Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamy

Úradná tabuľa

Pozvánka na 34. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, ktoré sa uskutoční dňa 16. augusta 2018 (štvrtok) o 16,00 hod. v zasadačke obecného úraduVytlačiť
 

Starosta obce Dolná Strehová

                                                                                                V Dolnej Strehovej 13.08.2018

P o z v á n k a

v súlade s ustanovením §13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

 

34. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej

ktoré sa uskutoční dňa

 16. augusta 2018 (štvrtok) o 16,00 hod. v zasadačke obecného úradu

 

Návrh programu zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia (voľby návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice, schválenie programu rokovania) - starosta obce
 2. Kontrola plnenia uznesení OZ

Predkladá: hlavná kontrolórka obce

 1. Určenie počtu poslancov OZ a určenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorí sa v nich volia  na funkčné obdobie 2018 – 2022

Predkladá: prednostka OcÚ

 1. Určenie úväzku starostu obce na funkčné obdobie 2018 – 2022

Predkladá: prednostka OcÚ

 1. Výročná správa a konsolidovaná výročná správa za rok 2017 

Predkladá: účtovníčka obce

 1. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2018

Predkladá: hlavná kontrolórka obce

 1. Žiadosti:

a/ Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – Jana Matúšková, Za Humnami 229/1

b/ Žiadosť o finančnú a materiálnu pomoc – MO MS D. Strehová

 1. Interpelácie poslancov na starostu obce, členov obecnej rady a riaditeľov organizácií zriadených obcou
 2. Rôzne
 3. Rekapitulácia uznesení z 34. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva

Predkladá: predseda návrhovej komisie

 1. Záver – starosta obce

 

                                                                                                     Ing. Dušan Mališ

                                                                                                       starosta obce

    Pozvánka

 • doručuje sa poslancom obecného zastupiteľstva
 • zverejnená na úradnej tabuli 13.8.2018

 

Poznámka: Výročná správa a konsolidovaná výročná správa za rok 2017 je zverejnená na webovej stránke obce


 

Zverejnené 14.8.2018 -webmaster-


 

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dolná Strehová za obdobie 1-6/2018Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie sprava-za2018DS.pdf sprava-za2018DS.pdf (300 kB)

 

Zverejnené 1.8.2018 -webmaster-


 

Projekty

Názov projektu : Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v Obci Dolná StrehováVytlačiť
 NÁZOV PROJEKTU:

 

Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová

 

 

  
            
                              
ODKAZ NA FOND 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje".


"Investícia do vašej budúcnosti"

MIESTO REALIZÁCIE:   Obec Dolná Strehová
 

CELKOVÉ NÁKLADY:  173 929,03 EUR
 

VÝŠKA NFP:  165 232,58 EUR

OPERAČNÝ PROGRAM:   Ľudské zdroje, Prioritná os 6  -Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, Špecifický cieľ 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom  k zlepšeným podmienkam bývania


POSKYTOVATEĽ : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
 

PRIJÍMATEĽ:   Obec Dolná Strehová
 

SÍDLO PRIJÍMATEĽA:  Obec Dolná Strehová,  Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová    

CIEĽ PROJEKTU:
 

Globálnym cieľom projektu je podporiť rozvoj ľudských zdrojov, ich celoživotného učenia a plnohodnotného začlenenia sa na trh práce a zlepšenie ich sociálnej situácie v obci Dolná Strehová v Banskobystrickom kraji. Ide predovšetkým o podporu sociálnej inklúzie a pozitívnych zmien v komunitách s dôrazom na MRK, prostredníctvom rastu počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania. Globálny cieľ bude naplnený špecifickým cieľom projektu, ktorý môžeme zadefinovať prostredníctvom aktivít projektu ako dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v tejto obci vybudovaním  zberného dvoru a stojík na umiestnenie zberných nádob a obstaranie techniky.OPIS PROJEKTU:

 

Predmetom  stavebných prác je vybudovanie areálu  zberného dvora  a troch zberných miest  - stojísk na umiestnenie zberných nádob a nákup techniky  na podporu triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci.

