Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Ako vybaviť

POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ PODĽA ZÁKONA O SLOBODE INFORMÁCIÍ


Podávanie a vybavovanie žiadostí o poskytnutie informácií sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“).
Žiadosti sa prijímajú:
osobne a telefonicky – Obec Dolná Strehová, Hlavná 52, 991 02  Dolná Strehová; 047/4897169
písomne – Obec Dolná Strehová, Hlavná  52, 991 02  Dolná Strehová
faxom – 047/4897169
elektronickou poštou – obec@dolnastrehova.sk
iným technicky vykonateľným spôsobom


Žiadosť musí obsahovať, v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z, nasledovné:
určenie povinnej osobe (resp. komu je žiadosť určená)
meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa pobytu alebo sídlo žiadateľa ktorých informácií sa žiadosť týka
aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.


Neúplná žiadosť znásobuje administratívu, pretože žiadateľa musí obec Dolná Strehová vyzvať na jej doplnenie. Ak na výzvu žiadateľ údaje nedoplní, žiadosť sa odloží bez odpovede.
Ak obec Dolná Strehová nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím. Postúpenie žiadosti bezodkladne oznámi žiadateľovi.V prípade, že predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, obec Dolná Strehová môže bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich dní od podania žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie.
Žiadosť o sprístupnenie informácií vybaví obec Dolná Strehová bez zbytočného odkladu najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme,ak zákon neustanovuje inak. Zo závažných dôvodov môže obec Dolná Strehová predĺžiť lehotu, najviac však o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme. Ak obec Dolná Strehová poskytne žiadateľovi požadované informácie v stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takému rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.
Ak obec Dolná Strehová žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v lehote 8 pracovných dní písomné rozhodnutie. Písomné rozhodnutie zašle obec Dolná Strehová žiadateľovi doporučene do vlastných rúk.
Obec Dolná Strehová nie je povinná na základe žiadosti o sprístupnenie informácií vytvárať prehľady informácií, tabuľky alebo databázy, ktoré v momente podania žiadosti o informácie nemá k dispozícii, a tiež nie je povinná usporadúvať dostupné informácie podľa kritérií stanovených žiadateľom v žiadosti o informácie, pokiaľ ich v momente podania žiadosti podľa takýchto kritérií sama neeviduje.
Obec Dolná Strehová neposkytuje na základe žiadosti o sprístupnenie informácií právne rady, nespracováva analýzy, referáty ani neposkytuje právne stanoviská. V prípade žiadosti o sprístupnenie informácií, z obsahu ktorej vyplýva, že žiadateľ žiada o poskytnutie právnej rady (prípadne stanoviska alebo analýzy), vydá obec Dolná Strehová rozhodnutie o nesprístupnení informácie z dôvodu, že ide o informáciu nad rámec § 3 zákona o slobode informácií.
Proti rozhodnutiu obce Dolná Strehová o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona č. 211/2000 Z. z.. Odvolanie sa podáva obec Dolná Strehová, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. O odvolaní proti rozhodnutiu obce Dolná Strehová , rozhoduje nadriadený orgán.
Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania obce Dolná Strehová . Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia. 


 
Matričný úrad
 Narodenie.docx (16.6 kB) Narodenie.docx (16.6 kB)

 
 Úmrtie.docx (16.5 kB) Úmrtie.docx (16.5 kB)

 
Osobitná matrika - narodenie

 
 zapis_umrtie.rtf (39.8 kB) zapis_umrtie.rtf (39.8 kB)

 
 Opätovné.doc (16 kB) Opätovné.doc (16 kB)

 

 
 Oznámenie(3).doc (13.5 kB) Oznámenie(3).doc (13.5 kB)

 

Žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu - tlačivo


SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV OBCE DOLNÁ STREHOVÁ
PODĽA ZÁKONA Č. 145/1995 Z. Z.
O SPRÁVNYCH POPLATKOCH V PLATNOM ZNENÍ

Čl. 1.

Predmet poplatkov

Predmetom poplatkov sú úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú uvedené v sadzobníku správnych poplatkov (ďalej len "sadzobník").

Vznik poplatkovej povinnosti, splatnosť poplatkov a následky nezaplatenia poplatku

Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak. Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie.
Ak poplatky splatné podľa bodu 1. nebudú zaplatené, správny orgán úkon nevykoná a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať.

Čl. 2.

Poplatník

(1) Poplatníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na úkon alebo konanie, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Ak je poplatníkov niekoľko, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne.

Čl. 3

Oslobodenie od poplatkov

(1) Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické osoby a fyzické osoby:

a) štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie, s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka správnych poplatkov, ak tento zákon neustanovuje inak,
b) Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky, s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka správnych poplatkov, ak tento zákon neustanovuje inak,
c) diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.

