.docx (28 kB) (28 kB)

 
 Zápisnica zo 17 verejného-mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 12.9.2016.docx (16.8 kB) (16.8 kB)

 
 Zápisnica zo 16. verejného zasadnutia OZ.docx (20.1 kB) (20.1 kB)

 
 Zápisnica z 15. verejného zasadnutia OZ zo dňa 27.4.2016.docx (26.4 kB) (26.4 kB)

 
Zápisnica zo 14. verejného-mimoriadneho zasadnutia OZ zod dňa 24.2.2016
 zápis OZ 14..docx (15.5 kB) (15.5 kB)

 
 Zápisnica z 13. mimoriadneho zasadnutia OZ.rtf (73 kB) (73 kB)

 
 zapisnica_z_12._verejneho_zasadnutia_oz_zo_dna_27.01.2016.rtf (255.5 kB) (255.5 kB)

 
Zápisnica z 2. verejného zasadnutia OZ
 Zápisnica 10. december.doc (136.5 kB) (136.5 kB)

 

Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 14.12.2016

Zápisnica zo 17. verejného zasadnutia OZ

O b e c  Dolná Strehová 991 02, okres Veľký Krtíš

 

 

Z Á P I S N I C A

zo 17. verejného - mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, ktoré sa konalo 12.09.2016 v zasadačke OcÚ o 17,00 hod.

 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva:

 1. Otvorenie zasadnutia (voľby návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice, schválenie programu rokovania) – starosta obce
 2. Protest prokurátora proti uzneseniu Obecného zastupiteľstva Dolná Strehová č. 21/2016 zo dňa 24.02.2016

Predkladá – starosta obce

 1. Návrh na vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce Dolná  

Strehová

Prekladá – starosta obce

 1. Rekapitulácia uznesení zo 17. OZ – predsedníčka návrhovej komisie
 2. Záver – starosta obce

 

 

K bodu číslo 1

      Pán starosta privítal prítomných na 17. verejnom – mimoriadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej. Konštatoval, že sú prítomní piati členovia OZ. Pani Milada Šupicová sa ospravedlnila, ďalší traja členovia: Ing. Miroslav Matúška, Bc. Stanislav Babic a Peter Šegľa svoju neúčasť neospravedlnili. Do návrhovej komisie pán starosta navrhol Ivetu Škrabákovú – ako predsedníčku návrhovej komisie a Mgr. Ján Latinák a Imrich Kamenský – ako členov návrhovej komisie. OZ schválilo návrhovú komisiu v zmysle predneseného návrhu (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za). Za overovateľov zápisnice navrhol Jána Makovníka a Ivana Longauera. OZ schválilo overovateľov zápisnice v zmysle predneseného návrhu (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za). Následne pán starosta predniesol návrh programu rokovania. OZ schválilo program 17. verejného zasadnutia OZ (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za).

 

K bodu číslo 2

      Pán starosta vysvetli dôvod zvolania mimoriadneho zasadnutia OZ. Je ním protest prokurátora proti uzneseniu Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej č. 21/2016 bod A a bod B, zo dňa 24.02.2016, ktorým bolo vyhlásené výberové konanie na hlavného kontrolóra obce.

Za zrušenie predmetného uznesenia sa vyjadril Mgr. Ján Latinák. OZ vzalo protest prokurátora na vedomie a zrušilo uznesenie č. 21/2016 a odvolalo Ing. Slávku Čerpákovú z funkcie hlavnej kontrolórky obce Dolná Strehová (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za).

 • 1   -

K bodu číslo 3

      Následne pán starosta preniesol návrh na vyhlásenie nového výberového konania na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce a podmienky, ktoré musí spĺňať uchádzač o funkciu hlavného kontrolóra obce Dolná Strehová. OZ vyhlásilo výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obe Dolná Strehová a schválilo podmienky, ktoré musí spĺňať uchádzač o funkciu hlavného kontrolóra obce (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za). Písomné znenie vyhlásenia je priložené k zápisnici. OZ

 

K bodu číslo 4

      Rekapituláciu uznesení zo 17. verejného – mimoriadneho zasadnutia OZ predniesla Iveta Škrabáková – predsedníčka návrhovej komisie. OZ vzalo rekapituláciu na vedomie.

 

K bodu číslo 5

      Pán starosta na záver poďakoval členom OZ za účasť a o 17,45 hod. ukončil 17. verejné – mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej.

 

 

 

 

Ing. Anna Bystrianska                                               Ing. Dušan Mališ

prednostka OcÚ                                                     starosta obce

 

 

 

 

 

                                   Overovatelia:

 

                                   Ján Makovník

                                   Ivan Longauer   

    

                                  

 

   

 

 

 

 

Súčasťou zápisnice sú Uznesenia č. 47/2016 až 50/2016 a zvukový záznam zo 17. OZ zo dňa 12.9.2016

 

Zápisnica z 15. verejného zasadnutia OZ

O b e c  Dolná Strehová 991 02, okres Veľký Krtíš

 

 Z Á P I S N I C A

z 15. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, ktoré sa konalo 27.04.2016 v zasadačke OcÚ o 17,00 hod.

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva:

 1. Otvorenie zasadnutia (voľby návrhovej komisie, volebnej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice, schválenie programu rokovania) – predsedajúci
 2. Kontrola plnenia uznesení OZ –

predkladá: Ing. Slávka Čerpáková - hlavná kontrolórka obce

 1. Záverečný účet Obce Dolná Strehová za rok 2015 – predkladá: Eva Kalamárová – účtovníčka obce

Stanovisko finančnej komisie k Záverečnému účtu Obce Dolná Strehová za rok 2015 – predkladá: Milada Šupicová – predsedníčka finančnej komisie

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu Obce Dolná Strehová – predkladá: Ing. Slávka Čerpáková – hlavná  kontrolórka obce

 1. Prehodnotenie platu hlavnej kontrolórky obce – predkladá: Ing. Anna Bystrianska – prednostka OcÚ
 2. Voľba hlavného kontrolóra obce – predkladá : predsedajúci
 3. Voľba predsedov kultúrnej komisie a komisie pre životné prostredie – predkladá: predsedajúci
 4. Plány činnosti jednotlivých komisií – predkladajú: predsedovia komisií
 5. Stav úrovne osvetlenia priechodov pre chodcov – odstránenie nedostaktov – predkladá: Ing. Dušan Mališ – starosta obce
 6. Žiadosti:

a/ Žiadosť o súhlas k dlhodobému prenájmu – Slovenské národné múzeum, Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku

b/ Žiadosť o kúpu pozemku – Ing. Anna Stejskalová, Ján Šimon

c/ Žiadosť – Marie Dobrocká

 1. Návrh zmluvy s obcou Aradáč (Srbsko) – predkladá: Ing. Dušan Mališ – starosta obce
 2. Návrh na predaj obecného majetku – bunky na TK – predkladá: Ing. Dušan Mališ – starosta obce
 3. Zmluva s ENVI – PAK – predkladá: Ing. Dušan Mališ – starosta obce
 4. Zberný dvor – predkladá: Ing. Dušan Mališ – starosta obce
 5. Interpelácie poslancov na starostu obce, členov obecnej rady a riaditeľov pórganizácií zriadených obcou
 6. Rôzne:
 • 1   -

a/ Návrh na umiestnenie odtokových žľabov na spevnených miestnych komunikáciách – Imrich Kamenský

 1. Rekapitulácia uznesení z 15. OZ – predsedníčka návrhovej komisie
 2. Záver – predsedajúci

 

 

K bodu číslo 1

      Pán starosta otvoril a viedol 15. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej. Privítal členov OZ a ostatných prítomných. Konštatoval, že je prítomných 8 členov OZ, jeden chýba (Ján Makovník), ale určite príde. Do návrhovej komisie navrhol Miladu Šupicovú ako predsedníčku a Mgr. Jána Latináka a Bc. Stanislava Babica ako členov návrhovej komisie. OZ schválilo návrhovú komisiu v zmysle predneseného návrhu. Do volebnej komisie navrhol Jána Makovníka, Petra Šegľu a Imricha Kamenského. OZ schválilo zloženie volebnej komisie v zmysle predneseného návrhu. Za overovateľov zápisnice navrhol Imricha Kamenského a Ivana Longauera. OZ schválilo overovateľov zápisnice v zmysle predneseného návrhu. Za zapisovateľku zápisnice určil prednostku OcÚ. Následne pán starosta predniesol program rokovania. OZ schválilo program 15. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej.

 

K bodu číslo 2

      Kontrolu plnenia uznesení predniesla Ing. Slávka Čerpáková – hlavná kontrolórka obce. Písomný zápis je priložený k zápisnici.

 

K bodu číslo 3

      Záverečný účet Obce Dolná Strehová za rok 2015 predložila Eva Kalamárová – účtovníčka obce. Stanovisko k záverečnému účtu predniesla Ing. Slávka Čerpáková -hlavná kontrolórka obce a Milada Šupicová – predsedníčka finančnej komisie.

OZ schválilo  Záverečný účet Obce Dolná Strehová za rok 2015 s výhradami a uložilo vykonať audit do konca kalendárneho roka 2016 (všetci členovia OZ hlasovali za). Následne OZ schválilo použitie rezervy vo výške 22362,97 € na splátku kontokorentného úveru (všetci členovia OZ hlasovali za).

 

K bodu číslo 4

      Návrh na prehodnotenie platu hlavnej kontrolórky obce predniesla prednostka OcÚ. Hlavná kontrolórka obce je odmeňovaná v zmysle zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. V zmysle § 18c odstavec 1c patrí kontrolórke základný plat vo výške 271,96 € (883 x 1,54 = 1359,82 x 0,2 úväzok). Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu za do výšky 30 % z mesačného platu. OZ  rozhodlo, že o plate budú hlasovať tajne (8 členov OZ hlasovalo za tajné hlasovanie, 1 /Ing. Miroslav Matúška/ sa zdržal hlasovania). Volebná komisia konštatovala, že bolo rozdaných 9 lístkov a 9 bolo odovzdaných. OZ tajným hlasovaním rozhodlo o navýšení základného platu hlavnej kontrolórke o 15,5 % mesačne s platnosťou od 1.5.2016.

 • 2   -

K bodu číslo 5

      Pán starosta informoval o vyhlásení výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce. Oznámil, že bol doručený protest, resp. upozornenie Matúša Bystrianskeho proti zneniu výzvy výberového konania. Aj napriek tomu navrhuje voľbu uskutočniť. Ing. Miroslav Matúška navrhol výzvu zopakovať. Peter Šegľa upozornil, že pán Bystriansky podá podnet na prokuratúru.

Pán starosta dal hlasovať o tom, kto je za to, aby sa voľba uskutočnila v zmysle zverejnenej výzvy. Za hlasovali Milada Šupicová, Iveta Škrabáková, Mgr. Ján Latinák, Bc. Stanislav Babic a Ján Makovník. Hlasovania sa zdržali Peter Šegľa, Ing. Miroslav Matúška, Imrich Kamenský  a Ivan Longauer. 

Písomnú prihlášku do výberového konania v stanovenom termíne doručila jedna uchádzačka. Pán starosta po otvorení obálky konštatoval, že obsahuje všetky potrebné doklady v zmysle výzvy. Mgr. Ján Latinák položil uchádzačke  Ing. Slávke Čerpákovej otázku, na ktorú odpovedala.  

Pán starosta dal hlasovať o tom kto súhlasí, aby Ing. Slávka Čerpáková bola na nasledujúce funkčné obdobie hlavná kontrolórka obce. Za hlasovali Milada Šupicová, Mgr. Ján Latinák, Bc. Stanislav Babic, Iveta Škrabáková, Ján Makovník a Peter Šegľa. Hlasovania sa zdržali Ing. Miroslav Matúška a Imrich Kamenský.  Ing. Slávka Čerpáková bola zvolená za hlavnú kontrolórku obce na obdobie od 16.5.2016 do 16.5.2022.

 

K bodu číslo 6

     Pán starosta informoval o dôvode zmeny predsedníčky kultúrnej komisií a následne aj predsedníčky komisie pre životné prostredie. Za predsedníčku kultúrnej komisie navrhol Ivetu Škrabákovú a za predsedu komisie pre životné prostredie Imricha Kamenského. Imrich Kamenský navrhol za predsedu kultúrnej komisie zvoliť Ing. Miroslava Matúšku.

Návrh pána starostu OZ neschválilo (za hlasovali Milada Šupicová, Mgr. Ján Latinák, Ján Makovník a Peter Šegľa, hlasovania sa zdržali: Bc. Stanislav Babic, Ivan Longauer, Imrich Kamenský, Ing. Miroslav Matúška a Iveta Škrabáková). Návrh pána starostu nebol schválený. Za návrh Imricha Kamenského hlasovali Imrich Kamenský, Ing. Miroslav Matúška, Ivan Longauer a Bc. Stanislav Babic. Zdržali sa hlasovania Milada Šupicová, Iveta Škrabáková, Mgr. Ján Latinák, Ján Makovník a Peter Šegľa. Návrh Imricha Kamenského nebol schválený.

OZ odporučilo vyzvať členov kultúrnej komisie, aby predložili návrh na predsedu komisie.

OZ tento bod vzhľadom na predošlé hlasovanie odročilo na nasledujúce rokovanie OZ.

 

K bodu číslo 7

      Návrhy plánov činnosti na rok 2016 predniesli predsedovia nasledovných komisií: komisie na ochranu verejného záujmu, komisie výstavby, územného plánovania a ochrany verejného poriadku a komisie finančnej a bytovej. OZ schválilo plány činnosti v zmysle prednesených návrhov (všetci členovia OZ hlasovali za).

 

K bodu číslo 8

      Pán starosta vysvetlil problém osvetlenia priechodov pre chodcov. Stanovisko komisie výstavby, územného plánovania a ochrany verejného poriadku predložil Ing. Miroslav Matúška. Komisia navrhuje osvetlenie naplánovať do rozpočtu na budúci rok. Peter Šegľa upozornil, že je

 • 3   -
 •  

potrebné riešiť prechody pre chodcov aj na osade Horný Bukovec a pri termálnom kúpalisku.

