Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Výberové konanieVytlačiť
 

Obec Dolná Strehová, Hlavná 52, 991 02 Dolná Strehová,

v zastúpení jej starostom Ing. Dušanom Mališom

ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Dolná Strehová

 

podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

 

VÝBEROVÉ KONANIE

 

na obsadenie funkcie

riaditeľa  Základnej školy s materskou školou Dolná Strehová,

Imre Madácha 3, 991 02 Dolná Strehová

 

 

Požadované kvalifikačné predpoklady uchádzačov:

 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,

 vykonanie prvej atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,

 znalosť príslušnej legislatívy,

 bezúhonnosť,

 zdravotná spôsobilosť.

 

Iné požiadavky:

 ovládanie štátneho jazyka,

 práca s PC (Windows, Word, Excel, Internet a iné),

 komunikačné, riadiace a organizačné schopnosti,

 flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť,

 praktické skúsenosti s prípravou a realizáciou projektov,

 osobnostné a morálne predpoklady.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 prihláška - písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

 overené kópie dokladov o vzdelaní,

 overený doklad o absolvovaní prvej atestácie alebo jej náhrady,

 profesijný životopis,

 doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace),

 doklad o potvrdení dĺžky pedagogickej činnosti,

 návrh koncepcie rozvoja základnej školy,

 lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti na výkon funkcie vedúceho pedagogického zamestnanca,

 písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov podľa § 11 zákona č. 122/2013     Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

Prihlášku a ďalšie požadované doklady je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie - riaditeľ ZŠ s MŠ – NEOTVÁRAŤ“ osobne alebo zašlite poštou najneskôr do  20. februára 2018  do 14:00 hod., na adresu: Obec Dolná Strehová, Obecný úrad, Hlavná 52, 991 02 Dolná Strehová.

 

Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámený prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady, najneskôr 7 dní pred jeho uskutočnením.

 

 

 

 

V Dolnej Strehovej  dňa 29. 01. 2018

 

 

 

 

 

 

                                                                                               …………………………..

                                                                                                            starosta obce

 


 

Zverejnené 29.1.2018 -webmaster-
Aktualizované: 20.2.2018 -webmaster-


 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu r

Názov projektu : Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v Obci Dolná Strehová

Výzva na predloženie cenovej ponuky

v rámci prieskumu trhu na predmet zákazky, ktorým je "VÝMENA OKENNÝCH A DVEROVÝCH VÝPLNÍ BYTOV OcÚ

Výzva na predloženie cenovej ponuky

v rámci prieskumu trhu na predmet zákazky, ktorým je "ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BYTOV OcÚ ZATEPLENÍM OBVODOVÉHO PLÁŠŤA BUDOVY."

PROJEKT MIKROREGIÓNU STREHOVSKEJ DOLINY

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Výzva na predloženie cenovej ponuky

"Dodanie stavebných prác - Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová"

Zrušenie verejného obstarávania

Zrušenie verejného obstarávania na predmet zákazky: „Dodanie stavebných prác – Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová"

webygroup
ÚvodÚvodná stránka