Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Výzva na predkladanie ponúkVytlačiť
 

                             Obec Dolná Strehová  Hlavná 52/75,  991 02 Dolná Strehová

......................................................................................................................................................…….

        

                                          Výzva na predkladanie  ponúk

 

         Obec Dolná Strehová v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou, vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk na zákazku :

 

              „ Rekonštrukcia povrchu miestnej komunikácii v obci Dolná Strehová “ 

 

   

    Predmet zákazky:  Oprava povrchu miestnej komunikácii v Dolnej Strehovej miestna

                                     časť Dolný Bukovec technológiou penetračným makadamom v

                                     90 mm z kameniva fr. 32/64 mm, 8/11 mm a 4/8 mm s trojitým

                                     prieliatím cestným asfaltom.

  

 

    Rozsah prác:       Úprava povrchu (zarovnanie) komunikácii pred samotnou povrchovou

                                úpravou. Opravu vykonať na ploche 4500 m2 vrátane vybudovanie 4 ks

                                priepustov dažďovej vody Pred zaslaním ponuky  je nutné obhliadka

                                staveniska.

                                 

    Miesto určenia:   Dolná Strehová – Dolný Bukovec

 

    Termín predkladania ponúk:  27.03.2018 do 14.00 hod.

 

    Adresa predkladania ponúk: Obec Dolná Strehová Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová,

                                                  starosta@dolnastrehova.sk,

                                                  osobne v podateľni Obce Dolná Strehová

    Kontaktná osoba : Ing. Dušan Mališ – starosta obce (0918 392 618)

 

    Predpokladaná hodnota zákazky: 60.000,-  EUR vrátane DPH

 

 

     V Dolnej Strehovej dňa 7.03.2018

 

 

 

                                                                               …......................................

                                                                                      Ing. Dušan Mališ

                                                                             Starosta obce Dolná Strehová

   

 

     Vyvesené dňa :

  

     Zvesené dňa :

    


 

Zverejnené 7.3.2018 -webmaster-


 

OZNAM

Oznam pre splnomocnencov politických strán a hnutí a nezávislým kandidátom pre voľby na starostu obce a poslancov Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej pre voľby 10.11.2018

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu r

Názov projektu : Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v Obci Dolná Strehová

Komunálne voľby

Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej komisie

Obec Dolná Strehová, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vyhlasuje Výzvu na predloženie cenovej ponuk

Podmienky predloženia cenovej ponuky, kritériá hodnotenia ponúk, dôležité termíny a ostatné podmienky verejného obstarávania nájdete v priloženom dokumente Výzvy. Súčasťou Výzvy sú i Prílohy č. 1 a č. 2 - Návrh na plnenie kritérií a Zadanie výkaz výmer, ktoré po vyplnení budú súčasťou dokumentácie cenovej ponuky. Lehota na predloženie cenových ponúk uplynie 18. septembra 2018 o 12:00 hodine. Miestom predloženia cenových ponúk je Obecný úrad Dolná Strehová, Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová

Výzva na predloženie cenovej ponuky

v rámci prieskumu trhu na predmet zákazky, ktorým je "VÝMENA OKENNÝCH A DVEROVÝCH VÝPLNÍ BYTOV OcÚ

PROJEKT MIKROREGIÓNU STREHOVSKEJ DOLINY

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Výzva na predloženie cenovej ponuky

v rámci prieskumu trhu na predmet zákazky, ktorým je "ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BYTOV OcÚ ZATEPLENÍM OBVODOVÉHO PLÁŠŤA BUDOVY."

Výzva na predloženie cenovej ponuky

"Dodanie stavebných prác - Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová"

Zrušenie verejného obstarávania

Zrušenie verejného obstarávania na predmet zákazky: „Dodanie stavebných prác – Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová"

webygroup
ÚvodÚvodná stránka