Zefektívnenie  systému triedeného zberu a odvozu odpadu  pozostáva z vymedzenia časti obecného areálu so spevnenou plochou na dobudovania oceľového prístrešku a troch zberných miest  - t.j. stojísk v obci.  Vymedzený priestor bude  úzko spätý so zbernými miestami, čím tvorí celok určený k nakladaniu s komunálnym  odpadom v obci. Záujmové územie sa nachádza v okrese Veľký Krtíš, v katastri obce Dolná Strehová, v rámci zastavaného územia obce, resp. v blízkosti jeho hranice. Vyčlenená časť areálu na prevádzku zberného dvoru sa nachádza na parcelách číslo CKN 582/3,4,5.  Uvedené pozemky sú vo vlastníctve obce.  Zberný dvor bude umiestnený  vo viacúčelovom areáli obce, s obsahom jestvujúceho komplexu použiteľných budov, ktorý je v súčasnosti  využívaný rôzne činnosti ako aj na parkovanie obecnej techniky.   Prevádzka zariadenia bude zabezpečená prevádzkovým poriadkom, ktorý si zabezpečí budúci prevádzkovateľ diela a ktorý bude odsúhlasený príslušným úradom. Prevádzka zariadenia bude zabezpečená obcou Dolná Strehová.  Prístup do areálu zberného dvora aj k jednotlivým zberným miestam - stojiskám je bezbariérový.

Súčasťou projektu je aj strojné vybavenie zberného dvora a nákup kontajnerov a zberných nádob.

Strojné vybavenie zberného dvora: :  traktor -1ks, čelný nakladač  - 1 ks, traktorový príves- 1ks, štiepkovač  -  1 ks, mulčovač  -1ks, Ramenový nakladač kontajnerov  - 1 ks

Kontajnery a zberné nádoby: 2x kontajner na biologický odpad, 2x kontajner na velkoobjemový odpad, 3x drobný stavebný odpad  t.j 7 ks veľkokapacitných  zberných nádob – kontajnerov a  9 ks zberných nádob - plastových kontajnerov  1100 l

                                                                                                                                           
AKTIVITY PROJEKTU:


Hlavná aktivita projektu: Vybudovanie, resp. dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu

021- Stavby -  výdavky na stavebné práce

022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí - veľkokapacitné zberné nádoby + zberné nádoby 1100 l

023 - Dopravné prostriedky - nákup techniky - traktor + prípojné zariadenia


Podporné aktivity:

518 - Ostatné služby - Výdavky na informačný plagát - zabezpečenie publicity a informovanosti

 

VÝSTUPY PROJEKTU:

Hlavnou prioritou je zlepšenie podmienok bývania rómskych domácností prostredníctvom dobudovania systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová. Zefektívnením systému odpadového hospodárstva v obci sa tak zlepší hygienická situácia a zvýšia sa životné podmienky v MRK a dosiahne sa tak vyššia kvalita bývania pre obyvateľov segregovaných a separovaných rómskych komunít a vytvoria sa podmienky pre plnohodnotnú participáciu v spoločnosti a uplatnenie sa na trhu práce, čím je zabezpečený súlad projektu s princípmi desegregácie, degetonizácie a destigmatizácie.

Merateľné ukazovatele projektu:

 • Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania stojísk - 95
 • Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania zberného dvora - 95
 • Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach -2

Hlavné prínosy pre obyvateľov segregovaných rómskych komunít prostredníctvom realizácie aktivít projektu:

 • zvýšenie kvality života príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít, zvýšenie kvality bývania rómskych rodín v obci, zlepšenie hygieny v rómskych rodinách
 • zavedenie informačných a osvetových aktivít v oblasti odpadového hospodárstva
 • zintenzívnenie a skvalitnenie  zberu  a triedenia komunálneho odpadu v obci, zamedzenie zvyšovania nákladov obce na odpadové hospodárstvo a poplatkov za odpady pre obyvateľov MRK.

