Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Zápisnica

Zápisnica z 29. verejného zasadnutia OZ
 Zápisnica z 29. riadneho zasadnutia OZ zo dňa 02.03.2018.docx (26.8 kB) (26.8 kB)

 
Zápisnica z 28. verejného zasadnutia OZ zo dňa 13.12.2017
 28.12.2017.docx (26.8 kB) (26.8 kB)

 
Z Á P I S N I C A z 25. verejného – mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej
 Zápisnica z 25. mimoriadneho zasadnutia OZ.docx (20.6 kB) (20.6 kB)

 
 Zápisnica z 21. verejného-mimoriadneho zasadnutia OZ.docx (17.7 kB) (17.7 kB)

 
 Zápisnica z 20. verejného zasadnutia OZ zo dňa 15.2.2017.docx (25.8 kB) (25.8 kB)

 
 18 oz 26.10.2016.docx (28 kB) (28 kB)

 
 Zápisnica zo 17 verejného-mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 12.9.2016.docx (16.8 kB) (16.8 kB)

 
 Zápisnica zo 16. verejného zasadnutia OZ.docx (20.1 kB) (20.1 kB)

 
 Zápisnica z 15. verejného zasadnutia OZ zo dňa 27.4.2016.docx (26.4 kB) (26.4 kB)

 
Zápisnica zo 14. verejného-mimoriadneho zasadnutia OZ zod dňa 24.2.2016
 zápis OZ 14..docx (15.5 kB) (15.5 kB)

 
 Zápisnica z 13. mimoriadneho zasadnutia OZ.rtf (73 kB) (73 kB)

 
 zapisnica_z_12._verejneho_zasadnutia_oz_zo_dna_27.01.2016.rtf (255.5 kB) (255.5 kB)

 
Zápisnica z 2. verejného zasadnutia OZ
 Zápisnica 10. december.doc (136.5 kB) (136.5 kB)

 

Pozvánka na zasadanie 16.8.2018

Pozvánka

Starosta obce Dolná Strehová

                                                                                                V Dolnej Strehovej 13.08.2018

P o z v á n k a

v súlade s ustanovením §13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

 

34. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej

ktoré sa uskutoční dňa

 16. augusta 2018 (štvrtok) o 16,00 hod. v zasadačke obecného úradu

 

Návrh programu zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia (voľby návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice, schválenie programu rokovania) - starosta obce
 2. Kontrola plnenia uznesení OZ

Predkladá: hlavná kontrolórka obce

 1. Určenie počtu poslancov OZ a určenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorí sa v nich volia  na funkčné obdobie 2018 – 2022

Predkladá: prednostka OcÚ

 1. Určenie úväzku starostu obce na funkčné obdobie 2018 – 2022

Predkladá: prednostka OcÚ

 1. Výročná správa a konsolidovaná výročná správa za rok 2017 

Predkladá: účtovníčka obce

 1. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2018

Predkladá: hlavná kontrolórka obce

 1. Žiadosti:

a/ Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – Jana Matúšková, Za Humnami 229/1

b/ Žiadosť o finančnú a materiálnu pomoc – MO MS D. Strehová

 1. Interpelácie poslancov na starostu obce, členov obecnej rady a riaditeľov organizácií zriadených obcou
 2. Rôzne
 3. Rekapitulácia uznesení z 34. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva

Predkladá: predseda návrhovej komisie

 1. Záver – starosta obce

 

                                                                                                     Ing. Dušan Mališ

                                                                                                       starosta obce

    Pozvánka

 • doručuje sa poslancom obecného zastupiteľstva
 • zverejnená na úradnej tabuli 13.8.2018

 

Poznámka: Výročná správa a konsolidovaná výročná správa za rok 2017 je zverejnená na webovej stránke obce

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu r

Názov projektu : Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v Obci Dolná Strehová

Výzva na predloženie cenovej ponuky

v rámci prieskumu trhu na predmet zákazky, ktorým je "VÝMENA OKENNÝCH A DVEROVÝCH VÝPLNÍ BYTOV OcÚ

Výzva na predloženie cenovej ponuky

v rámci prieskumu trhu na predmet zákazky, ktorým je "ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BYTOV OcÚ ZATEPLENÍM OBVODOVÉHO PLÁŠŤA BUDOVY."

PROJEKT MIKROREGIÓNU STREHOVSKEJ DOLINY

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Výzva na predloženie cenovej ponuky

"Dodanie stavebných prác - Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová"

Zrušenie verejného obstarávania

Zrušenie verejného obstarávania na predmet zákazky: „Dodanie stavebných prác – Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová"

webygroup
ÚvodÚvodná stránka