Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Zápisnica

Zápisnica z 29. verejného zasadnutia OZ
 Zápisnica z 29. riadneho zasadnutia OZ zo dňa 02.03.2018.docx (26.8 kB) (26.8 kB)

 
Zápisnica z 28. verejného zasadnutia OZ zo dňa 13.12.2017
 28.12.2017.docx (26.8 kB) (26.8 kB)

 
Z Á P I S N I C A z 25. verejného – mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej
 Zápisnica z 25. mimoriadneho zasadnutia OZ.docx (20.6 kB) (20.6 kB)

 
 Zápisnica z 21. verejného-mimoriadneho zasadnutia OZ.docx (17.7 kB) (17.7 kB)

 
 Zápisnica z 20. verejného zasadnutia OZ zo dňa 15.2.2017.docx (25.8 kB) (25.8 kB)

 
 18 oz 26.10.2016.docx (28 kB) (28 kB)

 
 Zápisnica zo 17 verejného-mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 12.9.2016.docx (16.8 kB) (16.8 kB)

 
 Zápisnica zo 16. verejného zasadnutia OZ.docx (20.1 kB) (20.1 kB)

 
 Zápisnica z 15. verejného zasadnutia OZ zo dňa 27.4.2016.docx (26.4 kB) (26.4 kB)

 
Zápisnica zo 14. verejného-mimoriadneho zasadnutia OZ zod dňa 24.2.2016
 zápis OZ 14..docx (15.5 kB) (15.5 kB)

 
 Zápisnica z 13. mimoriadneho zasadnutia OZ.rtf (73 kB) (73 kB)

 
 zapisnica_z_12._verejneho_zasadnutia_oz_zo_dna_27.01.2016.rtf (255.5 kB) (255.5 kB)

 
Zápisnica z 2. verejného zasadnutia OZ
 Zápisnica 10. december.doc (136.5 kB) (136.5 kB)

 

Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 10.12.2014

Zápisnica z 2. verejného zasadnutia OZ

Zápisnica

z 2. verejného   zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Dolná Strehová

konaného dňa  10.12.2014 o 17,00 hod. v zasadačke OcÚ

___________________________________________________________________________

 

Prítomní : podľa PL

 

PROGRAM  :

 1. Otvorenie zasadnutia (voľby návrhovej komisie, mandátovej komisie, volebnej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice, schválenie programu rokovania)  – starosta obce
 2. Prerokovanie Rokovacieho poriadku OZ v Dolnej Strehovej a zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení - starosta obce
 3. Menovanie zástupcu starostu obce – starosta obce
 4. Určenie sobášiacich – starosta obce
 5. Poverenie poslanca na zvolávanie zasadnutí OZ – starosta obce
 6. Obecná rada – návrh a voľba členov OR – starosta obce
 7. Návrh na zriadenie komisií pri OZ – starosta obce
 8. Návrh a voľba predsedov komisií pri OZ – starosta obce
 9. Pridelenie  občanov do osobnej starostlivosti poslancov – starosta obce
 10. Stanovenie odmeňovania  poslancov OZ, členov rady,  predsedov a členov komisií  pri OZ a zástupcu starostu za výkon funkcií – zapisovateľ
 11. Delegovanie zástupcov obce do Rady školy pri ZŠ s MŠ D. Strehová – starosta obce
 12. Prerokovanie kúpnej zmluvy na dva bytové domy od firmy COSTRUO – starosta obce
 13. Návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch – daňová účtovníčka
 14. Prerokovanie zásad hospodárenia s majetkom obce – starosta obce
 15. Rozpočtové opatrenie č. 3/2014 – účtovníčka obce
 16. Návrh pána poslanca Imricha Kamenského na zriadenie verejného osvetlenia – poslanec Kamenský
 17. Voľba členov dozornej rady spoločnosti TERMAL DS, s.r.o. D.Strehová – starosta obce
 18. Rôzne:

a/ Informácia o spracovaní PHSR 2015 – 2020 – starosta obce

b/ Návrh na používanie obecných áut pre potreby TJ „Prameň“ a FS „Prameň“ – starosta obce

 1.  Diskusia
 2. Rekapitulácia uznesení z 2. verejného zasadnutia OZ – predsedníčka návrhovej komisie
 3.  Záver – starosta obce

 

k bodu 1. Otvorenie zasadnutia (voľby návrhovej komisie, mandátovej komisie, volebnej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice, schválenie programu rokovania)  – starosta obce

 

Rokovanie MZ  otvoril  starosta obce.  Privítal všetkých prítomných.

Starosta konštatoval, že  počet prítomných poslancov je 9  a OZ je uznášania schopné.

Pán starosta určil  :

členov volebnej komisie: Peter Šegľa, Bc. Stanislava Kubišová, Ing. Miroslav Matúška,

členov návrhovej komisie : Iveta Škrabáková, Milada Šupicová, Mgr. Ján Latinák,

overovateľov zápisnice : Bc. Stanislav Babic, Imrich Kamenský,

zapisovateľku : Mgr. Oľga Uhliarová.