ZAČIATOK REALIZÁCIE:   08/2018
UKONČENIE REALIZÁCIE:   02/2020
 

TYP PROJEKTU:   Investičný, dopytovo-orientovaný projekt
 

Súbor na stiahnutie egov.png egov.png (74.2 kB)
Súbor na stiahnutie minv.jpg minv.jpg (4.5 kB)
Súbor na stiahnutie OPĽZ.png OPĽZ.png (22 kB)

 

Zverejnené 15.8.2018 -webmaster-


 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuVytlačiť
 


 

Zverejnené 8.8.2018 -webmaster-


 

PROJEKT Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov Mikroregiónu obcí strehovskej dolinyVytlačiť
 


 

Zverejnené 2.8.2018 -webmaster-


 

Dokumenty obce

Uzemný plán obce Dolná Strehová - Zmeny a doplnky č.2Vytlačiť
 


 

Zverejnené 16.11.2017 -webmaster-
Aktualizované: 1.12.2017 -webmaster-


 

Záverečný účet Obce Dolná Strehová a rozpočtové hospodárenie za rok 2017Vytlačiť
 


 

Zverejnené 17.4.2018 -webmaster-


 

Výročná správa Konsolidovaná výročná správa Obce Dolná Strehová za rok 2017Vytlačiť
 


 

Zverejnené 1.8.2018 -webmaster-


 

Voľby do orgánov miestnej samosprávy 2018

Informácie pre voličaVytlačiť
 


 

Zverejnené 10.7.2018 -webmaster-


 

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcíVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie KV2018.pdf KV2018.pdf (143.8 kB)

 

Zverejnené 10.7.2018 -webmaster-


 

Verejné súťaže a výberové konania

Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu na predmet zákazky, ktorým je VÝMENA OKENNÝCH A DVEROVÝCH VÝPLNÍ BYTOV OcÚVytlačiť
 


 

Zverejnené 1.8.2018 -webmaster-


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu na predmet zákazky, ktorým je ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BYTOV OcÚ ZATEPLENÍM OBVODOVÉHO PLÁŠŤA BUDOVY.Vytlačiť
 


 

Zverejnené 1.8.2018 -webmaster-


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky Dodanie stavebných prác - Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná StrehováVytlačiť
 


 

Zverejnené 26.7.2018 -webmaster-
Aktualizované: 10.8.2018 -webmaster-


 

Zrušenie verejného obstarávania na predmet zákazky: „Dodanie stavebných prác – Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová Vytlačiť
 


 

Zverejnené 10.8.2018 -webmaster-


 

Kultúrne oznamy

Madáčovské dni 2018Vytlačiť
 


 

Zverejnené 13.8.2018 -webmaster-


 

Aktuálne oznamy

Kalendár zberu odpadov na rok 2018Vytlačiť
 


 

Zverejnené 3.1.2018 -webmaster-


 

Agorateka SlovankiaVytlačiť
 


 

Zverejnené 14.8.2018 -webmaster-


 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu r

Názov projektu : Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v Obci Dolná Strehová

Výzva na predloženie cenovej ponuky

v rámci prieskumu trhu na predmet zákazky, ktorým je "VÝMENA OKENNÝCH A DVEROVÝCH VÝPLNÍ BYTOV OcÚ

Výzva na predloženie cenovej ponuky

v rámci prieskumu trhu na predmet zákazky, ktorým je "ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BYTOV OcÚ ZATEPLENÍM OBVODOVÉHO PLÁŠŤA BUDOVY."

PROJEKT MIKROREGIÓNU STREHOVSKEJ DOLINY

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Výzva na predloženie cenovej ponuky

"Dodanie stavebných prác - Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová"

Zrušenie verejného obstarávania

Zrušenie verejného obstarávania na predmet zákazky: „Dodanie stavebných prác – Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová"

webygroup
ÚvodÚvodná stránka