OZ vzalo žiadosť OR PZ SR Veľký Krtíš na vedomie a odporučilo zaradiť investíciu do rozpočtu na budúci rok (všetci členovia OZ hlasovali za).

 

K bodu číslo 9a/

      Dôvod žiadosti Slovenského národného múzea, Múzea Maďarov žijúcich na Slovensku, Bratislava vysvetlil pán starosta. K žiadosti sa vyjadril Mgr. Ján Latinák.

OZ schválilo prenájom pozemku parc.č. 16/1 v k.ú. Dolná Strehová na dobu 20 rokov za 1 € ročne. Zároveň schválilo nájomnú zmluvu (všetci členovia OZ hlasovali za).

 

K bodu číslo 9b/

      Stanovisko k žiadosti Ing. Anny Stejskalovej a Jána Šimona za komisiu výstavby, územného plánovania a ochrany verejného poriadku predniesol Ing. Miroslav Matúška. Komisia odporúča žiadosti vyhovieť a pozemok predať za cenu obvyklú. OZ schválilo predaj pozemku parc. č. 660/2  (všetci členovia OZ hlasovali za).

 

K bodu číslo 9c/

      Žiadosť – odvolanie Marie Dobrockej proti Rozhodnutiu č. 135/2015 zo dňa 28.12.2015 OZ zamietlo (všetci členovia OZ hlasovali za zamietnutie). Ing. Miroslav Matúška predniesol stanovisko komisie, ktorá navrhuje vypracovať stratégiu využitia areálu kempingu pri kúpalisku.

 

K bodu číslo 10

      Návrh zmluvy o priateľstve a spolupráci medzi obcami Aradáč (Srbsko) a Dolná Strehová (Slovenská republika) pán starosta zaslal členom OZ mailom. K uzavretiu zmluvy sa vyjadril Mgr. Ján Latinák. OZ schválilo uzavretie zmluvy (všetci členovia OZ hlasovali za).

 

K bodu číslo 11

      Návrh na predaj obecného majetku (buniek v areáli kempingu) predniesol pán starosta. Jedná sa o 6 kusov buniek. K návrhu sa vyjadril Ivan Longauer. OZ schválilo predaj predmetných buniek v zmysle odporučenia finančnej komisie za cenu nie nižšiu ako 600 € za kus (všetci členovia OZ hlasovali za).

 

K bodu číslo 12

      Pán starosta informoval OZ o výzve na uzatvorenie riadnej zmluvy so spoločnosťou ENVI- PAK, a.s. , ktorá bude zabezpečovať likvidáciu triedených druhov odpadu. K zmluve sa vyjadril Peter Šegľa. OZ schválilo zmluvu č- SH0928201503 so spoločnosťou ENVI-PAK, a.s. so sídlom Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava (všetci členovia OZ hlasovali za).

 

K bodu číslo 13

      Pán starosta informoval OZ o výzve MŽP SR na predkladanie žiadosti o NFP z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Navrhuje podať žiadosť o NFP na realizáciu projektu „Zberný dvor“. K návrhu sa vyjadrili Imrich Kamenský a Iveta Škrabáková.

 • 4   -

OZ schválilo podanie žiadosti o NFP v zmysle výzvy OP KŽP – PO1 – SC111 – 2016 – 10 (všetci členovia OZ hlasovali za).

 

K bodu číslo 14

      Starostu interpelovali otázkami poslanci Ivan Longauer, Imrich Kamenský, Ing. Miroslav Matúška, Peter Šegľa  a z občanov Ján Kubiš st.. Pán starosta odpovedal na všetky otázky. 

 

K bodu číslo 15 a

     Návrh na umiestnenie odtokových žľabov na spevnené miestne komunikácie predniesol Imrich Kamenský. OZ poverilo komisiu výstavby, územného plánovania a ochrany verejného poriadku aby vykonali obhliadku komunikácií a predložili návrh na umiestnenie žľabov (všetci členovia OZ hlasovali za).

    

      V tomto bode pán starosta informoval OZ o výsledku hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá, ktoré uskutočnilo Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s.. Obec Dolná Strehová bola za rok 2015 vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja. OZ vzalo informáciu na vedomie.

 

       Pán starosta predniesol i stručnú informáciu o hospodárení spoločnosti TERMAL DS za minulý rok.

 

K bodu číslo 16

      Rekapituláciu uznesení z 15. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej predniesla Milada Šupicová – predsedníčka návrhovej komisie. OZ vzalo rekapituláciu na vedomie.

 

K bodu číslo 17

     Pán starosta na záver poďakoval členom OZ za podnetnú účasť a o 20,20 hod. ukončil 15. verejné zasadnutie OZ.

 

Súčasťou zápisnice sú Uznesenia č. 22/2016 až 36/2016 a zvukový záznam 15.OZ zo dňa 27.04.2016

 

 

Ing. Anna Bystrianska                                                 Ing. Dušan Mališ

prednostka OcÚ                                                       starosta obce

 

 

 

                                    Overovatelia:

                             

                                    Imrich Kamenský

                                    Ivan Longauer   

 

 • 5   -

Zápisnica z 14. verejného zasadnutia OZ

O b e c  Dolná Strehová 991 02, okres Veľký Krtíš

 

 Z Á P I S N I C A

zo 14. verejného - mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, ktoré sa konalo 24.02.2016 v zasadačke OcÚ o 17,00 hod.

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva:

 1. Otvorenie zasadnutia (voľby návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice, schválenie programu rokovania) – predsedajúci
 2. Návrh na vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce Dolná Strehová
 3. Rekapitulácia uznesení zo 14. OZ – predsedníčka návrhovej komisie
 4. Záver - predsedajúci

 

K bodu číslo 1

      Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej otvorila a viedla Iveta Škrabáková – zástupkyňa starostu. Privítala prítomných a ospravedlnila neprítomnosť pána starostu zo zdravotných dôvodov. Do návrhovej komisie navrhla Miladu Šupicovú – ako predsedníčku a Mgr. Jána Latináka a Ivana Longauera – ako členov návrhovej komisie. OZ schválilo návrhovú komisiu v zmysle predneseného návrhu (všetci členovia OZ hlasovali za). Za overovateľov zápisnice navrhla Bc. Stanislava Babica a Imricha Kamenského. OZ schválilo overovateľov zápisnice v zmysle predneseného návrhu (všetci členovia OZ hlasovali za). Za zapisovateľku zápisnice určila prednostku OcÚ. Následne zástupkyňa starostu predniesla návrh programu 14. zasadnutia OO z ktorého navrhla vypustiť bod číslo 3. Informáciu o podmienkach získania FP na zateplenie budovy obecného úradu. OZ schválilo program zasadnutia v zmysle predneseného návrhu (všetci členovia OZ hlasovali za).

 

K bodu číslo 2

      Zástupkyňa starostu informovala OZ o tom, že 15. mája 2016 končí funkčné obdobie súčasnej kontrolórke obce. Je potrebné vyhlásiť výberové konanie na túto funkciu. Následne predniesla Návrh vyhlásenia výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce Dolná Strehová. Text je priložený k zápisnici.

K téme sa vyjadril Peter Šegľa, Mgr. Ján Latinák, Ing. Miroslav Matúška, Iveta Škrabková a Ing. Anna Bystrianska. OZ vyhlásilo výberové konanie na hlavného kontrolóra obce Dolná Strehová a podmienky, ktoré musí uchádzač o túto funkciu spĺňať (všetci členovia OZ hlasovali za).

 

 

 • 1    -

 

 

K bodu číslo 3

      Rekapituláciu uznesení zo 14. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej predniesla Milada Šupicová – predsedníčka návrhovej komisie. OZ vzalo rekapituláciu uznesení na vedomie.

 

K bodu číslo 4

      Na záver Iveta Škrabáková poďakovala členom OZ za účasť a o 17,30 hod. ukončila 14. verejné – mimoriadne zasadnutia OZ.

 

 

 

 

 

 

Ing. Anna Bystrianska                                                Ing. Dušan Mališ 

prednostka OcÚ                                                      starosta obce

 

 

 

 

 

                               Overovatelia:

 

                               Ján Makovník

                               Ing. Miroslav Matúška

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica z 13. verejného zasadnutia OZ zo dňa 11.2.2016

O b e c  Dolná Strehová 991 02, okres Veľký Krtíš

 

 Z Á P I S N I C A

z 13. verejného - mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, ktoré sa konalo 11.02.2016 v zasadačke OcÚ o 17,00 hod.

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva:

 1. Otvorenie zasadnutia (voľby návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice, schválenie programu rokovania) – predsedajúci
 2. Návrh na podanie žiadosti o NFP z MŠVVaŠ SR na rekonštrukciu telocvične pri základnej škole s materskou školou Dolná Strehová

Predkladá: Ing. Dušan Mališ – starosta obce

 1. Rôzne
 2. Rekapitulácia uznesení z 13. OZ – predsedníčka návrhovej komisie
 3. Záver - predsedajúci

 

 

K bodu číslo 1

      Pán starosta privítal členov OZ a vysvetlil dôvod zvolania mimoriadneho zasadnutia.  Do návrhovej komisie navrhol Miladu Šupicovú – ako predsedníčku a Bc. Stanislava Babica a Ivetu Škrabákovú – ako členov návrhovej komisie. OZ schválilo zloženie návrhovej komisie v zmysle predneseného návrhu (všetci členovia OZ hlasovali za). Za overovateľov zápisnice pán starosta navrhol Ing. Miroslava Matúšku a Jána Makovníka. OZ schválilo overovateľov zápisnice v zmysle predneseného návrhu (všetci členovia OZ hlasovali za). Následne pán starosta predniesol program rokovania, ktorý OZ schválilo (všetci členovia OZ hlasovali za).