OZ schválilo  : členov volebnej, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľku

Hlasovanie :

za : 9 /I. Škrabáková, P. Šegľa, Ing. M. Matúška, Bc. S. Kubišová, I. Kamenský, M. Šupicová,   Bc. S. Babic, I. Longauer, Mgr. J. Latinák

proti : 0

zdržal sa : 0

 

Pán starosta dal návrh na schválenie programu a jeho doplnenie do bodu  Rôzne – 18 c.  : žiadosť p. Matúša Bystrianskeho ml. /VEC : Žiadosť na určenie posledného dňa v pracovnom týždni, t. j. piatok, za deň konania verejných zasadnutí Obecného zastupiteľstva/.

 

OZ schválilo :   doplnený program

Hlasovanie

za : 9 /I. Škrabáková, P. Šegľa, Ing. M. Matúška, Bc. S. Kubišová, I. Kamenský, M. Šupicová,   Bc. S. Babic, I. Longauer, Mgr. J. Latinák

proti : 0

zdržal sa : 0

 

K bodu 2. Prerokovanie Rokovacieho poriadku OZ v Dolnej Strehovej a zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení - starosta obce

Návrhy poslancov:

- p. Šegľa : v úvode zasadnutia udeliť slovo i prítomným občanom

 

OZ  schválilo  udelenie slova občanom prítomným na zasadnutí

Hlasovanie:                     

za : 9 /I. Škrabáková, P. Šegľa, Ing. M. Matúška, Bc. S. Kubišová, I. Kamenský, M. Šupicová,   Bc. S. Babic, I. Longauer, Mgr. J. Latinák

proti : 0

zdržal sa : 0

 

Pán starosta oboznámil poslancov s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení  O obecnom zriadení – kompetencie Obecného zastupiteľstva, kompetencie starostu obce, funkcia hlavnej kontrolórky obce. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Rokovací poriadok OZ.

 

OZ berie na vedomie : Prerokovanie rokovacieho poriadku OZ v Dolnej Strehovej a zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení

 

K bodu 3 Menovanie zástupcu starostu obce – starosta obce

Pán starosta v súlade so zákon č. 369/1990 Zb., § 13. písm. b.) navrhol za zástupkyňu starostu obce Dolná Strehová p. Ivetu Škrabákovú.

OZ schválilo : Ivetu Škrabákovú za zástupkyňu starostu obce Dolná Strehová

Hlasovanie:                    

za : 8  P. Šegľa, Ing. M. Matúška, Bc. S. Kubišová, I. Kamenský, M. Šupicová,   Bc. S. Babic, I. Longauer, Mgr J. Latinák

proti : 0

zdržal sa : 1 I. Škrabáková

 

 

K bodu 4. Určenie sobášiacich – starosta obce

Pán starosta navrhol za  sobášiacich poslancov :  I. Škrabáková, Mgr. J. Latinák, I. Kamenský

OZ schválilo : za sobášiacich poslancov p. I. Škrabákovú, p. Mgr. J. Latináka, p. I. Kamenského

Hlasovanie :

za : 8  P. Šegľa, Ing. M. Matúška, Bc. S. Kubišová, M. Šupicová,   Bc. S. Babic, I. Longauer, Mgr. J. Latinák

proti : l I. Kamenský

zdržal sa : 0

 

K bodu5. Poverenie poslanca na zvolávanie zasadnutí OZ – starosta obce

V súlade s § 12, ods. 2,3 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení, pán starosta navrhol poveriť na zvolávanie zasadnutí OZ p. poslanca Bc. Stanislava Babica.

Hlasovanie :

za : 3  M. Šupicová, , Mgr. J. Latinák, I. Škrabáková

proti : 4  I. Kamenský, Ing. M. Matúška, Bc. S.  Kubišová, I.  Longauer

zdržal sa : 2 P. Šegľa, Bc. S. Babic

Pán poslanec Ing. M. Matúška navrhol pána poslanca Petra Šegľu.

Hlasovanie :

za : 4  I. Kamenský, Ing. M. Matúška, Bc. S.  Kubišová, I. Longauer

proti : 1 I. Škrabáková

zdržal sa : 4 P. Šegľa, Bc. S. Babic, Mgr. J. Latinák, M. Šupicová

Pán poslanec Mgr. Ján Latinák navrhol p. poslanca Ing. Miroslava Matúšku.

OZ schválilo poverenie poslanca OZ Ing. Miroslava Matúšku na zvolávanie zasadnutí OZ

Hlasovanie :

za : 8 I. Kamenský, Bc. S.  Kubišová, I.  Longauer, I. Škrabáková, P. Šegľa, Bc. S. Babic, Mgr. J. Latinák, M. Šupicová

proti : 0

zdržal sa : 1 Ing. M. Matúška

 

 

K bodu 6. Obecná rada – návrh a voľba členov OR – starosta obce

V zmysle § 14, ods. 3 zákona č. 369/1990 pán starosta navrhol za členov Obecnej rady  :

p. Ivetu Škrabákovú, p. Petra Šegľu, p. Bc. Stanislava Babica

OZ schválilo p. Ivetu Škrabákovú, p. Petra Šegľu,  p. Bc. Stanislava Babica za členov Obecnej rady

Hlasovanie :

za : 9 I. Kamenský, Bc. S.  Kubišová, I.  Longauer, I. Škrabáková, P. Šegľa, Bc. S. Babic, Mgr. J. Latinák, M. Šupicová, Ing. M. Matúška

proti : 0

zdržal sa : 0

 

K bodu 7. Návrh na zriadenie komisií pri OZ – starosta obce

Pán starosta navrhol zriadenie piatich komisí :

 1. Komisia finančná a bytová
 2. Komisia kultúrna
 3. Komisia športová
 4. Komisia výstavby, územného plánu a ochrany verejného poriadku
 5. Komisia vo verejnom záujme

Návrhy poslancov

Pán poslanec Ing. M. Matúška ocenil zníženie počtu komisií oproti minulému volebnému obdobiu

OZ schválilo zriadenie komisií pri OZ podľa predloženého návrhu

Hlasovanie :

za : 9 I. Kamenský, Bc. S.  Kubišová, I.  Longauer, I. Škrabáková, P. Šegľa, Bc. S. Babic, Mgr. J. Latinák, M. Šupicová, Ing. M. Matúška

proti : 0

zdržal sa : 0

 

K bodu 8. Návrh a voľba predsedov komisií pri OZ – starosta obce

Návrh pána starostu na predsedov komisií :

Komisia finančná a bytová – Bc. S. Babic

Hlasovanie :

za : 3, I. Škrabáková, Mgr. J. Latinák, M. Šupicová,

proti : 1 I.  Longauer

zdržal sa : 5 I. Kamenský, Bc. S.  Kubišová, P. Šegľa, Bc. S. Babic, Ing. M. Matúška

Návrh p. poslanca Ing. M. Matúšku : Peter Šegľa

Hlasovanie :

za : 4, I. Kamenský, Bc. S.  Kubišová,  P. Šegľa,  I.  Longauer

proti : 0

zdržal sa : 5 Bc. S. Babic, I. Škrabáková, M. Šupicová, Mgr. J. Latinák, Ing. M. Matúška

Návrh p. poslanca I. Kamenského : Milada Šupicová

OZ schválilo za predsedkyňu Finančnej a bytovej komisie p. Miladu Šupicovú

Hlasovanie :

za : 8, I. Kamenský, Bc. S.  Kubišová,  P. Šegľa,  I.  Longauer, I. Škrabáková, Mgr. J. Latinák, Bc. S. Babic,  Ing. M. Matúška

proti : 0

zdržal sa : 1 M. Šupicová

 

Komisia kultúrna – I. Škrabáková

Hlasovanie :

za 2  M. Šupicová, Mgr. J. Latinák,

proti : 0 I

zdržal sa : 7 I. Kamenský, Bc. S.  Kubišová, P. Šegľa, Bc. S. Babic, Ing. M. Matúška, I. Longauer,I. Škrabáková

Návrh p. poslanca Ing. Matúšku : Bc. Stanislava Kubišová

OZ schválilo za predsedkyňu Kultúrnej komisie Bc. Stanislavu Kubišovú

Hlasovanie :

za 5  I. Kamenský,  P. Šegľa, Bc. S. Babic, Ing. M. Matúška, I. Longauer,

proti : 0 I

zdržal sa : 4 I. Škrabáková, M. Šupicová, Mgr. J. Latinák, Bc. S. Kubišová

 

Komisia športová – I. Longauer

Hlasovanie :

za 4 I. Škrabáková,  M. Šupicová, Mgr. J. Latinák, Bc. S. Babic

proti : 0 I

zdržal sa : 5 I. Kamenský, Bc. S.  Kubišová, P. Šegľa, , Ing. M. Matúška, I. Longauer

Návrh p. poslanca Kamenského : Ing. Miroslav Matúška

Hlasovanie :

za 4 Bc. S. Kubišová, P. Šegľa, I. Kamenský,I. Longauer

proti : 0 I

zdržal sa : 5  Ing. M. Matúška, Bc. S. Babic, I. Škrabáková, M. Šupicová, Mgr. J. Latinák

Návrh p. poslanca Bc. S. Babica : Mgr. Ján Latinák

OZ schválilo za predsedu Športovej komisie p. Mgr. Jána Latináka

Hlasovanie :

za 6  P. Šegľa,  I. Longauer,  Ing. M. Matúška, Bc. S. Babic, I. Škrabáková, M. Šupicová,

proti : 0 I

zdržal sa : Mgr. J. Latinák, Bc. S. Kubišová, I. Kamenský

 

Komisia výstavby, územného plánu a ochrany verejného poriadku – návrh p. starostu : Ing. M. Matúška

OZ schválilo za predsedu Komisie výstavby, územného plánu a ochrany verejného poriadku p. Ing. Miroslava Matúšku

Hlasovanie :

za 8  P. Šegľa,  I. Longauer,  Bc. S. Babic, I. Škrabáková, M. Šupicová, . J. Latinák, Bc. S. Kubišová, I. Kamenský

proti : 0 I

zdržal sa : 1 Ing. M. Matúška

 

Komisia vo verejnom záujme –návrh p. starostu : P. Šegľa

OZ schválilo za predsedu Komisie vo verejnom záujme p. Petra Šegľu

Hlasovanie :

za 8   I. Longauer,  Bc. S. Babic, I. Škrabáková, M. Šupicová, . J. Latinák, Bc. S. Kubišová, I. Kamenský Ing. M. Matúška

proti : 0

zdržal sa : 1  P. Šegľa

 

K bodu 9 Pridelenieobčanov do osobnej starostlivosti poslancov – starosta obce

Návrh :

Iveta Škrabákovául. Okružná bez bytoviek

Milada Šupicovául. Lúčna, Topoľová, Okružná – bytovky č. 150,160

Bc. Stanislava Kubišovául. Hájska, Hlavná odč. 147 – č.238

Mgr. Ján Latinákul.I. Madácha

Peter Šegľaul Za humnami, Hlavná – byty nad KD

Bc. Stanislav Babicul. Obchodná, Pravička, Hlavná od č. 121 – 135

Ivan Longauerul. Hlavná od č. 119 – 58(Fuzák)

Ing. Miroslav MatúškaPrieloh, Dúbrava

Imrich KamenskýDolný Bukovec, Horný Bukovec

OZ schválilo navrhnuté pridelenie občanov do osobnej starostlivosti poslancov

Hlasovanie :

za 9   I. Longauer,  Bc. S. Babic, I. Škrabáková, M. Šupicová, . J. Latinák, Bc. S. Kubišová, I. Kamenský Ing. M. Matúška, P. Šegľa

proti : 0

zdržal sa : 0

 

K bodu 10. Stanovenie odmeňovania  poslancov OZ, členov rady,  predsedov a členov komisií  pri OZ a zástupcu starostu za výkon funkcií

Návrh predniesla zapisovateľka Mgr. Oľga Uhliarová a je prílohou zápisnice zo zasadnutia OZ.

Návrhy poslancov

p. poslanec Mgr. Latinák navrhuje zaokrúhlenie na desatiny nahor :

Poslanec OZ – odmena za účasť na zasadnutí OZ 16,60 €

Predseda Komisie pri OZ  - odmena za mesiac 6,70 €

Člen Komisie pri OZ – odmena za mesiac 3,40 €

Člen Rady pri OZ – odmena za mesiac 6,70 €

Zástupca starostu obce – odmena za mesiac – 33,20 €

OZ schválilo návrh, ktorý predniesla zapisovateľka Mgr. Uhliarová zaokrúhlený na desatiny centov nahor

Hlasovanie :

za 9   I. Longauer,  Bc. S. Babic, I. Škrabáková, M. Šupicová, . J. Latinák, Bc. S. Kubišová, I. Kamenský Ing. M. Matúška, P. Šegľa

proti : 0

zdržal sa : 0

 

K bodu 11. Delegovanie zástupcov obce do Rady školy pri ZŠ s MŠ D. Strehová – starosta obce

Starosta obce predniesol návrh na delegovanie zástupcov do Rady školy – Peter Šegľa, Stanislav Marko, Ivan Longauer, Ing. Ľuboslav Dobrocký

OZ schválilo zástupcov obce do Rady školy v zložení : Peter Šegľa, Stanislav Marko, Ivan Longauer, Ing. Ľuboslav Dobrocký

Hlasovanie :

za 9   I. Longauer,  Bc. S. Babic, I. Škrabáková, M. Šupicová, . J. Latinák, Bc. S. Kubišová, I. Kamenský Ing. M. Matúška, P. Šegľa

proti : 0

zdržal sa : 0

 

K bodu 12. Prerokovanie kúpnej zmluvy na dva bytové domy od firmy COSTRUO – starosta obce

OZ schválilo uznesením č. 83/2013 Návrh zmluvy o budúcej zmluve; kolaudačné rozhodnutie na bytové domy je od 10.10 2014 právoplatné.

Návrhy poslancov :

 • P. Šegľa – žiada o vysvetlenie ku kúpnej cene, navrhuje, aby v zmluve bolo zohľadnené riešenie spoluúčasti obce
 • Starosta – podáva vysvetlenie : kúpna cena sa skladá z dvoch častí :
 1. Nenávratný príspevok – dotácia 184 000 €
 2. Úver z ŠFRB : 401 711 €
 3. Spoluúčasť obce bola schválená OZ  vo výške 30 913,80 €

Súčasťou kúpnej ceny je aj technická vybavenosť :

 1. Dotácia – nenávratný príspevok : 19 360 €
 2. 5%-ná spoluúčasť obce : 8 308,29 €
 • P. Šegľa má ďalej otázky k firme Costruo – zhotoviteľovi :
 1. Prečo práve firma Costruo stavala nové bytové domy, aj napriek tomu, že s domami, postavenými v I. etape, v ktorých býva aj on, bola nespokojnosť a pretrvávajú problémy, sťažnosti sa neriešia k spokojnosti nájomníkov
 2. Prečo nedostala firma Costruo podmienku, že najprv odstráni nedostatky z I. etapy, kým dostala novú zakázku
 3. V súčasnosti v súvislosti s dokončením nového bytového domu na ulici Za humnami nechala firma stavebný odpad, poškodené oplotenie, občania sa sťažujú, je to firma, ktorá nemá seriózny prístup k svojim povinnostiam a k práci, navrhuje, aby zo sumy, ktorú má obec zaplatiť a ktorú OZ dodatočne schválilo, polovicu znášala firma Costruo a toto zapracovať do kúpnej zmluvy.
 • Starosta – odpovedá :

Reklamácia k I. etape bola podaná a je platná, nazdáva sa, že sa neriešila z dôvodu nedostatku času, k 30.10.2014 museli byť odovzdané nové byty, nebol priestor aj na riešenie reklamácií. Je presvedčený, že byty v II. etape sú zhotovené kvalitne, sám venoval čas kontrole prác a má vedomosť že i p. Matúš, Bystriansky /v minulom volebnom období predseda Komisie výstavby/kontroloval postup a odbornosť prác. K rozdeleniu spoluúčasti obce uvádza, že peniaze boli Obecným zastupiteľstvom odsúhlasené a zmluva spolu s uznesením OZ je na Ministerstve, nemyslí si, že je to možné bez ohrozenia projektu.

 • Ing. Matúška  : má poznámky z minulého volebného obdobia – z piatich firiem dalo

Costruo najvýhodnejšiu ponuku, bolo najlacnejšie. Má pochybnosti, či obec  mala schváliť spoluúčasť, keď chybu urobil niekto iný a ťarchu budú musieť znášať nájomcovia.

 • Starosta – Spoluúčasť OZ nemuselo schváliť s tým rizikom, že nebolo isté, že v roku 2014 dostaneme dotáciu. Projekt sa podával keď sa menil zákon a bol schválený aj Okresným úradom v Banskej Bystrici, až na Ministerstve našli chybu a už nebola iná možnosť, len to dofinancovať z obce. A táto suma by bola tak či tak splácaná z nájomného, takže nájomcovia nebudú platiť ani o cent viac. V našej obci je nájomné za m² cca 1,70 €, v okolitých obciach viac, než 2€.
 • P. Šegľa : nakoľko jeho návrh by ohrozil projekt odkúpenia bytových domov, sťahuje ho, ale žiada, aby sa hľadalo riešenie na kompenzáciu iným spôsobom
 • Mgr. Latinák : je potrebné byty čo najskôr odovzdať do užívania, nech si na seba zarábajú, je potrebné podporiť zmluvu
 • Starosta : vyjadril súhlas s názorom p. Mgr. Latináka, nie je dobré, ak sa byty neobývajú.
 • Ing. Matúška : chce vedieť, kto platil projektanta a navrhuje riešiť reklamáciu z I. etapy výstavby obecných nájomných bytov pri podpise zmluvy s firmou Costruo.
 • Starosta : projektanta platila firma Costruo, obec musí jednať len s firmou Costruo; súhlasí, že obec podmieni vyplatenie peňazí vybavením reklamácie z I. etapy výstavby obecných nájomných bytov. Len nevie, či je teraz v zimnom období vhodné tieto práce začať. Dáva otázku p. Bystrianskemu, ktorý zisťoval závady na bytoch I. etapy a Komisia výstavby v minulom volebnom období vypracovala i správu.
 • M. Bystriansky : stavba je „odfláknutá“, teraz v zimnom období navrhuje len opraviť tepelnú izoláciu, ostatné reklamácie na jar.

OZ schválilo kúpnu zmluvu na dva bytové domy od firmy Costruo

Hlasovanie :

za 9   I. Longauer,  Bc. S. Babic, I. Škrabáková, M. Šupicová, . J. Latinák, Bc. S. Kubišová, I. Kamenský Ing. M. Matúška, P. Šegľa

proti : 0

zdržal sa : 0

 

K bodu 13 Návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch – daňová účtovníčka

Návrh VZN o miestnych daniach a poplatkov predniesla daňová účtovníčka Mgr. Uhliarová.

Návrhy poslancov :

 • P. Šegľa : daň za psa na obci je vysoká, občania sa sťažujú. Navrhuje znížiť sadzbu dane v obci na 5 eur
 • Ing. M. Matúška : hovorí to za  každým, keď sa hovorí o psoch – na osady sa financie nedávajú, občania osád sa cítia diskriminovaní, v obci sa vybudovalo centrum a na osade čo ? Cesta, ktorú zaplatili štátne lesy. Občania osady Prieloh 15 rokov čakajú na vodovod. Na osadách nie je bezpečne, pripomenul série prepadnutí starších občanov, 5 eur za psa je primeraná cena, vyššie by nešiel.
 • Starosta : tomu čo sa urobilo alebo neurobilo na osadách, plánuje venovať „osobitné“ zasadnutie OZ. Čo sa týka vandalov a zlodejov, ani v obci nie je bezpečne. Nebránil by sa ani tomu, keby sa na osadách za psov vôbec neplatilo. Čo sa týka sumy 14 eur v obci, OZ k tomu pristúpilo keď sa množili sťažnosti na voľne pobehujúcich psov, po zvýšení dane sa situácia zlepšila.
 • M. Šupicová : platí za dvoch psov v obci a nemá s tým problém, navrhuje aby sa sadzby nemenili

Hlasovanie za návrh p. Matúšku a Šegľu :

za 4   Bc. S. Kubišová, I. Kamenský Ing. M. Matúška, P. Šegľa

proti : 0

zdržal sa : 5 I. Longauer,  Bc. S. Babic, I. Škrabáková, M. Šupicová, . J. Latinák

Hlasovanie za návrh p. Šupicovej :

za 7   Bc. S. Kubišová, I. Kamenský, I.. Longauer,  Bc. S. Babic, I. Škrabáková, M. Šupicová, . J. Latinák

proti : 0

zdržal sa : 2 Ing. M. Matúška, P. Šegľa

OZ schválilo VZN č. 3/2014 o miestnych daniach, tak, ako bol podaný návrh

Hlasovanie :

za 9   I. Longauer,  Bc. S. Babic, I. Škrabáková, M. Šupicová, . J. Latinák, Bc. S. Kubišová, I. Kamenský Ing. M. Matúška, P. Šegľa

proti : 0

zdržal sa : 0

 

K bodu 14 Prerokovanie zásad hospodárenia s majetkom obce – starosta obce

Starosta : zásady hospodárenia s majetkom obce boli prijaté OZ ešte v roku 1993, od vtedy sa nemenili, OcÚ pripravuje nový návrh. Je potrebné určenie výšky, s ktorou môže starosta disponovať v súlade s rozpočtom obce.

Návrhy poslancov :

 • Ing. Matúška :  starosta – do 3000 € /od 3001 už OZ/

   prednostka – do 300 €

 • Mgr. Latinák : starosta – do 4000 €

   prednostka – do 300 €

OZ schválilo návrh Ing. Matúšku na určenie sumy, s ktorou môže disponovať starosta bez odsúhlasenia OZ

Hlasovanie za návrh Ing. Matúšku

za 8  I. Longauer,  Bc. S. Babic, I. Škrabáková, M. Šupicová, ., Bc. S. Kubišová, I. Kamenský Ing. M. Matúška, P. Šegľa

proti : 0

zdržal sa : l Mgr. Latinák

Hlasovanie za návrh Mgr. Latináka

za 1  J. Latinák,

proti : 0

zdržal sa : 8  I. Longauer,  Bc. S. Babic, I. Škrabáková, M. Šupicová, ., Bc. S. Kubišová, I. Kamenský Ing. M. Matúška, P. Šegľa

 

K bodu 15 Rozpočtové opatrenie č. 3/2014 – účtovníčka obce

Návrh Rozpočtového opatrenia č. 3/2014 predniesla hlavná účtovníčka obce p. Eva Kalamárová.

Návrhy poslancov :

 • Ing. Matúška : „nezostáva nám nič iné, len to schváliť“ a pýta sa na chybové položky v položke centrum obce
 • Starosta : odpovedá – dlažba v projekte sa v čase realizácie už nevyrábala, bolo potrebné ju nahradiť inou- kompatibilnou v zmenovom konaní

OZ schválilo Rozpočtové opatrenie č. 3/2014

Hlasovanie :

za 9   I. Longauer,  Bc. S. Babic, I. Škrabáková, M. Šupicová, . J. Latinák, Bc. S. Kubišová, I. Kamenský Ing. M. Matúška, P. Šegľa

proti : 0

zdržal sa : 0

 

 

 

K bodu 16 Návrh pána poslanca Imricha Kamenského na zriadenie verejného osvetlenia – poslanec Kamenský

Návrh : navrhuje v rámci rekonštrukcie verejného osvetlenia vybudovať osvetlenie autobusovej zastávky Hrušťovec a a osvetlenie k rodinným domom súpisné čísla 53, 54, 55,56,57, 58 podľa finančných možností.

 • Starosta : vyjadrenie – súhlasí, navrhuje to zaradiť do plánu činnosti na budúci rok
 • P. Šegľa : treba začať hneď, bol to už pozrieť, komisia posúdi náklady a technické možnosti
 • Ing. Matúška : súhlasí, podobne ako p. Šegľa, aj on je toho názoru, že nová komisia zistí možnosti a je treba začať, navrhnúť to do plánu na štyri roky, je málo. Je potrebné zistiť cenu a začať robiť.
 • I. Kamenský : sťahuje žiadosť z dnešného rokovania

OZ berie na vedomie stiahnutie žiadosti p. poslanca I. Kamenského na zriadenie verejného osvetlenia

 

K bodu 17. Voľba členov dozornej rady spoločnosti TERMAL DS, s.r.o. D.Strehová – starosta obce

Návrh starostu : nech dozorná rada pracuje v tom zložení, ako doteraz : p. Šegľa, I. Škrabáková, Mgr. J. Latinák

Návrhy poslancov :

 • P. Šegľa -ďakuje za prejavenú dôveru, ale necíti sa kompetentný na túto funkciu a navrhuje p. Ing. Matúšku
 • Ing. Matúška – ak dostane dôveru, túto výzvu prijme a navrhuje p. I. Longauera a p. Ing. Ľ. Dobrockého
 • Starosta – žiada, aby do dozornej rady boli nominovaní len poslanci, v minulom volebnom období toto bolo Obecným zastupiteľstvom kritizované.
 • Ing. Matúška – nevidí problém, nevie prečo by p. Ing. Dobrocký nemohol byť členom OR.
 • Starosta - p. Ing. Dobrocký je zamestnancom spoločnosti TERMAL DS, s.r.o.
 • Mgr. J. Latinák : tiež ďakuje za prejavenú dôveru, ale po dvoch volebných obdobiach sa vzdáva a navrhuje p. Bc. S. Babica.
 • Bc. S. Babic : nesúhlasí s návrhom, nemá skúsenosti
 • Ing. Matúška : chce ešte niečo prečítať o DR. Za celé štyri roky nemali poslanci OZ informácie o finančnej situácii spoločnosti TERMAL DS, žiada o informácie za rok 2013.
 • Starosta : odpovedá, že vyhovie a v januári pozve riaditeľa na zasadnutie OZ
 • M. Šupicová : p. I. Škrabáková by mala zostať členkou dozornej rady.
 • Ing. Matúška : ďakuje za prejavenú dôveru a podotýka, že o jeho návrhu sa nehlasovalo

OZ schválilo za členov dozornej rady p. I. Škrabákovú, p. Ing. M. Matúšku a p. I. Longauera

Hlasovanie za návrh p. Šegľu na nomináciu p. Ing. Matúšku do dozornej rady

za 8   I. Longauer,  Bc. S. Babic, I. Škrabáková, M. Šupicová, . J. Latinák, Bc. S. Kubišová, I. Kamenský , P. Šegľa

proti : 0

zdržal sa : 1 Ing. Matúška

Hlasovanie  za návrh p. Matúšku na nomináciu p. I. Longauera do dozornej rady

za 8   Bc. S. Babic, I. Škrabáková, M. Šupicová, . J. Latinák, Bc. S. Kubišová, I. Kamenský Ing. M. Matúška, P. Šegľa

proti : 0

zdržal sa : 1 I. Longauer

Hlasovanie za návrh p. Šupicovej na nomináciu p. Škrabákovej do dozornej rady

za 6  I. Longauer,  Bc. S. Babic, , M. Šupicová, . J. Latinák, Bc. S. Kubišová, , P. Šegľa

proti : 0

zdržal sa : 3 I. Kamenský, Ing. Matúška, I. Škrabáková

 

K bodu 18 Rôzne:

a/ Informácia o spracovaní PHSR 2015 – 2020 – starosta obce

b/ Návrh na používanie obecných áut pre potreby TJ „Prameň“ a FS „Prameň“ – starosta obce

c/Žiadosť p. Matúša Bystrianskeho ml. /VEC : Žiadosť na určenie posledného dňa v pracovnom týždni, t. j. piatok, za deň konania verejných zasadnutí Obecného zastupiteľstva/.

 

a/ Informácia o spracovaní PHSR 2015 – 2020 – starosta obce

Starosta požiadal OZ o poverenie urobiť prieskum firiem, ktoré vypracúvajú PHSR

Návrhy poslancov

 • Ing. Matúška : Ing. Dobrocký má kontakty a skúsenosti s vypracovaním PHSR

OZ poverilo starostu obce konať v prieskume o firmách, ktoré spracúvajú PHSR

Hlasovanie 

za 9   Bc. S. Babic, I. Škrabáková, M. Šupicová, . J. Latinák, Bc. S. Kubišová, I. Kamenský Ing. M. Matúška, P. Šegľa, I. Longauer

proti : 0

zdržal sa : 0

 

 1.  

Starosta vysvetlil, prečo sa obecné autá poskytujú TJ a FS.

Návrhy poslancov :

 • Bc. Kubišová – myslí si, že členovi TJ a FS robia pre nás veľa, ale treba pridať ešte členov KPRŠ a dôchodcov. KPRŠ hrajú hokej, autá by využili len v zime a dôchodci sa zúčastňujú súťaží, na ktorých reprezentujú našu obec. Poradie nech určí starosta.

OZ schválilo používanie obecných áut pre potreby TJ „Prameň“, FS „Prameň“, KPRŠ a Jednoty dôchodcov a Zväzu ZP

Hlasovanie 

za 9   Bc. S. Babic, I. Škrabáková, M. Šupicová, . J. Latinák, Bc. S. Kubišová, I. Kamenský Ing. M. Matúška, P. Šegľa, I. Longauer

proti : 0

zdržal sa : 0

 

c/Žiadosť p. Matúša Bystrianskeho ml. /VEC : Žiadosť na určenie posledného dňa v pracovnom týždni, t. j. piatok, za deň konania verejných zasadnutí Obecného zastupiteľstva/.