(2) Od poplatkov sú okrem osôb uvedených v odseku 1 oslobodené aj súdy, prokuratúra, notári pri výkone činnosti súdneho komisára podľa osobitného predpisu, 1a) exekútori pri výkone exekúcie podľa osobitného predpisu1b), Slovenský Červený kríž pri plnení úloh podľa osobitného predpisu1c) a právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu na účely preverenia údajov poskytnutých osobami, ktoré boli zaradené do programu poskytovania pomoci štátu občanom, ktorí stratili schopnosť splácať úver na bývanie v dôsledku hospodárskej krízy.

(3) Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov
a) o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia (zabezpečenia), štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci,
b) o priestupkoch,
c) o slobodnom prístupe k informáciám.

(4) Od poplatkov sú oslobodené úkony a konania vykonané a uskutočnené v dôsledku živelnej pohromy.

(5) Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony, o ktorých tak určuje medzinárodná zmluva alebo medzinárodná dohoda, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Čl. 4

Vznik poplatkovej povinnosti a splatnosť poplatkov


(1) Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak. Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie.

(2) Poplatky určené v sadzobníku percentuálnou sadzbou sa platia pred vykonaním úkonu na základe písomnej výzvy, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak, a sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na ich zaplatenie, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak.

Čl. 5

Sadzobník aktuálny pre obec v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z.

Všeobecná správa

Položka 2
a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí, za každú aj začatú stranu ... 1,50 EUR
b) Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu
v slovenskom jazyku ... 1,50 EUR
v cudzom jazyku ... 3 EUR
c) Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom stave zasielané cudzím zastupiteľským úradom v Slovenskej republike ... 9,50 EUR

Oslobodenie
Od poplatkov podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.

Položka 3

Osvedčenie
a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis ... 1,50 EUR
Overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis registra trestov ... 4,50 EUR

Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na kúpnopredajných zmluvách medzi vlastníkmi a Slovenským pozemkovým fondom alebo správcom lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách.

Splnomocnenie
Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až o 100 %, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti.

Poznámka
Poplatok podľa 2. bodu sa vyberá podľa zákona č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov.

Položka 4
Žiadosť o vydanie potvrdenia, výpisu, odpisu a kópie z archívnych dokumentov uložených vo fondoch štátnych archívov, ak ide o
b) matriky, živnostenské registre a iné podobné registre ... 3 EUR
e) osvedčenie odpisu (fotokópie) dokumentov uvedených v písmenách a) až d), za každú stranu

v slovenskom jazyku ... 1,50 EUR
v cudzom jazyku ... 3 EUR

Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené štátne organizácie lesného hospodárstva.

Položka 8
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle) ... 3 EUR

Oslobodenie
Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné strediská), zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákona  a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku vo vzťahu k príjemcovi bez úhrady vynaložených nákladov.
 

Položka 9
Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania ... 16,50 EUR

Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri miestnom zisťovaní vo všeobecnom záujme, napr. pri živelných pohromách a nehodách alebo pri miestnom zisťovaní podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa miestne zisťovanie vykonáva na účely vydania rozhodnutia spoplatňovaného podľa položiek 59 až 62a, 160 a 161.
3. Za miestne zisťovanie z podnetu účastníka konania sa považuje aj zisťovanie, ktoré vykonal správny orgán na dožiadanie iného správneho orgánu vybavujúceho podanie účastníka konania.

Položka 15

Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie

fyzická osoba ... 9,50 EUR
právnická osoba ... 165,50 EUR

Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb,
právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.
------------------------------------------------------------------
11) § 72 až 88 zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

Vnútorná správa

Položka 16
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík ... 1,50 EUR

Položka 18
a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom 15) medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky ... 16,50 EUR
b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom 15) medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky ... 6,50 EUR
c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby ... 16,50 EUR
d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 15) ... 66 EUR
e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom 15) medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami ............33 EUR
f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom ... 66 EUR
g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami ... 165,50 EUR
h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 16) ... 199 EUR

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.

Poznámky

Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov.
Poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky.
Ak sa manželstvo uzaviera pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie príslušný matričný úrad, 15) ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva.
Ak sa vyberie poplatok podľa písmena h) tejto položky, poplatok podľa písmena f) alebo g) tejto položky sa nevyberie.
Poplatok podľa písmen a) a e) tejto položky vyberie matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva (delegujúci matričný úrad).
Poplatok podľa písmen b) až d) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky.

------------------------------------------------------------------
15) § 4 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Stavebná správa

Položka 59
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia, alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia alebo predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby

a) pre fyzické osoby ... 6,50 EUR
b) pre právnické osoby ... 16,50 EUR

Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

Poznámka
Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.