 

 

K bodu číslo 2

      Pán starosta informoval OZ o rekonštrukcii základnej školy, ktorej súčasťou bola aj telocvičňa. Telocvičňa bola z projektu vylúčená. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016. Pán starosta navrhol podať žiadosť o NFP na MŠVVaŠ SR na rekonštrukciu telocvične. Riaditeľka školy s kolegami sú za rekonštrukciu telocvične v pôvodnom rozsahu. K návrhu sa súhlasne vyjadrili Ing. Miroslav Matúška, Mgr. Ján Latinák.

OZ schválilo podanie žiadosti o NFP na rekonštrukciu telocvične školy v zmysle výzvy MŠVVaŠ SR (všetci členovia OZ hlasovali za).

 • 1   -

K bodu číslo 3

     Pán starosta informoval OZ o zrekonštruovanom verejnom osvetlení, o postupnom odstraňovaní nedostatkov spojených so zapínaním a vypínaním osvetlenia. K téme sa vyjadril Ivan Longauer.

 

K bodu číslo 4

      Rekapituláciu uznesení z 13. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej predniesla Milada Šupicová – predsedníčka návrhovej komisie. OZ vzalo rekapituláciu na vedomie.

 

 

K bodu číslo 5

     Pán starosta na záver poďakoval členom OZ za aktívnu účasť a o 17,40 hod. ukončil 13. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej

 

Súčasťou zápisnice sú Uznesenia č. 18/2016 a 19/2016 a zvukový záznam 13. OZ 11.02.2016

 

 

 

 

Ing. Anna Bystrianska                                               Ing. Dušan Mališ

prednostka OcÚ                                                     starosta obce

 

 

 

 

 

                               Overovatelia:

 

                                Ján Makovník

                                Ing. Miroslav Matúška

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica z 12. verejného zasadnutia OZ zo dňa 27.1.2016

Príloha

 

Obec Dolná Strehová

 

 

Na zasadnutie

Obecného zastupiteľstva

V Dolnej Strehovej

Dňa 27.01.2016

                                                      K bodu rokovania číslo:  15

 

 

Názov materiálu: Harmonogram zasadnutí

                  Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej

                  na rok 2016

 

 

 

Predkladá:                                       Návrh na uznesenie:

Ing. Anna Bystrianska – prednostka OcÚ

.................................................................         Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

                                                 berie na vedomie: Harmonogram zasadnutí                                

                                                                    Obecného zastupiteľstva             

                                                                    v Dolnej Strehovej v roku                                

                                                                    2016: 27.1., 27.4.,27.7.,

                                                                    26.10. a 14.12.2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej

 

K bodu číslo 1

Otvorenie zasadnutia (voľby návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice, schválenie pr

 

Uznesenie č. 1/2016

z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,

ktoré sa konalo 27. januára 2016

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O b e c  Dolná Strehová 991 02, okres Veľký Krtíš

 

 Z Á P I S N I C A

z 12. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, ktoré sa konalo 27.01.2016 v zasadačke OcÚ o 17,00 hod.

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva:

 1. Vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva – Bc. Stanislava Kubišová

Vyhlásenie nastúpenia náhradníka na poslanca Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej

Zloženie sľubu poslanca Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej náhradníkom Jánom Makovníkom

 1. Otvorenie zasadnutia (voľby návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice). Predkladá: predsedajúci
 2. Návrh programu rokovania OZ. Predkladá: predsedajúci
 3. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva. Predkladá: Ing. Slávka Čerpáková hlavná kontrolórka obce
 4. Rokovací poriadok. Predkladá: Ing. Dušan Mališ – starosta obce
 5. Podpisový poriadok Obce Dolná Strehová. Predkladá Ing. Dušan Mališ – starosta obce
 6. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Dolná Strehová. Predkladá: Eva Kalamárová – účtovníčka obce
 7. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce za obdobie júl – december 2015. Predkladá: Ing. Slávka Čerpáková – hlavná kontrolórka obce
 8. Správa o činnosti jednotlivých komisií pri OZ za rok 2015. Predkladajú Ing. Miroslav Matúška, Peter Šegľa, Bc. Stanislava Kubišová, Milada Špicová, Mgr. Ján Latinák, Iveta Škrabáková – predsedovia komisií
 9. Vyhodnotenie plánu činnosti obce Dolná Strehová za rok 2015. Predkladá Ing. Dušan Mališ – starosta obce
 10. Plán činnosti obce Dolná Strehová na rok 2016. Predkladá Ing. Dušan Mališ – starosta obce
 11. Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Strehová o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou Dolná Strehová, ktorej zriaďovateľom je obce Dolná Strehová. Predkladá PaedDr. Anna Malatincová – riaditeľka ZŚ s MŠ D. Strehová
 12. Kronikársky zápis za rok 2013. Predkladá Ján Hriň – kronikár obce Dolná Strehová
 13. Rozpočtové opatrenie č. 1/2016. Predkladá Eva Kalamárová – účtovníčka obce    
 14. Návrh zoznamu kníh obecnej knižnice obce Dolná Strehová na vyradenie. Predkladá Mgr. Oľga Uhliarová – knihovníčka

 

 • 1   -
 1. Interpelácie poslancov na starostu obce, členov obecnej rady a riaditeľov organizácií zriadených obcou
 2. Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej na rok 2016. Predkladá: Ing. Anna Bystrianska – prednostka OcÚ
 3. Rôzne
 4. Rekapitulácia uznesení z 12. verejného zasadnutia OZ – predsedníčka návrhovej komisie
 5. Záver - predsedajúci

 

K bodu číslo 0

      Pán starosta informoval OZ o písomnom vzdaní sa mandátu poslankyne Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej – Bc. Stanislavy Kubišovej ku dňu 12.1.2016.

Obecné zastupiteľstvo vyhlásilo nastúpenie náhradníka za poslanca obecného zastupiteľstva vo volebnom obvode č. 1 Jána Makovníka.

Novo nastúpený poslanec obecného zastupiteľstva Ján Makovník zložil zákonom predpísaný sľub a ujal sa svojej funkcie. 

 

K bodu číslo 1

      Ing. Dušan Mališ – starosta obce privítal prítomných na 12. verejnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej a následne ho viedol. Konštatoval, že je prítomných osem členov OZ, jeden poslanec (Bc. Stanislav Babic) svoju neúčasť ospravedlnil. Za zapisovateľku zápisnice pán starosta určil prednostku OcÚ. Do návrhovej komisie navrhol Miladu Šupisovú – ako predsedníčku a Mgr. Jána Latináka a Ivana Longauera – ako členov návrhovej komisie. OZ schválilo návrhovú komisiu v zmysle návrhu (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za). Za overovateľov zápisnice pán starosta navrhol Imricha Kamenského a Petra Šegľu. OZ schválilo overovateľov zápisnice v zmysle návrhu (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za).

 

K bodu číslo 2

      Poslanci hlasovali o predloženom programe rokovania 12. verejného zasadnutia OZ . Navrhovaný program rokovania OZ schválilo bez pripomienok (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za).

 

K bodu číslo 3

      Kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva predniesla Ing. Slávka Čerpáková. Písomný záznam je priložený k zápisnici. K plneniu uznesení sa vyjadrili: starosta obce, Ing. Miroslav Matúška a prednostka OcÚ. OZ vzalo kontrolu plnenia uznesení na vedomie.

 

K bodu číslo 4

       Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Dolná Strehová predložil pán starosta. K predloženému dokumentu sa vyjadril Ing. Miroslav Matúška a Peter Šegľa. Niektoré ustanovenia nepochopili. Pán starosta ako predkladateľ Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva Dolná Strehová tento dokument z rokovania stiahol.

 • 2  -

K bodu číslo 5

       Podpisový poriadok Obce Dolná Strehová predložil pán starosta. OZ schválilo podpisový poriadok bez pripomienok (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za).

 

K bodu číslo 6

       Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Dolná Strehová predložila Eva Kalamárová – účtovníčka obce. K zásadám sa vyjadrili Ing. Miroslav Matúška a Mgr. Ján Latinák. OZ schválilo Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Dolná Strehová (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za).

 

K bodu číslo 7

       Správu o svojej činnosti za obdobie júl – august 2015 predložila Ing. Slávka Čerpáková – hlavná kontrolórka obce. OZ vzalo správu o činnosti hlavnej kontrolórky na vedomie. Správa je priložená k zápisnici.

 

K bodu číslo 8

       Správy o činnosti jednotlivých komisií za rok 2015 predniesli predsedovia komisií. Správy vzalo OZ na vedomie a sú priložené k zápisnici.

Následne OZ uložilo predsedom komisií vypracovať plány činnosti na rok 2016 (všetci prítomní členovia OZ  hlasovali za).

 

K bodu číslo 9

       Vyhodnotenie plánu činnosti Obce Dolná Strehová za rok 2015 predložil pán starosta. K vyhodnoteniu sa vyjadril Peter Šegľa.  OZ vzalo vyhodnotenie plánu činnosti za rok 2015 na vedomie.

 

K bodu číslo 10

      Plán činnosti Obce Dolná Strehová na rok 2016 predložil pán starosta. Za komisiu výstavby, územného plánovania a ochrany verejného poriadku sa vyjadril Ing. Miroslav Matúška predseda komisie. OZ určilo poradie rekonštrukcie miestnych komunikácií a to: Za humnami, Dolný Bukovec, Dúbrava, Horný Bukovec.

OZ schválilo Plán činnosti Obce Dolná Strehová na rok 2016 v zmysle predloženého návrhu (všetci členovia OZ hlasovali za).

 

K bodu číslo 11

      Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dolná Strehová o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou Dolná Strehová, ktorej zriaďovateľom je Obec Dolná Strehová predložila PaedDr. Anna Malatincová – riaditeľka ZŚ s MŠ D. Strehová.  OZ schválilo VZN č. 1/2016 (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za).

 

 

 

 • 3   -

K bodu číslo 12

      Kronikársky zápis za rok 2013 predložil Ján Hriň – kronikár obce.  OZ schválilo Kronikársky zápis obce za rok 2013 (všetci členovia OZ hlasovali za).

 

K bodu číslo 13

      Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 predložila Eva Kalamárová – účtovníčka obce. Stanovisko k rozpočtovému opatrenie predložila hlavná kontrolórka obce Ing. Slávka Čerpáková a za finančnú komisiu Milada Šupicová – predsedníčka finančnej komisie. OZ vzalo stanoviská na vedomie a schválilo Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 (všetci členovia OZ hlasovali za).

 

K bodu číslo 14

      Návrh zoznamu kníh obecnej knižnice určených na vyradenie predložila Mgr. Oľga Uhliarová. Stanovisko finančnej komisie k predloženému zoznamu predniesla Milada Šupicová – predsedníčka komisie. OZ schválilo vyradenie kníh z miestnej knižnice v zmysle predloženého návrhu (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za).

 

K bodu číslo 15

       Otázkami interpelovali starostu obce poslanci Ing. Miroslav Matúška, Mgr. Ján Latinák. OZ vzalo interpelácie na vedomie.

 

K bodu číslo 16

        Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej na rok 2016 predniesla prednostka OcÚ. OZ vzalo na vedomie termíny zasadnutí OZ v roku 2016, a to: 27.1., 27.4., 27.7., 26.10. a 14.12.2016.

 

K bodu číslo 17

       Rôzne:

a/ Žiadosť pani Evy Púpavovej o povolenie používať obecné symboly – dôvod žiadosti vysvetlil manžel žiadateľky Ján Púpava. K žiadosti sa súhlasne vyjadrili Iveta Škrabáková, Ivan Longauer a Peter Šegľa. OZ schválilo žiadosť pani Púpavovej (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za).

 

b/ Ing. Miroslav Matúška informoval o obsahu stretnutia komisie výstavby, územného plánovania a ochrany verejného poriadku. Komisia nesúhlasí s realizáciou projektu kamerového systému v obci. K problému sa vyjadril Ing. Ľuboslav Dobrocký. Odpovedal pán starosta. Projekt je podaný, rozhodlo o tom zastupiteľstvo v auguste minulého roku. Zmluva zatiaľ nie je podpísaná.

 

K bodu číslo 18

     Rekapituláciu uznesení z 12 verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej predniesla Milada Šupicová – predsedníčka návrhovej komisie. OZ vzalo rekapituláciu uznesení na vedomie.

 

 

 • 4  -

K bodu číslo 19

      Na záver pán starosta konštatoval, že boli prerokované všetky body programu, poďakoval členom zastupiteľstva za účasť a o 19,20 hod. ukončil 12. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej.

 

Súčasťou zápisnice sú Uznesenia č. 1/2016 – 17/2016 a zvukový záznam 12. OZ 27.01.2016

 

 

 

 

 

 

Ing. Anna Bystrianska                                             Ing. Dušan Mališ

prednostka OcÚ                                                   starosta obce

 

 

 

 

 

                                    Overovatelia:

                                      Imrich Kamenský

                                      Peter Šegľa

 

 

 

Zápisnica z 19. verejného zasadnutia OZ v Dolnej Strehovej, konaného dňa 14.12.2016

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu r

Názov projektu : Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v Obci Dolná Strehová

PROJEKT MIKROREGIÓNU STREHOVSKEJ DOLINY

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

dnes je: 27.5.2019

meniny má: Iveta

webygroup
ÚvodÚvodná stránka