Návrhy poslancov :

 • Starosta : podľa zákona č. 369 Zb. Z. O obecnom zriadení, § 13, odst. 4 a/ a v zmysle platného Rokovacieho poriadku starosta určí deň, miesto a čas zasadnutia najmenej každé tri mesiace /4 x do roka/, v predchádzajúcom volebnom období OZ zasadalo 24 krát. Pýta sa : prečo sme sa minulé obdobie schádzali v stredu ?
 • Ing. Matúška : osobne by mu piatok vyhovoval viac
 • I. Škrabáková : streda by jej vyhovovala, aj pošta má stránkový deň, prešla by len z miestnosti do miestnosti.
 • M. Šupicová : aj Sociálna poisťovňa má v stredu stránkový deň

Pripomienky občanov :

 • J. Hriň , manažér TJ „Prameň“: v piatok je tréningový proces
 • Ing. Čerpáková, hlavná kontrolórka : pracuje na 16 Obecných úradoch, inde zasadá OZ vtedy, keď ho zvolá starosta, aj v ranných hodinách, piatok jej nevyhovuje
 • Starosta : upozorňuje, že ak sa bude zasadnutie OZ konať v piatok a bude ho rušiť hluk z vinárne, okamžite zasadnutie ukončí
 • M. Spodniaková : treba sa dohodnúť s vinárňou, nech obmedzí hluk počas zasadnutí
 • Mgr. Uhliarová : streda je stránkový deň Obecného úradu, ktorý odsúhlasilo OZ na podnet občanov, je to tradičný stránkový deň na úradoch. Musela by sa meniť pracovná doba na OcÚ, nevyhovuje jej to
 • M. Košičiar : skúška FS „Prameň“ býva dlhodobo v piatky v kultúrnom dome kvôli účasti študentov, z tohto dôvodu piatkový termín nevyhovuje
 • Ing. Čerpáková : prijať návrh na konanie OZ napr. na 13,00 hod. zamestnávateľ je povinný poslanca OZ na rokovanie uvoľniť
 • T. Nagy- technik : keďže zasadnutia nahráva, je prítomný na každom zasadnutí OZ a v na zasadnutie chodia pravidelne 1 - 2 ľudia
 • M. Bystriansky ml. : nebude zisťovať, kto príde na zasadnutie
 • Ing. Matúška : jedná sa možno len o 5 zasadnutí OZ, ale uznáva aj protiargumenty, keďže program zasadnutia sa zverejňuje v súlade so zákonom a každý si ho môže pozrieť, súhlasí so stredou.

OZ žiadosť p. M. Bystrianskeho o určenie posledného pracovného dňa v týždni, t. j. piatku za deň konania zasadnutí OZ zamieta

Hlasovanie 

za 0   

proti : 0

zdržal sa : 9 Bc. S. Babic, I. Škrabáková, M. Šupicová, . J. Latinák, Bc. S. Kubišová, I. Kamenský Ing. M. Matúška, P. Šegľa, I. Longauer

 

K bodu 19 Diskusia

 • P. poslanec Šegľa : predniesol sťažnosti občanov na výšku dane za psa v obci
 • Starosta : upozornil p. poslanca, že daň za psa je súčasťou VZN o miestnych daniach, ktoré OZ schválilo v bode 13. VZN je po schválení platné celý rok a nesmie sa upravovať. OZ otvorilo znovu bod č. 13, návrhy poslancov a hlasovanie OZ sú  súčasťou bodu 13.
 • Ing. Matúška : na osade Prieloh nesvietia svetlá, už viac krát sa na tento problém upozorňovalo
 • P. Bartko : bol to riešiť, problémom je umiestnenie rozvádzača na súkromnom pozemku
 • P. Šegľa : hovoril o probléme voľných drôtov, je potrebné zavolať Zákaznícke centrum Slovenských elektrární, aby to opravili
 • Starosta : berie si to za úlohu
 • Bc. Babic : navrhuje dohodu s domácimi / kľúč/
 • Starosta : súhlasí, poveruje p. Hriňa dojednaním podmienok prístupu na pozemok s majiteľom
 • Ing. Matúška : upozorňuje na havarijný stav telefónnych stĺpov na osade Prieloh na úsekoch pri Ostrihoňovi a Hriňovi, je potrebné zavolať na telekomunikácie a upozorniť ich na tento problém
 • Starosta : berie si to za úlohu
 • M. Spodniaková :  upozorňuje na problém voľného pohybu psov na ul. Hájska, čo komplikuje život obyvateľom, najmä vo večerných hodinách
 • Starosta : berie si za úlohu preveriť to a urobiť opatrenia, riešiť pohyb psov aj známkami pre psov, ktoré psi musia povinne nosiť.

 

K bodu 20 Rekapitulácia uznesení z 2. verejného zasadnutia OZ – predsedníčka návrhovej komisie

Rekapituláciu uznesení predniesla členka Návrhovej komisie p. Iveta Škrabáková

 

K bodu 21 Záver

Pán starosta ukončil zasadnutie OZ o 21,10 hod. a  poďakoval prítomným za účasť.

 

 

 

 

 

.................................................

      Ing. Dušan Mališ

       starosta obce

 

 

 

Zapísala :

 

......................................

 Mgr. Oľga Uhliarová

                                                                                                     zapisovateľka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Overovatelia zápisnice :

 

 

 

...........................................................

  Bc.Stanislav Babic

 

                                                                                 

                                                                                  ...........................................................

                                                                                      Imrich Kamenský                                                           

      

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu r

Názov projektu : Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v Obci Dolná Strehová

PROJEKT MIKROREGIÓNU STREHOVSKEJ DOLINY

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

dnes je: 27.5.2019

meniny má: Iveta

webygroup
ÚvodÚvodná stránka