Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ s MŠVytlačiť
 

                                                                                         

Obec Dolná Strehová

v zastúpení jej  starostom Ing. Dušanom Mališom

 

 oznamuje,

 že v súlade so zákonom č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zápis detí do 1. ročníka základnej školy  pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční 

v budove Základnej školy s materskou školou, Imre Madácha 3, 991 02 Dolná Strehová, ktorej zriaďovateľom je  Obec Dolná Strehová,

 

v piatok   13. apríla  2018 v čase od 8.00 hod. do 17.00 hod.

 

            Zapísané môže byť dieťa, ktoré k 31. 8. 2018 dovŕši vek 6 rokov ( dieťa s dátumom narodenia od 01. 09. 2011 do 31. 08. 2012) a školskú spôsobilosť, ako aj dieťa, ktorému bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok. Zákonným zástupcom detí, ktorí uvažujú o predčasnom zaškolení, t.j. o nástupe svojho dieťaťa na povinnú školskú dochádzku pred dovŕšením šiesteho roku, poskytne  škola  informácie o úradnom postupe. 

Na zápise rodičia musia predložiť:

- rodný list dieťaťa a osobné údaje jeho zákonných zástupcov (občiansky preukaz),

- podľa potreby i doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa.

        O prijatí dieťaťa do základnej školy rozhoduje riaditeľ školy po zápise podľa zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 Bližšie informácie podá zákonnému zástupcovi riaditeľstvo základnej školy.

 Priestupku sa dopustí zákonný zástupca dieťaťa, najmä ak dieťa neprihlási na povinnú školskú dochádzku podľa § 37 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

                                                                             ............................................................

                                                                                                Ing. Dušan Mališ

                                                                                                   starosta obce


 

Zverejnené 13.3.2018 -webmaster-


 

OZNAM

Oznam pre splnomocnencov politických strán a hnutí a nezávislým kandidátom pre voľby na starostu obce a poslancov Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej pre voľby 10.11.2018

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu r

Názov projektu : Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v Obci Dolná Strehová

Komunálne voľby

Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej komisie

Obec Dolná Strehová, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vyhlasuje Výzvu na predloženie cenovej ponuk

Podmienky predloženia cenovej ponuky, kritériá hodnotenia ponúk, dôležité termíny a ostatné podmienky verejného obstarávania nájdete v priloženom dokumente Výzvy. Súčasťou Výzvy sú i Prílohy č. 1 a č. 2 - Návrh na plnenie kritérií a Zadanie výkaz výmer, ktoré po vyplnení budú súčasťou dokumentácie cenovej ponuky. Lehota na predloženie cenových ponúk uplynie 18. septembra 2018 o 12:00 hodine. Miestom predloženia cenových ponúk je Obecný úrad Dolná Strehová, Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová

Výzva na predloženie cenovej ponuky

v rámci prieskumu trhu na predmet zákazky, ktorým je "VÝMENA OKENNÝCH A DVEROVÝCH VÝPLNÍ BYTOV OcÚ

PROJEKT MIKROREGIÓNU STREHOVSKEJ DOLINY

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Výzva na predloženie cenovej ponuky

v rámci prieskumu trhu na predmet zákazky, ktorým je "ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BYTOV OcÚ ZATEPLENÍM OBVODOVÉHO PLÁŠŤA BUDOVY."

Výzva na predloženie cenovej ponuky

"Dodanie stavebných prác - Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová"

Zrušenie verejného obstarávania

Zrušenie verejného obstarávania na predmet zákazky: „Dodanie stavebných prác – Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová"

webygroup
ÚvodÚvodná stránka