Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamy

Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky

Podlimitná zákazka podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Súťažné podklady - stavebné práce Zvyšovanie energetickej účinnosti polyfunkčnej budovy obecného úradu Vytlačiť
 


 

Zverejnené 2.5.2017 -webmaster-


 

Úradná tabuľa

Oznámenie o konaní volieb do samosprávnych krajovVytlačiť
 

OZNÁMENIE O KONANÍ VOLIEB DO SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím č. 166/2017 Z.z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil:

 

 1. Deň ich konania na  sobotu 4. novembra 2017.

 

 1. Lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov zastupiteľstiev samosprávnych krajov a počtu poslancov zastupiteľstiev v nich a na určenie sídiel obvodných volebných komisií do 11. augusta 2017.

 

 1. Lehotu na uzatvorenie volebných okrskov a na určenie volebných miestností do 5. septembra 2017.

 

 1. Lehotu na utvorenie volebných komisií samosprávnych krajov do 5. septembra 2017 a lehotu na prvé zasadnutie do 11. septembra 2017.

 

 1. Lehotu na utvorenie obvodných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 5. októbra 2017 a lehotu na ich prvé zasadnutie do 10. októbra 2017.

 

 

 

 

Obec

adresa

Elektronická adresa

Dolná Strehová

Hlavná 52/75

99102  Dolná Strehová

obec@dolnastrehova.sk

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Dolná Strehová:

 


 

Zverejnené 22.8.2017 -webmaster- Vyprší o 45 dní.


 

Plán práce hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2017Vytlačiť
 


 

Zverejnené 4.8.2017 -webmaster-


 

OBEC DOLNÁ STREHOVÁ Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Dolná Strehová Vytlačiť
 

 

OBEC DOLNÁ STREHOVÁ

NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017

o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov

 na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

na území obce Dolná Strehová

 

       Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej v súlade s ustanoveniami § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 16 zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len „nariadenie“).

 

Článok 1

Úvodné ustanovenie

 

Účelom tohto nariadenia je vyhradiť miesta a ustanoviť podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí na území obce Dolná Strehová.

 

Článok 2

Vymedzenie miesta na umiestňovanie volebných plagátov

 

 1. Na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane sa vymedzujú tieto miesta na verejných priestranstvách:
 • tabuľa drevenej konštrukcie umiestnená na priečelí budovy kultúrno – spoločenského strediska
 • tabule drevenej konštrukcie umiestnené na priestranstvách na osadách Dúbrava, Horný Bukovec, Dolný Bukovec a Prieloh.

 

 1. Obec vyhradí pre umiestnenie volebných plagátov /vylepenie/ rovnakú plochu podľa počtu zaregistrovaných kandidujúcich subjektov.

 

 1. Umiestňovanie volebných plagátov na iných  miestach verejných priestranstiev, budovách a zariadeniach obce Dolná Strehová je zakázané.

 

 

Článok 3

Podmienky umiestnenia volebných plagátov

 

 1. Plochy vymedzené v čl. 2 ods. 1 tohto nariadenia na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane sa kandidujúcim subjektom poskytujú bezplatne.

 

 1. Umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane si zabezpečuje kandidujúci subjekt na vlastné náklady.

 

 1. Po skončení volebnej kampane, t.j. 48 hodín pred začiatkom volieb, sú kandidujúce subjekty povinné odstrániť svoje volebné plagáty z vyhradenej plochy.
 2. V prípade, že kandidujúce subjekty nebudú postupovať spôsobom uvedeným v ods. 3 tohto článku, odstránenie volebných plagátov zabezpečí obec na náklady príslušného kandidujúceho subjektu.
 3. Zodpovednosť za obsah volebných plagátov majú jednotlivé kandidujúce subjekty.

 

Článok 4

Kontrola dodržiavania nariadenia

 

Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú:

 1. Starosta obce
 2. Kontrolór/ka/ obce.

 

Článok 5

Priestupky a sankcie

 

 1. Porušenie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou môže byť kvalifikované podľa § 47 ods. 1 písm. d) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ako priestupok proti verejnému poriadku a sankcionované podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov do výšky  33 €.
 2. Porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom môže byť kvalifikované podľa § 27b ods. 1 písmeno a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako správny delikt a sankcionované podľa § 27b ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov do výšky 6638 €.

 

Článok  6

Záverečné ustanovenia

 

 1. Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Dolnej Strehovej dňa  11.08.2017 Uznesením č. ............
 2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli po jeho schválení.

 

V Dolnej Strehovej 11.08.2017

 

                                                                                             Ing. Dušan Mališ

                                                                                                starosta obce

 

 

Vyvesené dňa:20.07.2017

Zvesené dňa:11.08.2017


 

Zverejnené 7.9.2017 -webmaster-


 

Voľby do VUCVytlačiť
 


 

Zverejnené 29.6.2017 -webmaster-


 

Oznámenie o voľbách do VUC 2017Vytlačiť
 


 

Zverejnené 29.6.2017 -webmaster-


 

Návrh plánu práce kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na rok 2017Vytlačiť
 


 

Zverejnené 2.6.2017 -webmaster-


 

Záväzná objednávkaVytlačiť
 


 

Zverejnené 15.5.2017 -webmaster-


 

Návrh zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dolná StrehováVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Zásady.docx Zásady.docx (25.5 kB)

 

Zverejnené 12.5.2017 -webmaster-


 

Návrh : Smernica č. 1/2017 obce Dolná Strehová o evidencii a včasnom uplatňovaní a vymáhaní pohľadávokVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Smernica12017.doc Smernica12017.doc (47 kB)

 

Zverejnené 12.5.2017 -webmaster-


 

Návrh na zmenu rozpočtu - príjmová časťVytlačiť
 


 

Zverejnené 9.5.2017 -webmaster-


 

Návrh na zmenu rozpočtu - výdavkyVytlačiť
 


 

Zverejnené 9.5.2017 -webmaster-


 

Záverečný účet Obce Dolná Strehová a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Vytlačiť
 


 

Zverejnené 16.3.2017 -webmaster-


 

Harmonogram vývozov triedených odpadov pre obec Dolná Strehová pre rok 2017Vytlačiť
 


 

Zverejnené 28.12.2016 -webmaster-


 

Ako správne triediťVytlačiť
 


 

Zverejnené 10.8.2016 -webmaster-
Aktualizované: 23.3.2017 -webmaster-


 

Rozpočet na rok 2017 príjemVytlačiť
 


 

Zverejnené 28.12.2016 -webmaster-


 

Rozpočet 2017 výdajVytlačiť
 


 

Zverejnené 28.12.2016 -webmaster-


 

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast - Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Dolná StrehováVytlačiť
 


 

Zverejnené 25.1.2016 -webmaster-
Aktualizované: 22.12.2016 -webmaster-


 

Návrh rozpočtu na rok 2017 - VÝDAJVytlačiť
 


 

Zverejnené 28.11.2016 -webmaster-
Aktualizované: 9.12.2016 -webmaster-


 

Návrh rozpočtu na rok 2017 - PRÍJEMVytlačiť
 


 

Zverejnené 28.11.2016 -webmaster-
Aktualizované: 9.12.2016 -webmaster-


 

Návrh rozpočtu na roky 2017-2019Vytlačiť
 


 

Zverejnené 9.12.2016 -webmaster-


 

Rozpočtové opatrenie č. 4Vytlačiť
 


 

Zverejnené 28.11.2016 -webmaster-


 

Rozpočtové opatrenie č. 5Vytlačiť
 


 

Zverejnené 9.12.2016 -webmaster-


 

Plán práce hlavnej kontrolórky obce na rok 2017 - NÁVRHVytlačiť
 


 

Zverejnené 28.11.2016 -webmaster-


 

Výročná správa a konsolidovaná výročná správa Obce Dolná StrehováVytlačiť
 


 

Zverejnené 4.10.2016 -webmaster-


 

Zmluva o poskytovaní auditorských služiebVytlačiť
 


 

Zverejnené 30.8.2016 -webmaster-


 

Záverečný účet obce Dolná Strehová za rok 2015Vytlačiť
 

Záverečný účet obce Dolná Strehová za rok 2015 Záverečný účet obce za rok 2015.pdf Záverečný účet obce za rok 2015.pdf (642.6 kB)

 

Zverejnené 7.4.2016 -webmaster-


 

Aktuálne oznamy

NiSSR hodnotenie zamerané na obce a mestáVytlačiť
 

Benchmarking vybraných ukazovateľov nissr3.pdf nissr3.pdf (764.2 kB)

 

Zverejnené 15.2.2017 -webmaster-


 

Centrum právnej pomoci pre občanov - ponuka služiebVytlačiť
 


 

Zverejnené 7.10.2016 -webmaster-


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka