Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obecný úrad

Prednostka Obecného úradu
Ing. Anna Bystrianska

Prednosta OcÚ riadi a zodpovedá za činnosť OcÚ a plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením jeho činnosti. Prednostu vymenúva a odvoláva starosta obce. Za svoju činnosť zodpovedá starostovi obce. Prednosta je oprávnený vykonávať činnosti štatutárneho orgánu na základe písomného poverenia starostom obce v zmysle zákona o obecnom zriadení.
V zmysle Štatútu Obce Dolná Strehová vedie a organizuje prácu obecného úradu, zabezpečuje hospodársky a správny chod obecného úradu,  zúčastňuje sa na zasadnutí obecnej rady a obecného zastupiteľstva s hlasom poradným. Prednosta obecného úradu  plní ďalšie úlohy, ktoré mu uloží starosta.


 

Hlavná účtovníčka obce
Eva Kalamárová

Stavebný úrad
Ján Greguš

Matričný úrad, Evidencia obyvateľstva, Miestne dane a poplatky, Sociálne veci, Kultúra
Mgr. Oľga Uhliarová

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu r

Názov projektu : Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v Obci Dolná Strehová

Výzva na predloženie cenovej ponuky

v rámci prieskumu trhu na predmet zákazky, ktorým je "VÝMENA OKENNÝCH A DVEROVÝCH VÝPLNÍ BYTOV OcÚ

Výzva na predloženie cenovej ponuky

v rámci prieskumu trhu na predmet zákazky, ktorým je "ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BYTOV OcÚ ZATEPLENÍM OBVODOVÉHO PLÁŠŤA BUDOVY."

PROJEKT MIKROREGIÓNU STREHOVSKEJ DOLINY

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Výzva na predloženie cenovej ponuky

"Dodanie stavebných prác - Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová"

Zrušenie verejného obstarávania

Zrušenie verejného obstarávania na predmet zákazky: „Dodanie stavebných prác – Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová"

webygroup
ÚvodÚvodná stránka