Položka 60
Žiadosť o stavebné povolenie
a) na stavby na bývanie

na stavbu rodinného domu 18) ... 33 EUR
na stavbu bytových domov 18) ... 66 EUR

b) na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy, záhradkárske chaty),

ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 .... 23 EUR
ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 .... 39,50 EUR

c) na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu a na zmeny týchto stavieb pred dokončením ... 23 EUR
d) na stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu rodinného domu, a na stavby slúžiace na podnikateľskú činnosť na pozemkoch rodinných domov, na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ... 16,50 EUR
e) na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami ... 23 EUR
f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením ... 16,50 EUR
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade

do 49 790,50 EUR ... 33 EUR
nad 49 790,50 EUR do 99 581,50 EUR vrátane ... 49,50 EUR
nad 99 581,50 EUR do 331 939 EUR vrátane ... 66 EUR
nad 331 939 EUR do 3 319 391,50 EUR vrátane ... 116 EUR
nad 3 319 391,50 EUR ...199 EUR

h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie ... 16,50 EUR
i) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska dopravných stavieb, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie ... 33 EUR

Oslobodenie

Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb na bývanie sú oslobodení občania s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S a preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.
Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

Poznámky
1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa iba jeden poplatok, a to v najvyššej sadzbe, ktorá je určená pre niektorý z objektov uvedených v stavebnom povolení.
2. Objekty hotelových a ubytovacích zariadení a objekty kolektívnej rekreácie sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne vojenské a iné stavebné úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
------------------------------------------------------------------
18) Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu v znení neskorších predpisov.

Položka 61
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby ... dvojnásobok sadzby určenej v položke 60

Položka 62
a) Žiadosť o povolenie

na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním o vydanie stavebného povolenia podľa položky 60 ... 16,50 EUR
na odstránenie stavby ... 6,50 EUR
informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, za každé jednotlivé zariadenie ... 49,50 EUR
terénnych úprav ... 6,50 EUR
na odstránenie objektu dopravnej stavby ... 16,50 EUR
terénnych úprav v ochrannom pásme dopravnej stavby ... 16,50 EUR

b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti ... 99,50 EUR
c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia ... 16,50 EUR

Oslobodenie

Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
Od poplatku podľa písmena a) tretieho bodu tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.

Položka 62a
a) Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu s rozpočtovým nákladom

do 49 790,50 EUR vrátane ... 16,50 EUR
nad 49 790,50 EUR do 99 581,50 EUR vrátane ...   23 EUR
nad 99 581,50 EUR do 331 939 EUR vrátane ...      33 EUR
nad 331 939 EUR do 3 319 391,50 EUR vrátane ... 66 EUR
nad 3 319 391,50 EUR ... 99,50 EUR

b) Vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní pozemnej stavby ... 16,50 EUR
c) Vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní dopravnej stavby ... 33 EUR

Oslobodenie
Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
------------------------------------------------------------------
11) Zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

Finančná správa a obchodná činnosť

Položka 140
a) Udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto hazardných hier:
3. výherné prístroje, za každý výherný prístroj ... 1 493,50 EUR
c) Zmena licencie na základe oznámenia alebo požiadania prevádzkovateľa hazardnej hry –

výherné hracie prístroje  ............100   EUR

Položka 142
a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie ... 6,50 EUR
b) Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka ... 1,50 EUR

Položka 143
a) Vydanie rozhodnutia daňovým orgánom, colným orgánom alebo obcou v daňovom konaní na základe žiadosti daňového subjektu podľa § 4, § 13, § 59 a § 64 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov ... 9,50 EUR
c) Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ ... 1,50 EUR

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie potvrdenia o preukázaní podmienok na uznanie nezdaniteľných častí základu dane pri príjmoch fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov vydávané daňovými úradmi podľa § 43 ods. 1 písm. g) zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov. Oslobodené je aj vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii a vydanie potvrdenia o zaplatení dane na území Slovenskej republiky pre nerezidentné osoby na účely aplikácie medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené potvrdenie o registrácii podľa výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 63/161/1995 o náležitostiach žiadosti o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od spotrebnej dane z liehu.

Položka 144
c) Žiadosť o poskytnutie úľavy zo sankcií alebo odpustenie sankcií podľa § 103 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov ... 16,50 EUR
e) Žiadosť o udelenie súhlasu s nakladaním s predmetom záložného práva 8) ... 9,50 EUR
f) Žiadosť o prerušenie daňového konania 8) ... 9,50 EUR

Životné prostredie

Položka 160
Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona 36p)

fyzická osoba ... 6,50 EUR
právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou ... 66 EUR

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním a verejné vysoké školy.
Od poplatku za podanie žiadosti na vydanie súhlasu na prieskum a výskum osobitne chránených častí prírody a krajiny a od poplatku za podanie žiadosti na činnosť súvisiacu s vykonávaním výskumu a prieskumu sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú výskum a prieskum osobitne chránených častí prírody a krajiny v záujme ochrany prírody a krajiny.
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov. 37)

------------------------------------------------------------------
36p) Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
37) Napríklad zákon č. 70/1998 Z .z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení nesk. predp., zákon NR SR č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení nesk. predp., zákon č. 58/1997 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení nesk. predp., zákon NR SR č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave a zákon NR SR  č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení nesk. predp..


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka